背诵 赏析 注释 译文

kuǐ biàn 

xiān qín  míng 

yǒu kuǐ zhě biàn ,shí wéi   ?ěr jiǔ  zhǐ ,ěr yáo  jiā 。   rén ?xiōng  fěi  。

niǎo   luó ,shī  sōng bǎi 。wèi jiàn jūn  ,yōu xīn   ; jiàn jūn  ,shù  shuō  。

yǒu kuǐ zhě biàn ,shí wéi   ?ěr jiǔ  zhǐ ,ěr yáo  shí 。   rén ?xiōng   lái 。

niǎo   luó ,shī  sōng shàng 。wèi jiàn jūn  ,yōu xīn bǐng bǐng ; jiàn jūn  ,shù  yǒu zāng 。

yǒu kuǐ zhě biàn ,shí wéi zài shǒu 。ěr jiǔ  zhǐ ,ěr yáo   。   rén ?xiōng  shēng jiù 。

   xuě ,xiān  wéi sǎn 。 sàng   ,  xiāng jiàn 。 jiǔ jīn  ,jūn  wéi yàn 。

背诵 赏析 注释 译文

yǐn chá  qiào cuī shí 使shǐ jūn 

táng dài jiǎo rán 

yuè rén   shàn  míng ,cǎi  jīn  cuàn jīn dǐng 。
  xuě  piāo  xiāng ,  zhū xiān qióng ruǐ jiāng 。
 yǐn  hūn mèi ,qíng lái lǎng shuǎng mǎn tiān  。
zài yǐn qīng  shén ,  fēi   qīng chén 。
sān yǐn 便biàn  dào ,   xīn  fán nǎo 。
  qīng gāo shì  zhī ,shì rén yǐn jiǔ duō   。
chóu kàn  zhuō wèng jiān  ,xiào xiàng táo qián  xià shí 。
cuī hóu chuài zhī    ,kuáng    jīng rén ěr 。
shú zhī chá dào quán ěr zhēn ,wéi yǒu dān qiū    。
背诵 赏析 注释 译文

chūn wǎn shū shān jiā · èr 

táng dài guàn xiū 

shuǐ xiāng táng hēi  sēn sēn ,yuān yāng  chì  jiā qín 。
qián cūn hòu lǒng sāng zhè shēn ,dōng lín 西 shè  xiāng qīn 。
cán niáng  jiǎn qián   , tóng chuī     。
shān wēng liú  宿 yòu 宿 ,xiào zhǐ 西  guā dòu shú 。

背诵 赏析 注释 译文

tiān biān xíng 

táng dài   

tiān biān lǎo rén guī wèi  ,  dōng lín  jiāng  。
lǒng yòu  yuán  zhòng tián ,  qiāng bīng   shǔ 。
hóng tāo tāo tiān fēng   ,qián fēi  qiū hòu 鸿hóng  。
jiǔ   shū xiàng luò yáng ,shí nián  ròu  xiāo  。
背诵 赏析 注释 译文

chén zuì dōng fēng ·zèng  zhū lián xiù 

yuán dài  zhī  

jǐn zhī jiāng biān cuì zhú ,róng 穿chuān hǎi shàng míng zhū 。yuè dàn shí fēng qīng chù ,dōu  duàn luò hóng chén  。 piàn xián yún rèn juǎn shū ,guà jǐn zhāo yún   。
背诵 赏析 注释 译文

 xiāng  zhú chē  shuǐ jīng dào  yún shū  néng rén yuàn  

sòng dài zhāng xiào xiáng 

xiàng lóng huàn  yīng ,zhú lóng  xíng  。
lián mián shí chē  ,  bǎi zhōu  。
zhuǎn    lún ,jiù  hàn suì  。
héng jiāng suǒ  shí ,jiàn  dié chéng  。
shén    yùn ,gān  gāo xià  。
lǎo nóng yòng  zhī ,shùn  le qiān  。
bào sūn dài huáng  ,dàn kàn cuì làng  。
   jǐng jiù ,chūn  yǐn tuó  。
jiāng  kuā   , jiǎn yāo bèi lóu 。
  shū wèi zhī , guī dāng jiào  。
背诵 赏析 注释 译文

cǎo  /    yuán cǎo sòng bié 

táng dài bái   

  yuán shàng cǎo , suì   róng 。
 huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。
yuǎn fāng qīn  dào ,qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn  ,  mǎn bié qíng 。
背诵 赏析 注释 译文

sān  xún  jiǔ zhuāng 

táng dài cháng jiàn 

 xiē yáng lín dōng  tóu ,yǒng  sān  dàng qīng zhōu 。
 rén jiā zài táo huā àn ,zhí dào mén qián  shuǐ liú 。
背诵 赏析 注释 译文

shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi 

sòng dài xiāo tài lái 

qiān shuāng wàn xuě 。shòu jìn hán  zhé 。lài shì shēng lái shòu yìng ,hún   、jiǎo chuī chè 。
qīng jué ,yǐng  bié 。zhī xīn wéi yǒu yuè 。yuán méi chūn fēng qíng xìng ,  gòng 、hǎi táng shuō 。
背诵 赏析 注释 译文

   xīng 

sòng dài céng  

xiāng duì zhēn chéng  chǔ qiú ,suì    dào shén zhōu 。
dàn zhī rào shù  fēi què , jiě yíng cháo shì zhuō jiū 。
jiāng běi jiāng nán yóu duàn jué ,qiū fēng qiū  gǎn yān liú ?
 huí yòu zuò jīng zhōu mèng ,luò   yún shǐ  chóu 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | miǎn  shēng míng  |  jiàn xiāng  | jiū cuò  | shēn qǐng shōu   | yóu jiàn :[email protected] |  ICPbèi 15011639hào -3 | 备 gōng wǎng ān bèi  50010602501990hào 
返回标鸽