背诵 赏析 注释 译文

huàn  shā ·fāng xiǎng 

 shì sòng dài 〕

huā mǎn yín táng shuǐ màn liú 。 chuí  bǎn zòu liáng zhōu 。shùn fēng huán pèi guò qín lóu 。
yuǎn hàn  yún qīng   ,jīn xiāo rén zài què qiáo tóu 。 shēng qiāo chè jiàng  qiū 。
背诵 赏析 注释 译文

zèng  huā 

 shāng yǐn táng dài 〕

shì jiān huā   xiāng lún ,huā  jīn pén  zuò chén 。
wéi yǒu 绿  hóng hàn dàn ,juǎn shū kāi  rèn tiān zhēn 。
 huā   cháng xiāng yìng ,cuì jiǎn hóng shuāi chóu shā rén 。(cháng xiāng yìng   zuò :zhǎng xiàng yìng )

背诵 赏析 注释 译文

nán lín 

  táng dài 〕

jǐn  xiān shēng  jiǎo jīn ,yuán shōu   wèi quán pín 。
guàn kàn bīn  ér tóng  , shí jiē chú niǎo què xún 。
qiū shuǐ cái shēn   chǐ , háng qià shòu liǎng sān rén 。
bái shā cuì zhú jiāng cūn  ,xiāng duì zhài mén yuè  xīn 。
背诵 赏析 注释 译文

wáng sūn mǎn duì chǔ zi 

zuǒ qiū míng xiān qín 〕

  chǔ zi   hún zhī róng ,suì zhì  luò ,guān bīng  zhōu jiāng 。dìng wáng 使shǐ wáng sūn mǎn láo chǔ zi 。chǔ zi wèn dǐng zhī  xiǎo qīng zhòng yān 。

  duì yuē :“zài   zài dǐng 。 xià zhī fāng yǒu   ,yuǎn fāng   ,gòng jīn jiǔ  ,zhù dǐng xiàng  ,bǎi  ér wèi zhī bèi ,使shǐ mín zhī shén jiān 。 mín  chuān  shān lín , féng  ruò 。chī mèi wǎng liǎng , néng féng zhī 。yòng néng xié  shàng xià , chéng tiān xiū 。jié yǒu hūn  ,dǐng qiān  shāng ,zài  liù bǎi 。shāng zhòu bào nüè ,dǐng qiān  zhōu 。 zhī xiū míng ,suī xiǎo ,zhòng  。 jiān huí hūn luàn ,suī  ,qīng  。tiān zuò míng  ,yǒu suǒ  zhǐ 。chéng wáng dìng dǐng  jiá  ,bo shì sān shí ,bo nián  bǎi ,tiān suǒ mìng  。zhōu  suī shuāi ,tiān mìng wèi gǎi 。dǐng zhī qīng zhòng ,wèi  wèn  。”

背诵 赏析 注释 译文

láo  

zhāng lěi sòng dài 〕

shǔ tiān sān yuè yuán   ,yún tóu   wéi fēi  。
shēn táng  rén  shuì  , dòng ér xiān hàn   。
 lián cháng jiē  zhòng mín ,jīn hái zhǎng gòu shí shí  。
bàn  zhē bèi shì shēng  ,  shòu jīn bǎo ér  。
rén jiā niú   gāo  ,wéi kǒng niú  fàn yán  。
tiān gōng zuò mín liáng jiǔ jiān ,shéi zhī   niú   。
背诵 赏析 注释 译文

mǎn tíng fāng ·chá 

huáng tíng jiān sòng dài 〕

běi yuàn chūn fēng ,fāng guī yuán  ,wàn  míng dòng jīng guān 。suì shēn fěn  ,gōng  shàng líng yān 。zūn  fēng liú zhàn shèng ,jiàng chūn shuì 、kāi tuò chóu biān 。xiān xiān pěng ,yán gāo qiǎn  ,jīn  zhè  bān 。
xiàng  ,suī bìng  , shāng  yǒng ,bīn yǒu qún xián 。wèi   dēng qián ,zuì  tuí shān 。sōu jiǎo xiōng zhōng wàn juàn ,hái qīng dòng 、sān xiá  yuán 。guī lái wǎn ,wén jūn wèi mèi ,xiāng duì xiǎo chuāng qián 。
背诵 赏析 注释 译文

chén  chāo shī yuàn  chán jīng 

liǔ zōng yuán táng dài 〕

 jǐng shù hán 齿chǐ ,qīng xīn  chén  。
xián chí bèi  shū , chū dōng zhāi  。
zhēn yuán liǎo   ,wàng  shì suǒ zhú 。
 yán   míng ,shàn xìng  yóu shú 。
dào rén tíng  jìng ,tái  lián shēn zhú 。
 chū    ,qīng sōng  gāo  。
dàn rán  yán shuō , yuè xīn   。
背诵 赏析 注释 译文

mǎn jiāng hóng · chūn 

xīn   sòng dài 〕

jiā zhù jiāng nán ,yòu guò le 、qīng míng hán shí 。huā jìng  、 fān fēng  , fān láng  。hóng fěn àn suí liú shuǐ  ,yuán lín jiàn jué qīng yīn  。suàn nián nián 、luò jǐn  tóng huā ,hán   。
tíng yuàn jìng ,kōng xiāng  。 shuō chù ,xián chóu  。 liú yīng  yàn , zhī xiāo  。chǐ   jīn  chǔ  ,cǎi yún  jiù  zōng  。mán jiào rén 、xiū  shàng céng lóu ,píng   。
背诵 赏析 注释 译文

 qiū huá ·  

 wén yīng sòng dài 〕

 juàn zhū  ,xiǎo lóu yīn duò yuè ,qiū jīng huá bìn 。gōng lòu wèi yāng ,dāng shí diàn chāi  hèn 。rén jiān mèng  西 fēng ,suàn tiān shàng 、nián huá  shùn 。xiāng féng ,zòng xiāng shū 、shèng què  yáng  zhǔn 。
 chǔ dòng liáng xùn 。tīng  jǐng  tóng ,chǔ sāo chéng yùn 。cǎi yún duàn 、cuì  sàn , qíng nán wèn 。yín  wàn  qiū shēng ,dàn wàng zhōng 、 xīng qīng rùn 。qīng jùn 。 jīn zhēn 、màn qiān fāng cùn 。
背诵 赏析 注释 译文

liú tài wèi kūn shāng luàn 

jiāng yān nán běi cháo 〕

huáng jìn gòu yáng jiǔ ,tiān xià héng fēn  。
qín zhào zhí báo shí ,yōu bìng féng   。
   chǒng líng ,gǎn  xùn chí  。
suī  liù  shù ,  zhāng hán  。
níng  kòu jiǎo  ,huán gōng zāo nǎi  。
xún  mào xiǎn nán ,shí  zhōng zhēn  。
kōng lìng  yuè shì ,kuì   rén  。
yìn  chū chéng háo ,běi wàng shā   。
qiān   xiāo tiáo ,bái  yǐn hán shù 。
tóu mèi  fèn mèn , zhěn 怀huái bǎi  。
gōng míng  wèi  ,xuán   gǎi  。
shí zāi gǒu yǒu huì ,zhì luàn wéi míng shù 。

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

扫码关注

古文岛公众号

© 2021  shī wén wǎng  | miǎn  shēng míng  |  jiàn xiāng  | jiū cuò  | shēn qǐng shōu   | yóu jiàn :[email protected] |  ICPbèi 11002776hào -1 | 备 gōng wǎng ān bèi  50010302000156hào 
返回标鸽