背诵 赏析 注释 译文

jiāng chéng  · zhōu chū liè 

 shì sòng dài 〕

lǎo  liáo  shào nián kuáng ,zuǒ qiān huáng ,yòu qíng cāng ,jǐn mào diāo qiú ,qiān  juǎn píng gāng 。wèi bào qīng chéng suí tài shǒu ,qīn shè  ,kàn sūn láng 。
jiǔ hān xiōng dǎn shàng kāi zhāng 。bìn wēi shuāng ,yòu  fáng !chí jié yún zhōng ,  qiǎn féng táng ?huì wǎn diāo gōng  mǎn yuè ,西 běi wàng ,shè tiān láng 。

背诵 赏析 注释 译文

huáng niǎo 

 míng xiān qín 〕

huáng niǎo huáng niǎo ,    , zhuó   。 bāng zhī rén ,  kěn  。yán xuán yán guī ,  bāng  。
huáng niǎo huáng niǎo ,   sāng , zhuó  liáng 。 bāng zhī rén ,   míng 。yán xuán yán guī ,  zhū xiōng 。
huáng niǎo huáng niǎo ,    , zhuó  shǔ 。 bāng zhī rén ,   chù 。yán xuán yán guī ,  zhū  。

背诵 赏析 注释 译文

yǒng  dié shī 

liú xiào chuò nán běi cháo 〕

suí fēng rào 绿 huì , què yǐn qīng wēi 。
yìng   zhēng  ,yīn fēng zhà gòng guī 。
chū  huā zhōng jiàn ,cēn    fēi 。
fāng huá xìng  xiè ,jiā shù  xiāng  。

背诵 赏析 注释 译文

yǒng yuè 

 jiàn shū táng dài 〕

zuó  yuán fēi jīn  yuán ,què  yuán chù jiǎn chán juān 。
 nián shí èr  yuán quē ,néng   duō shí shào nián 。

背诵 赏析 注释 译文

hóng lín qín jìn ·gāo liǔ chūn cái ruǎn 

zhōu bāng yàn sòng dài 〕

gāo liǔ chūn cái ruǎn ,dòng méi hán gēng xiāng 。 xuě zhù qīng qiào , chén sàn lín táng 。 kān piāo fēng  lěng , qiǎn   穿chuān chuāng 。shì  liào  xīn zhuāng 。ā shǒu nòng  huáng 。
lěng luò    ,xiāo suǒ shuǐ yún xiāng 。yuán háo shòu jiǎn ,fēng liú yóu  dōng liáng 。wàng  yán  zhuǎn ,huí láng wèi sǎo , zhǎng   kōng jiǔ shāng 。
背诵 赏析 注释 译文

jiǔ  dēng cháng chéng guān lóu 

wáng qióng míng dài 〕

wēi lóu bǎi chǐ kuà cháng chéng ,zhì dié qiū gāo   qīng 。
jué sāi píng chuān kāi qiàn lěi ,pái kōng chì hòu yáng  jīng 。
 wén  chū  nán jìng , yòng bīng tún  liǔ yíng 。
   róng quán shàng  , lán cháng xiào wǎn yān héng 。
背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā · shàng zhū qiáo xiǎng huà lún 

ōu yáng xiū sòng dài 〕

 shàng zhū qiáo xiǎng huà lún ,róng róng chūn shuǐ jìn chūn yún , liú  huá jìng  chén 。
dāng  yóu  yíng zuì  , huā  niǎo huàn xíng rén , xié guī  nài  chūn 。
背诵 赏析 注释 译文

 mèng shuí xiān jué 

luó guàn zhōng míng dài 〕

 mèng shuí xiān jué ?píng shēng   zhī 。
cǎo táng chūn shuì  ,chuāng wài  chí chí 。
背诵 赏析 注释 译文

shān huā  ·lín xià huāng tái dào yùn jiā 

 lán xìng  qīng dài 〕

lín xià huāng tái dào yùn jiā ,shēng lián   wěi chén shā 。chóu xiàng fēng qián  chǔ shuō ,shù guī  。
bàn shì  píng suí shì shuǐ , xiāo lěng  zàng míng huā 。hún shì liǔ mián chuī  suì ,rào tiān  。
背诵 赏析 注释 译文

dēng hán dān hóng  tái zhì jiǔ guān  bīng 

 bái táng dài 〕

  liǎng chì  ,lái yóu yān zhào jiān 。
tiān láng zhèng  shè ,gǎn   shí xián 。
guān bīng hóng  tái , jiàn wàng  guān 。
qǐng yīng   yuè ,qiě xiàng yàn rán shān 。
fēng yǐn lóng   , zhōng  zhuī pān 。
 zhù luò gāo yuè ,tóu   chóu yán 。
yáo zhī bǎi zhàn shèng ,dìng sǎo guǐ fāng hái 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | miǎn  shēng míng  |  jiàn xiāng  | jiū cuò  | shēn qǐng shōu   | yóu jiàn :[email protected] |  ICPbèi 15011639hào -3 | 备 gōng wǎng ān bèi  50010602501990hào 
返回标鸽