背诵 赏析 注释 译文

shì yàn cháng níng gōng zhǔ dōng zhuāng yìng zhì 

 jiào táng dài 〕

bié  lín qīng diān ,míng luán jiàng  xiāo 。
zhǎng yán yuān   ,xiān guǎn fèng huáng diào 。
shù jiē nán shān jìn ,yān hán běi zhǔ yáo 。
chéng ēn xián  zuì ,liàn shǎng wèi hái biāo 。
背诵 赏析 注释 译文

huì biàn 

hán  táng dài 〕

      shū ,quàn   jìn shì 。  jìn shì yǒu míng ,  zhēng míng zhě huǐ zhī ,yuē   míng jìn  ,   jìn shì wéi shì ,quàn zhī  zhě wèi fēi 。tīng zhě  chá  , ér chàng zhī ,tóng rán   。huáng  shí yuē :“ruò  míng bái ,zi   qiě  zuì 。” yuē :“rán 。”

   yuē :“èr míng  piān huì 。”shì zhī zhě yuē :“wèi ruò yán ‘zhēng ’ chēng ‘zài ’,yán ‘zài ’ chēng ‘zhēng ’shì  。” yuē :“ huì xián míng 。”shì zhī zhě yuē :“wèi ruò ‘ ’ ‘ ’、‘qiū ’ ‘qiū ’zhī lèi shì  。”jīn   míng jìn  ,  jìn shì ,wèi fàn èr míng   ?wèi fàn xián míng   ? míng jìn  ,zi    jìn shì ,ruò  míng rén ,zi   wéi rén  ? huì shǐ   shí ?zuò  zhì  jiào tiān xià zhě ,fēi zhōu gōng kǒng   ?zhōu gōng zuò shī  huì ,kǒng   piān huì èr míng ,《chūn qiū 》   huì xián míng ,kāng wáng zhāo zhī sūn ,shí wèi zhāo wáng 。zēng shēn zhī  míng  ,zēng   huì  。zhōu zhī shí yǒu   ,hàn zhī shí yǒu   ,  zi    huì ?jiāng huì  xián suì huì  xìng  ?jiāng  huì  xián zhě  ?hàn huì   míng chè wèi tōng , wén yòu huì chē zhé zhī zhé wèi mǒu   ;huì  hòu míng zhì wèi   , wén yòu huì zhì tiān xià zhī zhì wèi mǒu   。jīn shàng zhāng  zhào , wén huì  、shì 、bǐng 、  。wéi huàn guān gōng qiè ,nǎi  gǎn yán    , wéi chù fàn 。shì jūn  yán  xíng shì ,  suǒ  shǒu  ?jīn kǎo zhī  jīng ,zhì zhī   , zhī  guó jiā zhī diǎn ,  jìn shì wèi  xié ?wèi   xié ?

  fán shì   ,  zēng shēn ,     ;zuò rén   zhōu gōng kǒng  ,   zhǐ  。jīn shì zhī shì ,  xíng zēng shēn zhōu gōng kǒng  zhī xíng ,ér huì qīn zhī míng ,  shèng  zēng shēn zhōu gōng kǒng  , jiàn  huò  。 zhōu gōng kǒng  zēng shēn    shèng ,shèng zhōu gōng kǒng  zēng shēn ,nǎi   huàn zhě gōng qiè , shì huàn zhě gōng qiè zhī xiào   qīn ,xián  zhōu gōng kǒng  zēng shēn zhě xié ?

背诵 赏析 注释 译文

cóng jūn xíng · èr 

 bái táng dài 〕

bǎi zhàn shā chǎng suì tiě  ,chéng nán   shù chóng wéi 。
 yíng shè shā  yán jiāng , lǐng cán bīng qiān  guī 。
背诵 赏析 注释 译文

  ér ·   tiào 

 lán xìng  qīng dài 〕

zhǎng hén tiān 、bàn gāo róu 绿 , shāo xìng   shù 。tái xiè kōng méng yān liǔ àn ,bái niǎo xián    。hóng qiáo  ,zhèng  pài 、huà chuán xiāo  zhōng liú zhù 。ǒu  róu  ,yòu zǎo  xīn  ,沿yán   zhuǎn ,chōng  cuì qián  。
jiān jiā zhǔ , jiǎn xiāo xiāng shēn chù 。fēi fēi     , chéng  piàn jiāo rén lèi ,   luó tóu  。chóu nán  ,zhǐ cǎi 线xiàn 、xiāng    chéng qiān  。shāng xīn   ,    tíng ,shuǐ  sàn jìn ,zhōng jiǔ  fēng  。
背诵 赏析 注释 译文

cōng míng lèi 

cáo xuě qín qīng dài 〕

 guān suàn jìn tài cōng míng ,fǎn suàn le qīng qīng xìng mìng !
shēng qián xīn  suì , hòu xìng kōng líng 。
jiā  rén níng ,zhōng yǒu  ,jiā wáng rén sàn  bēn téng 。
wǎng fèi le , xuán xuán bàn shì xīn ;hǎo   ,dàng yōu yōu sān gēng mèng 。
   shì  shà qīng ,hūn cǎn cǎn shì dēng jiāng jǐn 。
ya ! chǎng huān   bēi xīn 。tàn rén shì ,zhōng nán dìng !
背诵 赏析 注释 译文

fèng  chū chūn xìng tài píng gōng zhǔ nán zhuāng yìng zhì 

 jiào táng dài 〕

zhǔ jiā shān  jiē yún kāi ,tiān  chūn yóu dòng  lái 。
  cēn  huā wài zhuǎn , jīng yáo   biān huí 。
hái jiāng shí liū diào qín  ,gèng  fēng xiá  jiǔ bēi 。
luán     què zhǔ ,xiāo shēng yóu rào fèng huáng tái 。
背诵 赏析 注释 译文

 liǔ xiān shēng chuán 

táo yuān míng wèi jìn 〕

  xiān shēng  zhī   rén  ,  xiáng  xìng  ,zhái biān yǒu  liǔ shù ,yīn  wéi hào yān 。xián jìng shǎo yán ,  róng  。hǎo  shū , qiú shèn jiě ;měi yǒu huì  ,便biàn xīn rán wàng shí 。xìng shì jiǔ ,jiā pín  néng cháng  。qīn jiù zhī    ,huò zhì jiǔ ér zhāo zhī ;zào yǐn zhé jǐn , zài  zuì 。 zuì ér 退tuì ,céng  lìn qíng  liú 。huán  xiāo rán ,  fēng  ;duǎn  穿chuān jié ,dān piáo  kōng ,yàn   。cháng zhe wén zhāng   , shì  zhì 。wàng 怀huái  shī ,   zhōng 。

  zàn yuē :qián lóu zhī  yǒu yán :“    pín jiàn ,     guì 。” yán  ruò rén zhī chóu  ?xián shāng  shī ,   zhì , 怀huái shì zhī mín  ? tiān shì zhī mín  ?

背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·bǐng chén suì  jìn    sōng zuò 

jiāng kuí sòng dài 〕

yàn qiè zhòng yún  kěn  ,huà chuán chóu guò shí táng 西 。 tóu fēng làng è jìn chí 。
chūn  jiàn shēng yíng zhào 绿 ,xiǎo méi yīng zhǎng  mén zhī , nián dēng huǒ yào rén guī 。
背诵 赏析 注释 译文

chū shí sǔn chéng zuò zhōng 

 shāng yǐn táng dài 〕

nèn tuò xiāng bāo chū chū lín , líng lùn jià zhòng  jīn 。
huáng dōu  hǎi yīng  shù ,rěn jiǎn líng yún  cùn xīn 。
背诵 赏析 注释 译文

guò huá qīng gōng jué  sān shǒu 

  táng dài 〕

cháng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén   kāi 。
  hóng chén fēi  xiào , rén zhī shì  zhī lái 。

xīn fēng 绿 shù  huáng āi ,shù   yáng tàn 使shǐ huí 。
 cháng   qiān fēng shàng ,  zhōng yuán shǐ xià lái 。

wàn guó shēng  zuì tài píng , tiān lóu 殿diàn yuè fèn míng 。
yún zhōng luàn pāi  shān  ,fēng guò zhòng luán xià xiào shēng 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | miǎn  shēng míng  |  jiàn xiāng  | jiū cuò  | shēn qǐng shōu   | yóu jiàn :[email protected] |  ICPbèi 15011639hào -3 | 备 gōng wǎng ān bèi  50010602501990hào 
返回标鸽