huàn  shā 》

cán xuě níng huī lěng huà píng ,luò méi héng   sān gēng ,gèng  rén chù yuè lóng míng 。
 shì rén jiān chóu chàng  ,zhī jūn  shì lèi zòng héng 。duàn cháng shēng   píng shēng 。

yǒng   ·luò  róng jīn 》

luò  róng jīn , yún   ,rén zài  chǔ 。rǎn liǔ yān nóng ,chuī méi  yuàn ,chūn  zhī   。yuán xiāo jiā jié ,róng  tiān  ,    fēng  。lái xiāng zhào 、xiāng chē bǎo  ,xiè  jiǔ péng shī  。

zhōng zhōu shèng  ,guī mén duō xiá , de piān zhòng sān  。 cuì guān ér ,niǎn jīn xuě liǔ , dài zhēng  chǔ 。 jīn qiáo cuì ,fēng huán shuāng bìn , jiàn  jiān chū  。  xiàng 、lián ér  xià ,tīng rén xiào  。

chí sòng wéi   pǐn zuò miào jiā  zàn  shǒu 》

chí diàn fēi jiǔ  ,piē huǒ xiàn qīng huá 。
 tòng chéng  xiān ,dào pǐn dēng sān chē 。
zhǎn kāi quán wén 
ān luó liè bǎo shù ,héng  fàn jīn shā 。
 ài yǔn dōu juān ,shì zhèng shēng zhě  。¤
shōu  
[sòng ]
táng wǎn 

chāi tóu fèng ·shì qíng báo 》

shì qíng báo ,rén qíng è ,
 sòng huáng hūn huā  luò 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo fēng gān ,lèi hén cán 。
 jiān xīn shì ,  xié lán 。
nán !nán !nán !
rén chéng  ,jīn fēi zuó ,
bìng hún cháng shì qiū qiān suǒ 。
jiǎo shēng hán , lán shān 。
 rén xún wèn ,yàn lèi zhuāng huān 。
mán !mán !mán !
shōu  
[xiān qín ]
shī jīng 

zhōng nán 》

zhōng nán  yǒu ?yǒu tiáo yǒu méi 。jūn  zhì zhǐ ,jǐn   qiú 。
yán   dān , jūn  zāi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng nán  yǒu ?yǒu  yǒu táng 。jūn  zhì zhǐ ,  xiù shang 。
pèi  qiāng qiāng ,寿shòu kǎo  wàng 。
shōu  
[táng ]
 bái 

 xián  》

zhī jiàn   gāo ,shì yǎn  tiān wèi 。
tóng guān  ěr rén ,qiān  yīng  kuì 。
[táng ]
  

wàng yuè 》

dài zōng    ,  qīng wèi liǎo 。
zào huà zhōng shén xiù ,yīn yáng  hūn xiǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
dàng xiōng shēng zēng yún ,jué   guī niǎo 。
huì dāng líng jué dǐng , lǎn zhòng shān xiǎo 。
shōu  

chūn  》

zhài mén zhào shuǐ jiàn qīng tái ,chūn rào huā zhī màn màn kāi 。
 yuǎn yóu rén xíng  dào , zhǎng  niǎo  hái lái 。
[sòng ]
 shì 

 》

fēng shī xié  lìng ,hào    zhēng 。
yún shī wèi tuī zhú ,   gǎn zhēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shī kuàng jué guān ,suǒ gǒu zhāo  shēng 。
 juàn   huí ,hàn  dàn  xíng 。
fān rán pèi gào  , bàn lái  shēng 。
qīng yāng  广guǎng  ,bái shuǐ hán  chéng 。
shōu  
[táng ]
wáng jiàn 

duǎn  xíng 》

rén chū shēng , chū chū 。shàng shān chí ,xià shān  。bǎi nián sān wàn liù qiān cháo ,
  fēn jiāng qiáng bàn  。yǒu  yǒu   zǎo wèi ,zuó  jiàn  jīn  shí 。
zhǎn kāi quán wén 
rén jiā jiàn shēng nán  hǎo , zhī nán  cuī rén lǎo 。duǎn  xíng , yuè shēng 。
shōu  
[xiān qín ]
shī jīng 

yáng zhī shuǐ 》

yáng zhī shuǐ , liú shù chǔ 。zhōng xiān xiōng  ,wéi    。
 xìn rén zhī yán ,rén shí kuáng  。
zhǎn kāi quán wén 
yáng zhī shuǐ , liú shù xīn 。zhōng xiān xiōng  ,wéi  èr rén 。
 xìn rén zhī yán ,rén shí  xìn 。
shōu  
[xiàn dài ]
máo  dōng 

liù yán shī ·gěi péng  怀huái tóng zhì 》

shān gāo  yuǎn kēng shēn ,
 jūn zòng héng chí bēn 。
zhǎn kāi quán wén 
shuí gǎn héng dāo   ?
wéi  péng  jiàng jūn 。
shōu  
[táng ]
  

qiāng cūn sān shǒu 》

zhēng róng chì yún 西 , jiǎo xià píng  。
zhài mén niǎo què zào ,guī  qiān  zhì 。
zhǎn kāi quán wén 
  guài  zài ,jīng dìng hái shì lèi 。
shì luàn zāo piāo dàng ,shēng huán ǒu rán suì 。
lín rén mǎn qiáng tóu ,gǎn tàn    。
 lán gèng bǐng zhú ,xiāng duì  mèng mèi 。
wǎn suì  tōu shēng ,huán jiā shǎo huān  。
jiāo ér    ,wèi   què  。
  hǎo zhuī liáng , rào chí biān shù 。
xiāo xiāo běi fēng jìn , shì jiān bǎi  。
lài zhī  shǔ shōu , jué zāo chuáng zhù 。
 jīn  zhēn zhuó ,qiě yòng wèi chí  。
qún  zhèng luàn jiào , zhì  dòu zhēng 。
  shàng shù  ,shǐ wén kòu chái jīng 。
 lǎo   rén ,wèn  jiǔ yuǎn xíng 。
shǒu zhōng  yǒu xié ,qīng  zhuó  qīng 。
  jiǔ wèi báo ,shǔ   rén gēng 。
bīng   wèi  ,ér tóng jǐn dōng zhēng 。
qǐng wèi  lǎo  ,jiān nán kuì shēn qíng 。
  yǎng tiān tàn , zuò lèi zòng héng 。
shōu  
[xiān qín ]
shī jīng 

 guān 》

shù jiàn  guān  ? rén luán luán  ,láo xīn tuán tuán  。
shù jiàn    ? xīn shāng bēi  ,liáo  zi tóng guī 。
zhǎn kāi quán wén 
shù jiàn   [1] ? xīn yùn jié  ,liáo  zi   。
shōu  
[táng ]
  

jiāng nán chūn 》

qiān  yīng  绿 yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ  fēng 。
nán cháo  bǎi  shí  ,duō shǎo lóu tái yān  zhōng 。

tài cháng yǐn ·jiàn kāng zhōng qiū  wèi  shū qián  》

 lún qiū yǐng zhuǎn jīn  ,fēi jìng yòu zhòng  。
 jiǔ wèn héng é :bèi bái  、 rén nài  !
zhǎn kāi quán wén 
chéng fēng hǎo  ,cháng kōng wàn  ,zhí xià kàn shān  。
zhuó  guì  suō ,rén dào shì 、qīng guāng gèng duō !
shōu  

 huáng  》

 shì huō zhōng zhōu ,huáng  zhǎng shàng liú 。
àn  shā   ,tiān yuǎn shù quán  。
zhǎn kāi quán wén 
liáng sòng huí tóu shī , huái   shōu 。
shēn qīng wǎng lái 便biàn , tàn   ōu 。
shōu  

shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng 》

chǔ tiān qiān  qīng qiū ,shuǐ suí tiān  qiū   。
yáo cén yuǎn  ,xiàn chóu gōng hèn , zān luó  。
zhǎn kāi quán wén 
luò  lóu tóu ,duàn 鸿hóng shēng  ,jiāng nán yóu  。
  gōu kàn le ,lán gàn pāi biàn ,
 rén huì ,dēng lín  。
xiū shuō   kān kuài ,
jǐn 西 fēng , yīng guī wèi ?
qiú tián wèn shě , yīng xiū jiàn ,liú láng cái  。
  liú nián ,yōu chóu fēng  ,shù yóu   !
qiàn  rén huàn  hóng jīn cuì xiù ,
wèn [1]yīng xióng lèi !
shōu  
[táng ]
 bái 

tóng wáng chāng líng sòng   xiāng guī guì yáng  èr 》

ěr jiā  zài xiāo xiāng chuān 。
qīng shā bái shí cháng shā biān 。
zhǎn kāi quán wén 
zuó mèng jiāng huā zhào jiāng  。
 zhī zhèng  dōng chuāng qián 。
jué lái  wǎng xīn yōu rán 。
hún suí yuè niǎo fēi nán tiān 。
qín yún lián shān hǎi xiàng jiē 。
guì shuǐ héng yān   shè 。
sòng jūn   lìng rén chóu 。
fēng fān máng máng   zhōu 。
chūn tán qióng cǎo 绿  zhé 。
西  cháng ān míng yuè lóu 。
shōu  
[sòng ]
 shì 

 fàn 西   jué 》

xīn yuè shēng   wèi ān ,cái   liù jiàn pán huán 。
jīn   yàn  bàn  ,yóu rén  xiàng sān gēng kàn 。
zhǎn kāi quán wén 
sān gēng xiàng lán yuè jiàn chuí , luò wèi luò jǐng   。
míng cháo rén shì shuí liào  ,kàn dào cāng lóng 西 méi shí 。
cāng lóng  méi niú dòu héng ,dōng fāng máng jiǎo shēng cháng gēng 。
 rén shōu tǒng  wèi xiǎo ,chuán guò wéi yǒu   shēng 。
 shàng jìn  ,jiē dào diào zhě  。
   biān shuǐ máng máng , huā  kāi fēng  xiāng 。
jiàn jiàn dēng míng chū yuǎn  ,gèng dài yuè hēi kàn  guāng 。
 guāng fēi guǐ  fēi xiān ,fēng tián làng jìng guāng mǎn chuān 。
  liǎng liǎng    ,jiù shì  jiàn kōng máng rán 。
shōu  

sòng líng chè shàng rén 》

cāng cāng zhú lín  ,yǎo yǎo zhōng shēng wǎn 。
  dài xié yáng ,qīng shān  guī yuǎn 。
[sòng ]
 shì 

huàn  shā 》

 kuài qīng qīng mài wèi  。jiāng nán yún  àn suí chē 。lín gāo yān jǐng shì jiān  。 jiǎo bàn shōu yán duàn 线xiàn ,xuě lín chū xià  shū zhū 。guī lái bīng  luàn nián  。
[sòng ]
chén liàng 

diǎn jiàng chún  yǒng méi yuè 》

  xiāng  ,shuǐ biān qīng qiǎn héng zhī shòu 。
xiǎo chuāng  zhòu ,qíng gòng xiāng  tòu 。
qīng  mèng hún ,qiān  rén cháng jiǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn zhī fǒu 。 càn yún chóu 。 diào hái  jiù 。
shōu  
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

guī yuán tián     》

shǎo  shì  yùn ,xìng běn ài qiū shān 。
 luò chén wǎng zhōng ,  sān shí nián 。
zhǎn kāi quán wén 
 niǎo liàn jiù lín ,chí    yuān 。
kāi huāng nán   ,shǒu zhuō guī yuán tián 。
fāng zhái shí   ,cǎo   jiǔ jiān 。
 liǔ yīn hòu yán ,táo  luó táng qián 。
ài ài yuǎn rén cūn ,    yān 。
gǒu fèi shēn xiàng zhōng , míng sāng shù diān 。
 tíng  chén  , shì yǒu  xián 。
jiǔ zài fán lóng  ,  fǎn  rán 。
shōu  
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·píng gāo tiào yuǎn 》

píng gāo tiào yuǎn ,jiàn cháng kōng ,
wàn  yún  liú  。
zhǎn kāi quán wén 
guì  fēi lái ,guāng shè chù ,
lěng jìn  tiān qiū  。
  qióng lóu ,chéng luán lái  ,
rén zài qīng liáng guó 。
jiāng shān  huà ,wàng zhōng yān shù   。
 zuì pāi shǒu kuáng  ,
 bēi yāo yuè duì ,yǐng chéng sān  。
  pái huái ,fēng  xià ,
jīn   zhī   。
便biàn  chéng fēng ,fān rán guī  ,
 yòng  péng  。
shuǐ jīng gōng  , shēng chuī duàn héng  。
shōu  

lún  jué   bǎi shǒu 》

 zhī dào   cháng  ,jūn  ān néng    。
  dàn zhī  liǎn guì , wén tiān     。
[táng ]
 bái 

 jīng mén sòng bié 》

 yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu 。
shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè xià fēi tiān jìng ,yún shēng jié hǎi lóu 。
réng lián  xiāng shuǐ ,wàn  sòng xíng zhōu 。
shōu  

huàn shā miào 》

 yuè xiāng móu   duō ,huàn shā shén   xiāng  。 shuāng xiào  cái huí miàn ,
shí wàn jīng bīng jǐn dǎo  。fàn  gōng chéng shēn yǐn dùn ,  jiàn  guó xiāo  。
zhǎn kāi quán wén 
zhǐ jīn zhū  cháng jiāng pàn ,kōng yǒu qīng shān hào zhù luó 。
shōu  
[táng ]
xuē tāo 

chán 》

  qīng yīn yuǎn ,fēng chuī shù   。shēng shēng shì xiāng jiē , zài  zhī  。
[xiān qín ]
shī jīng 

guān  》

guān guān  jiū ,zài  zhī zhōu 。
yǎo tiǎo shū  ,jūn  hǎo qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu liú zhī 。
yǎo tiǎo shū  , mèi qiú zhī 。
qiú zhī   , mèi   。
yōu zāi yōu zāi ,zhǎn zhuǎn fǎn  。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu cǎi zhī 。
yǎo tiǎo shū  ,qín  yǒu zhī 。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu mào zhī 。
yǎo tiǎo shū  ,zhōng  yuè zhī 。
shōu  
[sòng ]
 shì 

  mán ·fēng huí xiān  yún kāi shàn 》

fēng huí xiān  yún kāi shàn 。gēng lán yuè duò xīng  zhuǎn 。zhěn shàng mèng hún jīng 。xiǎo yán shū  líng 。xiāng féng suī cǎo cǎo 。zhǎng gòng tiān nán lǎo 。zhōng  xiàn rén jiān 。rén jiàn  shì nián 。

xiāo yáo yǒng 》

tiān shàng  rén jiān ,xián   zàn xián 。
jīng xiū guī zhì  ,dào  yǐn xuán guān 。
zhǎn kāi quán wén 
shèng jìng jiē  jué ,fán qíng   pān 。
qún xiān kuān tǎn dàng ,què lǎo jǐn tóng yán 。
shōu  
[táng ]
wáng wéi 

wǎng chuān xián  zèng péi xiù cái  》

hán shān zhuǎn cāng cuì ,qiū shuǐ  chán yuán 。
 zhàng zhài mén wài ,lín fēng tīng  chán 。
zhǎn kāi quán wén 
 tóu  luò  ,  shàng  yān 。
 zhí jiē  zuì ,kuáng   liǔ qián 。
shōu  
[sòng ]
yàn shū 

huàn  shā 》

 wǎn bīng hán   huá 
fěn róng xiāng xuě tòu qīng shā 
zhǎn kāi quán wén 
wǎn lái zhuāng miàn shèng  huā 
bìn duǒ  yíng méi  yuè 
jiǔ hóng chū shàng liǎn biān xiá 
 chǎng chūn mèng  西 xié 
shōu  
[táng ]
 bái 

guò wāng shì bié    》

yóu shān shuí  yóu , míng   qiū 。dié lǐng ài  hàn ,lián fēng héng dòu niú 。
wāng shēng miàn běi  ,chí guǎn qīng qiě yōu 。 lái gǎn   ,chuí páo liè zhēn xiū 。
zhǎn kāi quán wén 
sǎo shí dài guī yuè ,kāi chí zhǎng hán liú 。jiǔ hān  shuǎng  ,wéi   zhī qiū 。
chóu  wèi shí jūn ,zhī jūn hǎo xián cái 。suí shān  guǎn  ,záo shí yíng chí tái 。
xīng huǒ  yuè zhōng ,jǐng fēng cóng nán lái 。shù zhī shí liú  , zhàng  huā kāi 。
hèn  dàng  shí ,xiāng guò zuì jīn léi 。 xíng zhí  luò ,yuè  qīng yuán āi 。
yǒng    gēng ,  sòng qióng bēi 。jiǔ hān    , zuò  xiāng cuī 。
 chū yuǎn hǎi míng ,xuān chē qiě péi huí 。gèng yóu lóng tán  ,zhěn shí  méi tái 。
shōu  
[táng ]
  

yǐn zhōng  xiān  》

zhī zhāng   shì chéng chuán ,yǎn huā luò jǐng shuǐ  mián 。
 yáng sān dòu shǐ cháo tiān ,dào féng  chē kǒu liú xián ,
zhǎn kāi quán wén 
hèn   fēng xiàng jiǔ quán 。
zuǒ xiāng  xìng fèi wàn qián ,yǐn  zhǎng jīng  bǎi chuān ,
xián bēi  shèng chēng shì xián 。
zōng zhī xiāo  měi shào nián , shāng bái yǎn wàng qīng tiān ,
jiǎo   shù lín fēng qián 。
 jìn cháng zhāi xiù  qián ,zuì zhōng wǎng wǎng ài táo chán 。
 bái dǒu jiǔ shī bǎi piān ,cháng ān shì shàng jiǔ jiā mián 。
tiān   lái  shàng chuán , chēng chén shì jiǔ zhōng xiān 。
zhāng  sān bēi cǎo shèng chuán ,tuō mào  dǐng wáng gōng qián ,
huī háo luò zhǐ  yún yān 。
jiāo suì  dǒu fāng zhuō rán ,gāo tán xióng biàn jīng  yán 。
shōu  
[táng ]
  

xīn ān  》

 xíng xīn ān dào ,xuān  wén diǎn bīng 。
jiè wèn xīn ān  ,xiàn xiǎo gèng  dīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 tiē zuó  xià , xuǎn zhòng nán xíng 。
zhōng nán jué duǎn xiǎo ,  shǒu wáng chéng 。
féi nán yǒu  sòng ,shòu nán  líng pīng 。
bái shuǐ  dōng liú ,qīng shān yóu  shēng 。
  使shǐ yǎn  ,shōu  lèi zòng héng 。
yǎn   jiàn  ,tiān  zhōng  qíng 。
 jūn  xiāng zhōu ,  wàng  píng 。
  zéi nán liào ,guī jūn xīng sàn yíng 。
jiù liáng jìn  lěi ,liàn   jiù jīng 。
jué háo  dào shuǐ ,    qīng 。
kuàng nǎi wáng shī shùn , yǎng shén fēn míng 。
sòng xíng   xuè ,    xiōng 。
shōu  
[míng ]
 qiān 

běi fēng chuī 》

běi fēng chuī ,
chuī  tíng qián bǎi shù zhī 。shù jiān   fēng chuī dòng ,
zhǎn kāi quán wén 
jié cāo léng léng hái  chí ,bīng shuāng  jìn xīn   。
kuàng  yáng  jǐng jiàn  ,xián huā  cǎo shàng wēi ruí ,
fēng chuī bǎi zhī jiāng  wéi ?běi fēng chuī ,néng  shí !
shōu  
[sòng ]
qín guān 

huàn  shā 》

  qīng hán shàng xiǎo lóu ,xiǎo yīn  lài shì qióng qiū ,dàn yān liú shuǐ huà píng yōu 。
 zài fēi huā qīng shì mèng , biān     chóu ,bǎo lián xián guà xiǎo yín gōu 。

cǎi lián  》

chuán dòng  guāng yàn yàn qiū ,
tān kàn nián shào xìn chuán liú 。
zhǎn kāi quán wén 
 duān  shuǐ pāo lián  ,
yáo bèi rén zhī bàn  xiū 。
shōu  
tuī jiàn zuò zhě 
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽