背诵 赏析 注释 译文

bǎi yōu  xíng 

táng dài   

 nián shí  xīn shàng hái ,jiàn  huáng  zǒu  lái 。
tíng qián  yuè  zǎo shú ,  shàng shù néng qiān huí 。
 jīn shū    shí ,zuò  zhǐ duō shǎo xíng  。
qiáng jiàng xiào  gōng zhǔ rén ,bēi jiàn shēng  bǎi yōu  。
 mén  jiù   kōng ,lǎo    yán  tóng 。
chī ér  zhī    ,jiào  suǒ fàn  mén dōng 。

 wén  zhù shì 

 wén 
nián shào zhī shí , yōu   ,  jiàn quán ,jīng  chōng pèi ,zhēn shì zhāo  péng  。
dāng  zǎo chéng shú zhī shí ,shào nián   pín pín shàng shù zhāi  ,  zhì shǎo qiān huí 。
 yòu xiǎng xiàn zài yóu  nián lǎo  shuāi ,xíng dòng  便biàn ,yīn  zuò  duō ér xíng  shǎo 。
 shēng  gān  shǒu  méi ,lǎo lái què miǎn zuò xiào  ,yíng fèng zhǔ rén 。 jīn bēi cóng zhōng lái ,yōu shāng mǎn 怀huái 。
 jìn jiā mén , jiù   kōng kōng ,jiā   liáng , pín   。lǎo  lǎo  ,xiāng duì  yán ,mǎn miàn chóu juàn zhī  。
zhǐ yǒu chī ér yòu zhì  zhī , cháng   ,duì zhe dōng biān  chú mén , jiào   yào fàn chī 。

zhù shì 
xīn shàng hái :xīn zhì hái wèi chéng shú ,hái xiàng   xiǎo hái zi 。  shí   suì shí  bèi dāng shí wén háo  zuò bān  、yáng xióng ,yuán lái   shí hái shì zhè yàng tiān zhēn 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  《bǎi yōu  xíng 》zhè shǒu  yán  shī zuò  táng  zōng shàng yuán èr nián (gōng yuán 761nián )。dāng shí ,    chéng  cǎo táng ,shēng huó   qióng kùn ,zhǐ yǒu chōng dāng   ,yǎng rén   ,miǎn qiǎng   。

cān kǎo  liào :

1、 xiāo  fēi .  shī xuǎn zhù .běi jīng :rén mín wén xué chū bǎn shè ,1998:175-176

jiàn shǎng 

  shǒu   tán yōu ,ér shì tán  ; shuō lǎo ,ér  shǎo 。cóng shī zhōng   tóng shí kàn dào  shào nián shēng huó    piàn duàn 。shī rén huí  nián shào zhī shí , yōu   ,  jiàn quán ,jīng  chōng pèi ,zhēn shì zhāo  péng  。suǒ wèi “jiàn  huáng  zǒu  lái ”,jiù shì shēng dòng  xiě zhào 。qīng yáng lún chēng   “xíng róng jué dǎo ,zhèng wèi chèn chū xià wén ”(《 shī jìng quán 》juǎn  )。tíng qián , yuè  zǎo shú ,  shàng shù néng qiān huí 。 dāng  zǎo chéng shú zhī shí ,shào nián   pín pín shàng shù zhāi  ,  qiān huí 。suǒ wèi “qiān huí ”,zhǐ shì kuā zhāng    ,  duō  。shào nián   “xīn shàng hái ”,zhè  shàng  yòng  fēi cháng tiē qiè ,shuō míng liǎo   tiān zhēn  xié  tóng xīn ,zài shí  suì shí ,réng zài chí  tiào yuè zhe 。  “shàng ” ,jiù gài kuò le   yóu tóng nián dào shào nián  tiān zhēn làn màn 、huó   ài 。shī rén zhuā zhù le shào nián   zhì 、xìng   zhēng , tiào dòng   chù   huó líng huó xiàn  gōu  chū lái 。zhè 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
杜甫

  

  (712-770), zi měi , hào shǎo líng  lǎo ,shì chēng “ gōng  ”、“ shǎo líng ”děng ,hàn  , nán  gǒng xiàn (jīn  nán shěng gǒng  shì )rén ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bèi shì rén zūn wèi “shī shèng ”, shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。    bái  chēng “  ”,wèi le gēn lìng wài liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié kāi lái ,    bái yòu  chēng “   ”。 yōu guó yōu mín ,rén  gāo shàng ,  yuē 1400 shǒu shī bèi bǎo liú le xià lái ,shī  jīng zhàn ,zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng bèi shòu tuī chóng ,yǐng xiǎng shēn yuǎn 。759-766nián jiān céng  chéng  ,hòu shì yǒu   cǎo táng  niàn 。► 1371piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

shān zhōng 

táng dài wáng wéi 

jīng  bái shí chū ,tiān hán hóng   。
shān  yuán   ,kōng cuì 湿shī rén  。
背诵 赏析 注释 译文

é méi shān yuè  

táng dài  bái 

é méi shān yuè bàn lún qiū ,yǐng  píng qiāng jiāng shuǐ liú 。
  qīng  xiàng sān xiá , jūn  jiàn xià  zhōu 。
背诵 赏析 注释 译文

 lín  táo huā 

táng dài bái   

rén jiān  yuè fāng fēi jǐn ,shān  táo huā shǐ shèng kāi 。
cháng hèn chūn guī   chù , zhī zhuǎn   zhōng lái 。

bǎi zhuàn  rén néng jiě ,yīn fēng fēi guò qiáng wēi 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽