背诵 赏析 注释 译文

nán zhōng yǒng yàn shī 

táng dài wéi chéng qìng 

wàn  rén nán  ,sān chūn yàn běi fēi 。
 zhī  suì yuè ,  ěr tóng guī ?

 wén  zhù shì 

 wén 
 bèi biǎn zhé dào wàn  zhī wài 、xiǎn è 湿shī   nán fāng ,chūn nuǎn huā kāi zhī  , yàn zhèng cháo běi fēi  。
 zhī dào yào děng dào  nián  yuè , cái néng   men  dào huí dào běi fāng ?

zhù shì 
nán zhōng :zhǐ lǐng nán   。《wén xuǎn ·sūn chǔ 〈wèi shí zhòng róng  sūn hào shū 〉》:“nán zhōng  xìng ,shēn  tiān mìng ,chán tuì nèi xiàng ,yuàn wèi chén qiè 。” shàn zhù yǐn 《 zhì 》:“jiāo zhǐ jùn   xìng děng shā tài shǒu sūn  ,使shǐ 使shǐ  wèi 。”
sān chūn :xià zhī chū ,tiān   qīng ,zhōu lǎn   。”hàn bān  《zhōng nán shān  》:“sān chūn zhī  ,mèng xià zhī chū ,tiān   qīng ,zhōu lǎn   。”
suì yuè :nián yuè 。fàn zhǐ shí jiān 。《shǐ  ·huái nán héng shān liè zhuàn 》:“ jiàng jiāng huái xián ,yóu   yán suì yuè zhī 寿shòu 。”
ěr : 。 zuò “ ”。tóng guī : tóng fǎn huí 。《shī jīng ·bīn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  yīn wèi xùn  fàn  , pèi lǐng nán ,shī rén xīn zhōng  zhuī huǐ 、tòng    yán ér  。jiā shang běn lái  shì  shòu chǒng xìng  ,tòng    gèng shén 。suǒ  ,bèi biǎn  zhōng ,dāng  kàn dào chéng qún   yàn xiàng běi fēi  , jīn   shāng qíng ,bēi cóng zhōng lái 。“wàn  rén nán  ,sān chūn yàn běi fēi ”,zài zhè měi hǎo  chūn tiān ,qún yàn běi guī ,xún   yóu ān  zhī suǒ ,ér   què yào kuà yuè qiān shān wàn shuǐ ,yuǎn  wàn  zhī yáo dào  xiǎn è 湿shī   nán fāng zhàng  zhī  。 jiān    kǎn  ,chóng shòu  qīn  , bìng  zhé  ,dōu yào rěn shòu 。chūn yàn běi fǎn ,huí dào     yuán ,nǎi suí xìng ér dòng ;ér   zuò wéi wàn  zhī líng zhǎng ,què lún luò piān     ,shēn  yóu  ,  nài  。shǒu liǎng  ,yóu yàn  rén ,zài rén yàn duì  zhōng , zhǒng rén   yàn  gǎn kǎi shēn   zhōng 。

   èr  ,“wèi zhī  suì yuè ,  ěr tóng guī ”,jǐn kòu guī yàn ,jìn  céng shū  nèi xīn  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  zhè shǒu 《nán zhōng yǒng yàn 》,《quán táng shī 》 zuò    shī , wèi 《nán xíng bié  》,dàn 《wén yuàn yīng huá 》zuò wéi chéng qìng shī ,qiě shī zhōng suǒ xiě  bié  shì  shè ,  shī zhù zuò quán dāng guī wéi chéng qìng 。táng zhōng zōng shén lóng chū nián ,wéi chéng qìng zài  shěn zhāng  zhī  zhāng chāng zōng zuì xíng  guò chéng zhōng ,“shī shí ,pèi liú lǐng biǎo 。”shī dàng zuò  bèi biǎn  zhōng 。

cān kǎo  liào :

1、 zhōu xiào tiān  děng .táng shī jiàn shǎng  diǎn  biān .chéng  : chuān wén  chū bǎn shè ,1990:41-42

wéi chéng qìng 

wéi chéng qìng (639—705) yán xiū ,táng dài  nèi jùn yáng  xiàn (jīn  nán yuán yáng )rén 。xìng jǐn wèi ,shì    xiào 。 jìn shì 。lèi qiān fèng  shè rén ,zài cháo  jìn dǎng yán 。zhuǎn tiān guān shì láng ,fán sān zhǎng xuǎn ,quán shòu píng yǔn 。cháng ān zhōng ,(gōng yuán 703nián zuǒ yòu )bài fèng  shì láng ,tóng píng zhāng shì 。zhāng  zhī zhū ,chéng qìng     ,liú lǐng biǎo 。suì  ,  shū yuán wài shǎo jiān zhào ,jiān xiū guó shǐ ,fēng  yáng xiàn zi 。qiān huáng mén láng ,wèi bài  ,shì yuē wēn 。chéng qìng zhe yǒu wén  liù shí juǎn ,《liǎng táng shū zhì 》chuán  shì 。► 8piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

 shuō 

táng dài hán  

  shì yǒu   ,rán hòu yǒu qiān   。qiān   cháng yǒu ,ér    cháng yǒu 。 suī yǒu míng  ,zhī     rén zhī shǒu ,pián   cáo  zhī jiān ,  qiān  chēng  。

   zhī qiān  zhě , shí huò jǐn   shí 。shí  zhě  zhī  néng qiān  ér shí  。shì   ,suī yǒu qiān  zhī néng ,shí  bǎo ,   ,cái měi  wài jiàn ,qiě   cháng  děng    ,ān qiú  néng qiān   ?(shí  zhě  tōng :  zhě )

   zhī    dào ,shí zhī  néng jǐn  cái ,míng zhī ér  néng tōng   ,zhí  ér lín zhī ,yuē :“tiān xià   !”  ! zhēn   xié ? zhēn  zhī   !

背诵 赏析 注释 译文

  xíng bìng   /   yǐn 

táng dài bái   

yuán  shí nián , zuǒ qiān jiǔ jiāng jùn   。míng nián qiū ,sòng  pén  kǒu ,wén zhōu zhōng  dàn   zhě ,tīng  yīn ,zhēng zhēng rán yǒu jīng  shēng 。wèn  rén ,běn cháng ān chàng  ,cháng xué     、cáo èr shàn cái ,nián zhǎng  shuāi ,wěi shēn wéi  rén  。suì mìng jiǔ ,使shǐ kuài dàn shù  。  mǐn rán ,  shào xiǎo shí huān  shì ,jīn piào lún qiáo cuì ,zhuǎn   jiāng  jiān 。 chū guān èr nián ,tián rán  ān ,gǎn  rén yán ,shì  shǐ jué yǒu qiān zhé  。yīn wèi cháng  ,  zèng zhī ,fán liù bǎi  shí liù yán ,mìng yuē 《  xíng 》。

xún yáng jiāng tóu  sòng  ,fēng   huā qiū   。
zhǔ rén xià   zài chuán , jiǔ  yǐn  guǎn xián 。
zuì  chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

 wén shuǐ shàng   shēng ,zhǔ rén wàng guī    。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ,  shēng tíng   chí 。
 chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。
qiān  wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào   bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu  xián sān liǎng shēng ,wèi chéng  diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn  shēng shēng  ,shì  píng shēng   zhì 。
 méi xìn shǒu   dàn ,shuō jìn xīn zhōng  xiàn shì 。
qīng lǒng màn niǎn   tiāo ,chū wèi 《 cháng 》hòu 《liù yāo 》。(liù yāo   zuò :绿 yāo )
 xián cáo cáo    ,xiǎo xián qiē qiē    。
cáo cáo qiē qiē cuò  dàn , zhū xiǎo zhū luò  pán 。
jiān guān yīng  huā  huá ,yōu  quán liú bīng xià nán 。
bīng quán lěng  xián níng jué ,níng jué  tōng shēng zàn xiē 。(zàn xiē   zuò :jiàn xiē )
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , shí  shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà  shuǐ jiāng bèng ,tiě   chū dāo qiāng míng 。
 zhōng shōu  dāng xīn huà , xián  shēng  liè  。
dōng chuán 西 fǎng qiāo  yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

chén yín fàng  chā xián zhōng ,zhěng dùn  shang  liǎn róng 。
 yán běn shì jīng chéng  ,jiā zài  ma líng xià zhù 。
shí sān xué    chéng ,míng shǔ jiào fāng    。
  céng jiào shàn cái  ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng  。(   zuò : )
 líng nián shào zhēng chán tóu ,  hóng xiāo  zhī shù 。
diàn tóu yín   jié suì ,xuè  luó qún fān jiǔ  。(yín    zuò :yún  )
jīn nián huān xiào  míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián  。
 zǒu cóng jūn ā   ,  zhāo lái yán   。
mén qián lěng luò ān   ,lǎo  jià zuò shāng rén  。
shāng rén zhòng  qīng bié  ,qián yuè  liáng mǎi chá  。
 lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
 shēn  mèng shào nián shì ,mèng  zhuāng lèi hóng lán gān 。

 wén    tàn  ,yòu wén   zhòng   。
tóng shì tiān  lún luò rén ,xiāng féng   céng xiāng shí !
 cóng  nián   jīng ,zhé   bìng xún yáng chéng 。
xún yáng    yīn yuè ,zhōng suì  wén  zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng   湿shī ,huáng   zhú rào zhái shēng 。
 jiān dàn  wén   ? juān  xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè  ,wǎng wǎng  jiǔ hái  qīng 。
  shān   cūn  ,ǒu  zhāo zhā nán wéi tīng 。
jīn  wén jūn    , tīng xiān  ěr zàn míng 。
  gèng zuò dàn   ,wèi jūn fān zuò 《  xíng 》。

gǎn   yán liáng jiǔ  ,què zuò  xián xián zhuǎn  。
   shì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn  。
zuò zhōng  xià shuí zuì duō ?jiāng zhōu   qīng shān 湿shī 。

背诵 赏析 注释 译文

宿 jiàn  jiāng 

táng dài mèng hào rán 

 zhōu  yān zhǔ ,   chóu xīn 。
 kuàng tiān  shù ,jiāng qīng yuè jìn rén 。

xīn  zāo féng   jīng ,gān  liáo luò  zhōu xīng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽