背诵 赏析 注释 译文

qín huái  shī èr shí shǒu ·  

qīng dài wáng shì zhēn 

nián lái cháng duàn  líng zhōu ,mèng rào qín huái shuǐ shàng lóu 。
shí    fēng piàn  ,nóng chūn yàn jǐng shì cán qiū 。
背诵 赏析 注释 译文

 cháo luò   yuè 

táng dài shàng guān  

  广guǎng chuān liú ,   cháng zhōu 。
què fēi shān yuè shǔ ,chán zào  fēng qiū 。
背诵 赏析 注释 译文

xiāng  

sòng dài  gòu 

rén yán luò  shì tiān  ,wàng  tiān   jiàn jiā 。
 hèn  shān xiāng   , shān hái bèi  yún zhē 。
背诵 赏析 注释 译文

guǐ mǎo suì shí èr yuè zhōng zuò  cóng  jìng yuǎn 

wèi jìn táo yuān míng 

qǐn  héng mén xià ,miǎo  shì xiàng jué 。
 pàn  shéi zhī ,jīng fēi zhòu cháng  。
  suì  fēng ,  jīng  xuě 。
qīng ěr   shēng ,zài  hào  jié 。
jìn  qīn jīn xiù ,dān piáo xiè  shè 。
xiāo suǒ kōng  zhōng ,liǎo    yuè !
 lǎn qiān zǎi shū ,shí shí jiàn  liè 。
gāo cāo fēi suǒ pān ,miù   qióng jié 。
píng jīn gǒu  yóu , chí  wèi zhuō !
   yán wài ,  shuí néng bié ?
背诵 赏析 注释 译文

méi 

táng dài   

qīng yíng zhào  shuǐ ,yǎn liǎn xià yáo tái 。
 xuě liáo xiāng  , chūn  zhú lái 。
ǒu tóng jiā  jiàn ,shì wèi dòng láo kāi 。
ruò zài qín lóu pàn ,kān wèi nòng  méi 。

背诵 赏析 注释 译文

 宿 tián jiā 

sòng dài dài   

dēng  xiāng suí zǒu   , chūn  huàn jiù zhēng  。
 xíng shān yān huáng  bǎn , kòu tián jiā bái bǎn fēi 。
shēn zài luàn  shēng  shuì ,xīn cóng huà dié mèng zhōng guī 。
xiāng shū shí  jiǔ   ,tiān běi tiān nán yàn  fēi 。
背诵 赏析 注释 译文

  tiān shū 

táng dài yuán zhěn 

yuǎn xìn  mén xiān yǒu lèi , jīng   wèn   。
xún cháng  xǐng céng   ,yìng shì jiāng zhōu   shū 。
背诵 赏析 注释 译文

zhēng yuè chóng ràng zhái 

táng dài  shāng yǐn 

 suǒ zhòng guān yǎn 绿 tái ,láng shēn  jiǒng  pái huái 。
xiān zhī fēng  yuè hán yūn ,shàng   hán huā wèi kāi 。
biān  lián jīng zhōng zhǎn zhuǎn ,shǔ fān chuāng wǎng xiǎo jīng cāi 。
bèi dēng  gòng  xiāng  , jué yóu    lái 。
背诵 赏析 注释 译文

liǔ hán yān ·suí  liǔ 

 dài máo wén  

suí  liǔ ,biàn  páng ,jiā àn 绿 yīn qiān  。lóng zhōu fèng   lán xiāng ,jǐn fān zhāng 。
yīn mèng jiāng nán chūn jǐng hǎo ,  liú   bǎo 。shēng  wèi jǐn  héng liú ,suǒ chūn chóu 。
背诵 赏析 注释 译文

 xīn láng ·duān  

sòng dài liú  zhuāng 

shēn yuàn liú huā  。huà lián kāi 、shù  wán shàn , fēng qīng shǔ 。ér  fēn fēn kuā jié shù ,xīn yàng chāi  ài  。zǎo  yǒu 、yóu rén guān  。lǎo  féng chǎng yōng zuò  ,rèn  tóu 、nián shào zhēng   。   ,làng huā  。
líng jūn biāo zhì gāo   。 shēng píng 、 rèn lán pèi ,gèng 怀huái jiāo  。shuí xìn sāo hún qiān zǎi hòu ,  chuí xián jiǎo shǔ 。yòu shuō shì 、jiāo chán lóng  。 shì ér jīn xǐng dào le ,liào dāng nián 、zuì  chà   。liáo  xiào ,diào qiān  。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | miǎn  shēng míng  |  jiàn xiāng  | jiū cuò  | shēn qǐng shōu   | yóu jiàn :[email protected] |  ICPbèi 15011639hào -3 | 备 gōng wǎng ān bèi  50010602501990hào 
返回标鸽