背诵 赏析 注释 译文

ruǎn láng guī ·nán yuán chūn bàn  qīng shí 

ōu yáng xiū  sòng dài 〕

nán yuán chūn bàn  qīng shí ,fēng  wén   。qīng méi  dòu liǔ  méi , zhǎng  dié fēi 。
huā  zhòng ,cǎo yān  ,rén jiā lián  chuí 。qiū qiān yōng kùn jiě luó  ,huà táng shuāng yàn guī 。

 wén  zhù shì 

 wén 
zài nán jiāo  yuán lín zhōng yóu chūn , nuǎn  chūn fēng zhōng ,shí shí tīng dào    míng 。qīng qīng  méi  ,cái dòu   yàng  xiǎo , nèn  liǔ  ,xiàng méi máo  bān xiù líng 。chūn  jiàn zhǎng , dié fēi  duō me qīng yíng 。
huā shàng  zhū jīng yíng ,chūn cǎo mào   yān ,zhè  rén jiā  fàng xià chuāng lián 。 dàng  qiū qiān  wài  juàn ,qīng jiě luó  chuáng shàng mián ,bàn   zhǐ yǒu liáng shàng shuāng yàn 。

zhù shì 
 qīng :chūn  jiāo yóu 。táng sòng  qīng   yīn  ér  。yǒu zhēng yuè chū  zhě . yǒu èr yuè èr  huò sān yuè sān  zhě 。hòu shì duō  qīng míng chū yóu wèi  qīng 。
fēng  :chūn fēng nuǎn huo 。
  :zhǐ yóu rén chē   shēng yīn 。 ,jiào 。
qīng méi  dòu liǔ  méi :qīng méi jié  xiàng dòu zi  me  ,liǔ  zhǎng de xiàng měi rén  méi máo 。hòu shì duō    miáo huì míng mèi  chūn  fēng jǐng 。
 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shǎng  

    miáo xiě shào  yīn yóu chūn yǒu gǎn ér  suǒ     pái qiǎn zhī qíng 。 

  shǒu  diǎn míng shí  :fāng chūn guò bàn , qīng yóu shǎng ,  qiū qiān 。yóu dòng jìng ér guī jìng jìng ,xiě   jié tiān  zhī  fēn ,guī  shēn  zhī gǎn shòu , lái wǎn  qīn  。 

    “fēng  wén   ”  wèi  piān guān jiàn ,suī yòng  xián dàn , yáng   ,ér zào jìng chuán shén ,cháng rén nán  。“wén   ”zhī bǎo  zhèn liè cháng  ,chéng wéi  rén yóu chūn zhè  liáng chén měi jǐng zhī  zhǒng   huò quē   xiàng 。shí jié  jìn  chūn ,qīng méi jié  ,xiǎo suī  dòu , guò huā shí ,liǔ jǐn shū qīng , méi jiǎn dài ;ér  zhǎng  nuǎn , dié  zhī cóng  ér zhì ,piān piān  huā jiān cǎo  ,hǎo   nào chūn  huà 。“dié dié fēi ”  dòng zuò diǎn huó le  chūn zhī jǐng 。 

  guò piàn “rén jiā lián  chuí ” xiě jìng jìng 。ér “huā  zhòng ,cǎo yān  ”,zhèng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò bèi jǐng 

  cóng nèi róng shàng kàn ,zhè shì  wèi shào  怀huái rén niàn yuǎn   zuò 。 zhōng miáo xiě  shí jiān shì chūn bàn    huáng hūn ; diǎn shì nán yuán dào qǐn shì 。zhǔ rén gōng shì  wèi  niàn yuǎn rén  shào  ;shì jiàn shì yīn shào  dào nán yuán yóu chūn ér yǐn     gǎn qíng jīng   huí  。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

欧阳修

ōu yáng xiū 

ōu yáng xiū (1007-1072), yǒng shū ,hào zuì wēng ,wǎn hào “liù   shì ”。hàn  , zhōu yǒng fēng (jīn jiāng 西 shěng yǒng fēng xiàn )rén ,yīn  zhōu yuán shǔ  líng jùn , “ líng ōu yáng xiū ”  。shì hào wén zhōng ,shì chēng ōu yáng wén zhōng gōng 。běi sòng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、shǐ xué jiā , hán  、liǔ zōng yuán 、wáng ān shí 、 xún 、 shì 、 zhé 、zēng gǒng  chēng “táng sòng   jiā ”。hòu rén yòu jiāng   hán  、liǔ zōng yuán   shì  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。► 1364piān shī wén  ► 1344tiáo míng  

cāi nín  huān 
背诵 赏析 注释 译文

shū fèn 

 yóu sòng dài 〕

zǎo suì  zhī shì shì jiān ,zhōng yuán běi wàng   shān 。
lóu chuán  xuě guā zhōu  ,tiě  qiū fēng  sàn guān 。
sāi shàng cháng chéng kōng   ,jìng zhōng shuāi bìn  xiān bān 。
chū shī  biǎo zhēn míng shì ,qiān zǎi shuí kān  zhòng jiān !
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ diào  tóu ·yǐn kuò   zhī  shān shī 

zhū  sòng dài 〕

jiāng shuǐ jìn yún yǐng ,鸿hóng yàn  nán fēi 。xié  jié   chǔ ?kōng cuì miǎo yān fēi 。chén shì nán féng  xiào ,kuàng yǒu   huáng  ,kān chā mǎn tóu guī 。fēng jǐng jīn zhāo shì ,shēn shì  rén fēi 。
chóu jiā jié , mǐng dǐng , xiāng wéi 。rén shēng   , shì xīn  yuàn xié huī 。 jìn jīn lái  wǎng ,duō shǎo chūn huā qiū yuè , gèng yǒu wēi  。 wèn niú shān  ,   zhān  。
背诵 赏析 注释 译文

ǒu chéng 

 qīng zhào sòng dài 〕

shí  nián qián huā yuè  ,xiāng cóng céng  shǎng huā shī 。
jīn kàn huā yuè hún xiāng  ,ān  qíng 怀huái shì wǎng shí 。

 guī ruò fén shuǐ ,   yōu yōu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽