背诵 赏析 注释 译文

nán   ·shì dài   liǔ 

táng dài wēn tíng yún 

shì dài   liǔ ,tuán   xuě huā 。lián juǎn  gōu xié ,jiǔ  chén   ,zhú xiāng chē 。

 wén  zhù shì 

 wén 
  xiān yāo  nèn liǔ bān ē nuó ,bái bái  shuāng shǒu hǎo xiàng  zhe  tuán xuě 。dāng  gōu juǎn  chē lián lòu chū   qiàn yǐng , 便biàn zài   chē hòu jǐn gēn  shě 。suí zhe chē lún yáng   xiāng chén , biàn le jīng chéng  jiē , zhí zǒu jìn huáng hūn    。

zhù shì 
nán   :táng jiào fāng  míng ,hòu yòng wèi  pái míng 。yòu míng ”nán  zi “”fēng dié lìng “。《jīn lián  》 “xiān  gōng ”。
shì dài 、  :dōu shì xíng róng liǔ  , xiàng dài zi xiàng  线xiàn  bān  chuí liǔ 。zhè   liǔ dài   zhī yāo 。
 :níng   yóu zhī ,xíng róng fēng rùn róu nèn 。 shuō tuán  zhǐ  zhú 。 xuě huā ,xíng róng shǒu shàng  zhe zhī fěn ,  xuě huā zhī jié bái 。
 gōu : zhì  lián gōu 。
 (qú), tòng    dào  kǒu 。 xiāng chē :jiù shì duō zhǒng xiāng liào  shì  huá guì chē zi 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

  wēn tíng yún  shū xiě nán  qíng shì ,duō shì   xìng kǒu wěn dài yán    xiāng  liàn qíng ,  xìng xíng xiàng  huá měi yàn   xiāng  qíng  wèi  shěn měi  zhēng ,jīng zhì  miáo   xìng yàn  huá guì  róng mào 、 shì 、  、xīn tài děng ,ér  shǎo cóng nán xìng  jiǎo  xiě xiāng  liàn qíng 。 bān rèn wéi   suǒ fǎn yìng  shì nán  duì    zhuī  , xiě  nán  zhuī      qíng jǐng 。

  kāi tóu èr  shì nán  suǒ jiàn dào     měi  xíng xiàng ,“shì dài   ”,“tuán  xuě huā ”, xíng  liǔ  qīng yíng ē nuó ,  xuě huā fēng rùn guāng jié 。hòu miàn sān  ,xiě nán  duì    qīng  zhī qíng :jiàn dào   chéng zuò zhe  huá měi xiǎo chē ,chē lián juǎn  , gōu xié xuán ,zài fán huá  dào  shàng shǐ guò ,nán  liú lián wàng guī ,suī rán   jiàng lín ,  yǎn  xīn hái zhuī zhú zhe yuǎn   xiāng chē 。

  quán  suī jǐn duǎn duǎn   èr shí sān ge  ,què xiě jǐn le 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  wēn tíng yún yīn wèi shì cái   ,chù  le shàng céng shè huì ,wèi  suǒ  róng ,zào chéng le  shì   shùn , zāo shī bài 。 cháng cháng  fàng dàng    tóng chū   jiǔ  qīng lóu , yóu  huā jiān liǔ pàn 。 shì  duì   shí dài  jiē céng  xìng wèi  cái chuàng zuò le  liàng zuò pǐn 。   wéi  zhōng zhī  ,tōng cháng bèi rèn wéi biǎo xiàn  shì nán  shì jiǎo xià    xíng xiàng , yǒu rén rèn wéi fǎn yìng  shì    pàn nán  guī jiā 。

cān kǎo  liào :

1、 qiū měi qióng   jiàn  .wēn tíng yún  quán  huì xiào huì zhù huì píng . hàn :chóng wén shū  ,2015:61-62
2、  guó liáng  fāng hóng qín  zhù  .huā jiān  . hàn : hàn chū bǎn shè ,1995:15
温庭筠

wēn tíng yún 

wēn tíng yún (yuē 812—866)táng dài shī rén 、 rén 。běn míng  , fēi qīng ,tài yuán  (jīn shān 西  xiàn dōng nán )rén 。 yǒu tiān cái ,wén  mǐn jié ,měi  shì , guān yùn , chā shǒu ér chéng  yùn ,suǒ   yǒu “wēn  chā ”zhī chēng 。rán shì cái   ,yòu hǎo   quán guì ,duō fàn  huì , zēng  shí ,   jìn shì   ,zhǎng bèi biǎn  ,zhōng shēng   zhì 。guān zhōng guó  zhù jiào 。jīng tōng yīn  。gōng shī ,  shāng yǐn  míng ,shí chēng “wēn  ”。 shī  zǎo huá  ,nóng yàn jīng zhì ,nèi róng duō xiě guī qíng 。   shù chéng jiù zài wǎn táng zhū  rén zhī shàng ,wèi “huā jiān pài ”shǒu yào  rén ,duì    zhǎn yǐng xiǎng jiào  。zài  shǐ shàng , wéi zhuāng  míng ,bìng chēng “wēn wéi ”。cún   shí  shǒu 。hòu rén  yǒu 《wēn fēi qīng  》 《jīn lián  》。► 428piān shī wén 

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng 

táng dài  bái 

 rén 西  huáng  lóu ,yān huā sān yuè xià yáng zhōu 。
 fān yuǎn yǐng  kōng jǐn ,wéi jiàn cháng jiāng tiān  liú 。 (wéi  tōng :wéi )
背诵 赏析 注释 译文

shǔ xiàng 

táng dài   

chéng xiàng  táng  chǔ xún ?jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 。
yìng jiē  cǎo  chūn  ,  huáng  kōng hǎo yīn 。
sān  pín fán tiān xià  ,liǎng cháo kāi  lǎo chén xīn 。
chū shī wèi jié shēn xiān  ,zhǎng 使shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 。
背诵 赏析 注释 译文

jìng   

táng dài  bái 

chuáng qián míng yuè guāng , shì  shàng shuāng 。
 tóu wàng míng yuè , tóu   xiāng 。

suí  chūn fāng xiē ,wáng sūn   liú 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽