背诵 赏析 注释 译文

    yáng  

yáng wéi zhēn yuán dài 〕

wèi   lín  ,shí shí wàng  xiāng 。
 shū yuán yǒu yàn ,shí xuě   yáng 。
máo jǐn fēng shuāng jié ,xīn xuán  yuè guāng 。
 líng   bié , lèi mǎn  liáng 。

背诵 赏析 注释 译文

nán jiàn zhōng  

liǔ zōng yuán táng dài 〕

qiū   nán jiàn , yóu tíng  shí 。
huí fēng  xiāo  ,lín yǐng jiǔ cēn  。
shǐ zhì ruò yǒu de ,shāo shēn suì wàng  。
 qín xiǎng yōu  ,hán zǎo  lún  。
 guó hún  yuǎn ,怀huái rén lèi kōng chuí 。
 shēng  wèi gǎn ,shī  shǎo suǒ  。
suǒ  jìng  shì ,pái huái zhǐ  zhī 。
shuí wèi hòu lái zhě ,dāng   xīn  。
cháng shí 
bǎi zhōu
bǎi  zhōu 
 zuò “bǎi zhōu ”。1.bǎi  zuò  chuán 。2.běn wèi shī ·bèi fēng piān míng 。3.běn wèi shī ·yōng fēng piān míng 。shī ·yōng fēng ·bǎi zhōu  :“bǎi zhōu ,gòng jiāng  shì  。wèi shì  gòng  zǎo  ,  shǒu  ,   duó ér jià zhī ,shì ér   , zuò shì shī  jué zhī 。”hòu yīn  wèi sàng  huò   shǐ zhì  jià 。
背诵 赏析 注释 译文

guò fèn shuǐ lǐng 

wēn tíng yún táng dài 〕

 shuǐ  qíng shì yǒu qíng , shān sān   tóng háng 。
lǐng tóu 便biàn shì fēn tóu chù , bié chán yuán   shēng 。
背诵 赏析 注释 译文

shí liù  wán yuè 

  táng dài 〕

jiù  jīn  shuǎng ,jiē chuán   qiū 。
guān shān suí  kuò , hàn jìn rén liú 。
 kǒu qiáo guī chàng , chéng   chóu 。
 tóng hún  qǐn ,bàn  yǒu xíng zhōu 。
背诵 赏析 注释 译文

zhāo jūn yuàn ·chūn dào nán lóu xuě jǐn 

  yǒng sòng dài 〕

chūn dào nán lóu xuě jǐn 。jīng dòng dēng  huā xìn 。xiǎo   fān hán 。 lán gān 。
  lán gàn pín  。 wàng  zhòng yān shuǐ 。 chǔ shì jīng huá 。 yún zhē 。
背诵 赏析 注释 译文

xiāng jiàn huān ·qiū fēng chuī dào jiāng cūn 

 cǎi qīng dài 〕

qiū fēng chuī dào jiāng cūn ,zhèng huáng hūn ,   tóng    kāi mén 。
  luò ,shù shēng jiǎo ,duàn  hún ,míng  shì kàn  mèi yǒu  hén 。
cháng shí 
shù jié dùn
shù  jié    dùn 
 wàng jié jìn   píng yōng  cái néng ,zhè shì  zhǒng  qiān  shuō  。
背诵 赏析 注释 译文

tài xíng  

bái   táng dài 〕

tài xíng zhī  néng cuī chē ,ruò  rén xīn shì tǎn  。
 xiá zhī shuǐ néng  zhōu ,ruò  rén xīn shì ān liú 。
rén xīn hào    cháng ,hǎo shēng máo  è shēng chuāng 。
 jūn jié  wèi  zài ,  niú  wèi shēn shāng 。
 chēng  shuāi xiāng  bèi ,dāng shí měi rén yóu yuàn huǐ 。
 kuàng  jīn luán jìng zhōng ,qiè yán wèi gǎi jūn xīn gǎi 。
wèi jūn xūn  shang ,jūn wén lán shè  xīn xiāng 。
wèi jūn shèng róng shì ,jūn kàn jīn cuì  yán  。
xíng  nán ,nán zhòng chén 。
rén shēng  zuò  rén shēn ,bǎi nián   yóu  rén 。
xíng  nán ,nán  shān ,xiǎn  shuǐ 。
  rén jiān    ,jìn dài jūn chén    。
jūn  jiàn zuǒ  yán ,yòu  shǐ ,cháo chéng ēn ,   。
xíng  nán , zài shuǐ , zài shān ,zhī zài rén qíng fǎn  jiān 。
背诵 赏析 注释 译文

fèng   ·绿 àn hóng  chūn   

 cháng gēng sòng dài 〕

绿 àn hóng  chūn   ,yàn zi xián  ,fēi  chuí yáng chù 。liǔ   tíng fēng  zhù , juān shēng  shān  shù 。
zhú zhàng máng xié  dìng  ,穿chuān guò  nán ,  héng qiáo  。qiáo   shī lái yòu  , chuān fēng yuè shuí wéi zhǔ 。
背诵 赏析 注释 译文

yǒng   ·chūn qíng 

jiě fǎng sòng dài 〕

fēng nuǎn yīng jiāo , nóng huā zhòng ,tiān    。yuàn luò yān shōu ,chuí yáng  kùn , nài duī jīn  。shuí jiā qiǎo zòng ,qīng lóu xián guǎn ,  mèng yún qíng  。 dāng shí 、wén qīn càn zhěn ,wèi cháng zàn  yuān  。
fāng fēi  lǎo , rén nán  ,dào  fān chéng qīng  。làng yuàn xiān yáo ,mán jiān zòng xiě ,  chuán shēn  。qīng shān 绿 shuǐ , jīn zhǎng zài ,wéi yǒu jiù huān  chǔ 。kōng yíng de 、xié yáng  cǎo ,dàn yān   。
背诵 赏析 注释 译文

dīng gōng  sòng yóu móu 

 shì sòng dài 〕

 biān shí xiè xiǎo  qián , jiàn lún qūn chì  pán 。
bàn  hán huáng  diǎn jiǔ ,liǎng áo zhuó xuě quàn jiā cān 。
mán zhēn hǎi cuò wén míng jiǔ ,guài  xīng fēng  zuò hán 。
kān xiào  xīng chán tài shǒu , shī huàn  liǎng jiān tuán 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古文岛客户端

míng  
xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  wǎn yuē  háo fàng  shī jīng  mín yáo  lún   shǐ   lǎo zi  zhuāng zi  mèng   zhōng yōng  xún   shàng shū  hàn shū  jié   chūn jié  yuán xiāo jié  hán shí jié  qīng míng jié  duān  jié    jié  zhōng qiū jié  chóng yáng jié  guǐ  zi  cài gēn tán  hán fēi   hóng lóu mèng  huái nán   míng xián   yōu guó yōu mín  yǒng shǐ 怀huái   sān shí liù    zhì tōng jiàn  zēng 广guǎng xián wén  le fán  xùn  wén xīn diāo lóng  wéi   huà  gèng duō >>
zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  hán   wáng ān shí  ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  wēn tíng yún  liǔ yǒng  liú zhǎng qīng     cáo zhí  wáng chāng líng  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán  guàn xiū   hún  luó yǐn  yáng wàn    guī méng  zhāng   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   yuán   lún   xún   yuè fēi  zhōu bāng yàn  yàn  dào  qián   hán     xiū  qín guān   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn   zhì yuǎn   jiào  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān   zhù  zhào zhǎng qīng  zhāng jiǔ líng  zhuō wén jūn  dài shū lún    qiān  zhōu dūn   wén tiān xiáng  zhāng shuō  zhāng yán  zhèng xiè  chéng gāi  zhū dūn    róng  bái   liú  zhuāng   duān   kōng    kuàng  zhāng qiáo   dài   qián  zhāng xiào xiáng  hán hóng   dào yuán  chén zhe  sòng zhī wèn   zhī zhāng  gèng duō >>

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | miǎn  shēng míng  |  jiàn xiāng  | jiū cuò  | shēn qǐng shōu   | yóu jiàn :[email protected] |  ICPbèi 15011639hào -3 | 备 gōng wǎng ān bèi  50010602501990hào 
返回标鸽