背诵 赏析 注释 译文

cán  yín 

xiè fāng   sòng dài 〕

 guī  chè  gēng shí , shì cán chóu    。
 xìn lóu tóu yáng liǔ yuè , rén   wèi zēng guī 。

 wén  zhù shì 

译文
 juān niǎo   gēng shí fēn  chè chuāng wài ,huàn xǐng yǎng cán  rén  shēn guān zhào cán bǎo bǎo men ,dān xīn zhe zhè  tiān sāng   gòu yǐng xiǎng le cán bǎo bǎo   jié jiǎn 。
  lóu tái zhī shēng jìng yuǎn yuǎn chuán lái ,nán dào shēn  le gāo lóu huān yàn    men hái méi yǒu guī lái  shuì ?

注释
yín :shī   míng chēng 。
 guī : juān niǎo  bié chēng 。
chóu (chóu):duō ér  。
 rén :zhǐ     。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

jiàn shǎng 

  zhè shǒu shī miáo xiě le “cán  ” “ rén ”liǎng zhǒng jié rán  tóng  shēng huó 。jiè  guì rén jiā   rén   chè   guī ,lái fǎn chèn cán  shēng huó zhī xīn  。 juān  jiào dào hái zhǐ shì  gēng tiān  shí hòu ,cán      lái chá shì yǎng  cán shì fǒu chī  sāng   shǎo le , miǎn yǐng xiǎng dào cán jiǎn  chǎn liàng 。cán      xīn   láo zuò ,duì  lái shuō ,nèi xiē “ rén ” shēn  dàn    gōng guì rén   ,zhí dào lóu tóu míng yuè  jīng 西 chén ,guà zài liǔ shāo zhī tóu  shí hòu hái méi yǒu huí lái ,jiǎn zhí shì      。

  zhè shǒu shī yòng  biǎo  cán  zhī xīn  ,jiāng  rén  cán  zhì  tóng  shí jiān nèi ,yīn shēn fèn  tóng ér    jūn  qíng kuàng 。dàn píng lùn  rèn wéi    duì    dào xīn  fěng  zhī xiào guǒ , rén   bìng fēi   zòng qíng xiǎng  , wèi shēn  yóu  。

  tóng yàng xiě cán  ,běi sòng zhāng   xiě  gèng wéi  zhēn jiàn xiě :

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
谢枋得

xiè fāng  

xiè fāng  (1226~1289nián ):nán sòng jìn shì ,jiāng 西 xìn zhōu  yáng rén , jūn zhí ,hào dié shān ,bié hào  zhāi ,dān rèn liù  shì láng ,cōng míng guò rén ,wén zhāng  jué ;xué tōng “liù jīng ”,yān guàn bǎi jiā ,dài lǐng  jūn zài jiāng dōng kàng yuán ,bèi    ,zài běi jīng xùn guó ,zuò pǐn shōu  zài 《dié shān  》。► 116piān shī wén  ► 21tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·dāng  jiā  què  chuán 

yàn  dào sòng dài 〕

dāng  jiā  què  chuán 。zhì jīn yóu zuò duàn cháng xiān 。qiáo chéng hàn zhǔ xīng  wài ,rén zài luán  fèng  qián 。
huān jǐn  ,bié jīng nián 。bié duō huān shǎo nài  tiān 。qíng zhī  huì  zhǎng  ,zhǐ chǐ liáng chán  wèi yuán 。
背诵 赏析 注释 译文

  mán ·huí wén qiū guī yuàn 

 shì sòng dài 〕

jǐng tóng shuāng zhào xīn zhuāng lěng ,lěng zhuāng xīn zhào shuāng tóng jǐng 。xiū duì jǐng huā chóu ,chóu huā jǐng duì xiū 。
yǐng  lián  yǒng ,yǒng  lián  yǐng 。lóu shàng   qiū ,qiū   shàng lóu 。
背诵 赏析 注释 译文

lín jiāng xiān · dēng xiǎo   luò zhōng jiù yóu 

chén   sòng dài 〕

   qiáo qiáo shàng yǐn ,zuò zhōng duō shì háo yīng 。zhǎng gōu liú yuè   shēng 。xìng huā shū yǐng  ,chuī  dào tiān míng 。
èr shí  nián   mèng , shēn suī zài kān jīng 。xián dēng xiǎo  kàn xīn qíng 。 jīn duō shǎo shì , chàng  sān gēng 。

xiāng  shì hǎi shēn ,jiù shì  tiān yuǎn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽