背诵 赏析 注释 译文

  shí mén zhǎng lǎo dōng xuān 

táng dài liǔ zōng yuán 

shí mén zhǎng lǎo shēn  mèng ,zhān tán chéng lín shǒu suǒ zhǒng 。
zuò lái niàn niàn fēi  rén ,wàn biàn lián huā wèi shuí yòng ?
 jīn  shí  wàng  ,tān ài dōu wàng jīn  wēi 。
 xiàng dōng xuān chūn  wàng ,huā kāi  chū zhì jiē fēi 。

 wén  zhù shì 

 wén 
shí mén zhǎng lǎo shēn shì  mèng ,dāng nián zāi zhòng  tán xiāng  jīng chéng lín 。
jìng zuò niàn chán jīn fēi   ,lián huá jīng niàn le wàn biàn yǒu shuí qīng tīng ?
 jīn nián guò  shí zǎo  wàng què wǎng   zhuī qiú ,jīn  shuāi jiǎn zài  huì zhuàng zhì líng yún 。
 yào xiàng dōng biān chuāng wài chūn tiān  yuán  zhāng wàng ,qíng kōng xià bǎi huā shèng kāi  niǎo què  fēi jǐn 。

zhù shì 
shēn  mèng :zhǐ rén shēng wǎng shì  mèng 。
zhān tán (zhāntánzhān tán ):fàn wén “zhān tán  ” shěng chēng , tán xiāng 。shǒu suǒ zhǒng :zhǐ zhān tán  yòu shù shì shí mén zhǎng lǎo qīn shǒu zāi zhòng 。
zuò lái niàn niàn fēi  rén :  shì shuō ,shí mén zhǎng lǎo cháng nián zuò tán niàn jīng ,nián suì jiàn lǎo ,jīn fēi   。
wàn biàn :xíng róng fǎn  niàn sòng 。lián huā :zhǐ 《miào  lián huá jīng 》,zhè  fàn zhǐ  qiè  jīng 。wèi shuí yòng : wèi méi yǒu rén yuàn  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiàn shǎng 

  zhè shǒu shī zài xiě zuò shǒu  shàng shǔ  jiè   huī , jiè yòng shí mén zhǎng lǎo  xíng xiàng ,shū  zuò zhě zhōng  cháo tíng 、 wàng  dào cháo tíng   jiě  chóng xīn  yòng ,ér cháng  bèi lěng luò  bēi fèn shī wàng  xīn qíng 。

  shī  shǒu  tōng guò “shí mén zhǎng lǎo ” xíng xiàng ,yǐn chū zuò zhě wǎng shì  mèng  gǎn kǎi ; èr  jiè “zhān tán ” xíng xiàng ,shuō míng guān chǎng xīn guì men   shì 。sān 、  zài jiè “shí mén zhǎng lǎo ”zhī yán ,shuō míng jiāng shān  zhǔ 、gǎi cháo huàn dài 、zuò zhě  zhōng xīn  rén  jiě ,děng dài chóng xīn  yòng  jīng  wàng 。 、liù   “shí mén zhǎng lǎo ” xíng xiàng   bái ,kǎi tàn rén shēng  lǎo  zuò zhě shēng píng bào   luò kōng 。“wàng  ”,jiù shì  jīng “   zhēng chūn ”。“tān ài dōu wàng ”,jiù shì xīn  tuí sàng , zài yǒu  xiǎng  zhuī qiú 。 、  shì shī  wěi lián , shì duì quán shī  zǒng jié 。zhè liǎng  tōng guò duì “dōng xuān ”wài chūn  jǐng   miáo xiě ,shū  le zuò zhě lèi 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
柳宗元

liǔ zōng yuán 

liǔ zōng yuán (773nián -819nián ), zi hòu ,táng dài  dōng (jīn shān 西 yùn chéng )rén ,jié chū shī rén 、zhé xué jiā 、 xué jiā nǎi zhì chéng jiù zhuó zhù  zhèng zhì jiā ,táng sòng   jiā zhī  。zhù míng zuò pǐn yǒu 《yǒng zhōu   》děng liù bǎi duō piān wén zhāng ,jīng hòu rén  wèi sān shí juǎn ,míng wéi 《liǔ  dōng  》。yīn wèi  shì  dōng rén ,rén chēng liǔ  dōng ,yòu yīn zhōng  liǔ zhōu  shǐ rèn shàng ,yòu chēng liǔ liǔ zhōu 。liǔ zōng yuán  hán  tóng wèi zhōng táng  wén yùn dòng  lǐng dǎo rén  ,bìng chēng “hán liǔ ”。zài zhōng guó wén huà shǐ shàng , shī 、wén chéng jiù jūn  wéi jié chū , wèi  shí nán fēn xuān zhì 。► 195piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

chì  

táng dài   

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
背诵 赏析 注释 译文

dēng yuè yáng lóu 

táng dài   

 wén dòng tíng shuǐ ,jīn shàng yuè yáng lóu 。
 chǔ dōng nán chè ,qián kūn    。
qīn péng    ,lǎo bìng yǒu  zhōu 。
róng  guān shān běi ,píng xuān   liú 。
背诵 赏析 注释 译文

yóu  yín 

táng dài mèng jiāo 

  shǒu zhōng 线xiàn ,yóu  shēn shàng  。
lín xíng   féng , kǒng chí chí guī 。
shuí yán cùn cǎo xīn ,bào  sān chūn huī 。

xià kuī zhǐ gāo niǎo , tīng wén jīng fēng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽