背诵 赏析 注释 译文

liú bié 广guǎng líng zhū gōng  / liú bié hán dān  rén 

táng dài  bái 

  zuò shào nián ,jié jiāo zhào  yàn 。
jīn  luò jùn  ,jǐn dài héng lóng quán 。
cùn xīn   shì ,suǒ xiàng fēi  rán 。
wǎn jié jué  shū ,liè jīng cǎo tài xuán 。
kōng míng shù zhuàng shì ,báo   gāo xián 。
zhōng huí shèng míng  ,huī hàn líng yún yān 。
   gǎn xià ,pān lóng  duò tiān 。
huán jiā shǒu qīng zhēn , jié  qiū chán 。
liàn dān fèi huǒ shí ,cǎi yào qióng shān chuān 。
 hǎi  guān rén , shuì liáo dōng tián 。
chéng xìng    ,zhào   zhōng chuán 。
lín zuì xiè  qiáng ,shān gōng  dào biān 。
kuáng    bié ,chuí diào cāng láng qián 。
背诵 赏析 注释 译文

yáng guān  ·zhōng qiū yuè 

sòng dài  shì 

zhōng qiū zuò běn míng xiǎo qín wáng , qiāng  yáng guān  

 yún shōu jǐn  qīng hán ,yín hàn  shēng zhuǎn  pán 。
 shēng    zhǎng hǎo ,míng yuè míng nián  chǔ kàn 。

背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·dài rén  

sòng dài xīn   

wǎn  hán   piàn chóu 。liǔ táng xīn 绿 què wēn róu 。ruò jiào yǎn    hèn , xìn rén jiān yǒu bái tóu 。
cháng  duàn ,lèi nán shōu 。xiāng  zhòng shàng xiǎo hóng lóu 。qíng zhī  bèi shān zhē duàn ,pín  lán gān   yóu 。
背诵 赏析 注释 译文

zhè  tiān ·sòng rén 

sòng dài xīn   

chàng chè 《yáng guān 》lèi wèi gàn ,gōng míng  shì qiě jiā cān 。 tiān shuǐ sòng  qióng shù ,dài  yún mái  bàn shān 。
jīn  hèn , qiān bān ,zhǐ yīng   shì bēi huān ?jiāng tóu wèi shì fēng  è ,bié yǒu rén jiān xíng  nán !
背诵 赏析 注释 译文

 jiàn 驿 xiǎo   /  jiàn 驿 xiǎo  

táng dài wēn tíng yún 

xiāng dēng bàn cán mèng ,chǔ guó zài tiān  。
yuè luò  guī xiē ,mǎn tíng shān xìng huā 。
背诵 赏析 注释 译文

shuǐ diào  tóu ·  zhǎng yuán yóu lóng mén 

jīn cháo yuán hào wèn 

tān shēng dàng gāo  ,qiū  jìng yún lín 。huí tóu luò yáng chéng què ,chén    shēn 。qián  shén guāng niú bèi ,jīn  chūn fēng  ěr ,yīn jiàn  rén xīn 。 xiào qīng shān  ,wèi shòu èr máo qīn 。
wèn lóng mén , suǒ shì ,shì shān yīn 。píng shēng mèng xiǎng jiā chù ,liú yǎn gèng dēng lín 。 yǒu  zhī fāng jiǔ ,huàn  shān huā shān niǎo ,bàn  zuì shí yín 。    zhú ,shān shuǐ yǒu qīng yīn 。
背诵 赏析 注释 译文

yǎn   zhāng jìn hái 

táng dài liǔ zōng yuán 

shēng  yōu yōu ěr ,   sàn zhī 。
ǒu lái fēn   ,yǎn     。
wèi  shú jiàn  ?wèi guì fēi shén  。
 zhāo kuàng  dìng , xiǔ  yán chī 。
shēng píng qín zào  ,cuò   gào  。
  gěi huì  ,zàng zhī dōng shān  。
nài  zhí bēng tuān ,dàng  lín  chuí 。
xiāo rán bào bǎi hái ,sǎn luàn   zhī 。
cóng zhě xìng gào  ,juàn zhī juān rán bēi 。
māo  huò yíng  ,quǎn  yǒu gài wéi 。
zhù  yàn ěr hún ,  shí  wèi ?
běn chā zài mái  ,gōu    wēi 。
 xīn  suǒ ān , wèi ěr yǒu zhī 。
yǎn  zhe chūn lìng , yān zhí  shí 。
  fēi  shì ,liáo qiě  ěr  。
背诵 赏析 注释 译文

 fēi què ·cài    shàng nán huā 

sòng dài  wén yīng 

jīn guī yìn yáo hàn ,tíng làng  wén 。qīng xuě lěng qìn huā xūn 。tiān jiē céng zuì měi rén pàn ,liáng zhī  chā  jīn 。西 fēng zhòu jīng sàn ,niàn suō xuán chóu jié , jiǎn  hén 。zhōng láng jiù hèn , héng zhú 、chuī liè āi yún 。
kōng shèng  huá yān cǎi ,rén yǐng duàn yōu fāng ,shēn  qiān mén 。hún  fēi xiān  mèng , luó wēi  ,liú shuǐ qīng píng 。qīng bīng rùn □,chàng jīn zhāo 、 gòng qīng zūn 。 yún chá lái wǎn ,liú hóng xìn yǎo ,yíng duàn qiū hún 。
背诵 赏析 注释 译文

bǎi zhōu 

xiān qín  míng 

fàn  bǎi zhōu ,zài  zhōng  。dàn  liǎng máo ,shí wéi   。zhī  shǐ   。  tiān zhǐ ! liàng rén zhǐ !
fàn  bǎi zhōu ,zài    。dàn  liǎng máo ,shí wéi   。zhī  shǐ   。  tiān zhǐ ! liàng rén zhǐ !

背诵 赏析 注释 译文

zòng yóu huái nán 

táng dài zhāng  

shí  cháng jiē shì jǐng lián ,yuè míng qiáo shàng kàn shén xiān 。
rén shēng zhǐ  yáng zhōu  ,chán zhì shān guāng hǎo  tián 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2020  shī wén wǎng  | miǎn  shēng míng  |  jiàn xiāng  | jiū cuò  | shēn qǐng shōu   | yóu jiàn :[email protected] |  ICPbèi 11002776hào -1 | 备 gōng wǎng ān bèi  50010302000156hào 
返回标鸽