[sòng ]
jiǎng jié 

 měi rén ·tīng  》

shào nián tīng   lóu shàng ,
hóng zhú hūn luó zhàng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhuàng nián tīng   zhōu zhōng ,
jiāng kuò yún  ,duàn yàn jiào 西 fēng 。
ér jīn tīng  sēng  xià ,
bìn  xīng xīng  。
bēi huān   zǒng  qíng ,
 rèn jiē qián ,diǎn  dào tiān míng 。
shōu  
[táng ]
wáng wéi 

táo yuán xíng 》

shí nián shí jiǔ 〕
 zhōu zhú shuǐ ài shān chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
liǎng àn táo huā jiā  ( zuò  )jīn 。
zuò kàn hóng shù  zhī yuǎn 。
xíng jǐn qīng   jiàn rén 。
shān kǒu qián xíng shǐ wēi [ ào ]。
shān kāi kuàng wàng xuán píng  。
yáo kàn  chù zǎn yún shù 。
jìn  qiān jiā sàn huā zhú 。
qiáo  chū chuán hàn xìng míng 。
 rén wèi gǎi qín   。
 rén gòng zhù  líng yuán 。
hái cóng  wài  tián yuán 。
yuè míng sōng xià fáng lóng jìng ( zuò jìng )。
 chū yún zhōng  quǎn xuān 。
jīng ( zuò  )wén   zhēng lái  。
jìng yǐn huán jiā wèn dōu ( zuò xiāng ) 。
píng míng  xiàng sǎo huā kāi 。
   qiáo chéng shuǐ  。
chū yīn    rén jiān 。
 zhì ( zuò gèng wén )chéng xiān suì ( zuò  ) hái 。
xiá  shéi zhī yǒu rén shì 。
shì zhōng yáo wàng kōng yún shān 。
  líng jìng nán wén jiàn 。
chén xīn wèi jǐn  xiāng xiàn 。
chū dòng  lùn  shān shuǐ 。
 jiā zhōng  zhǎng yóu yǎn 。
 wèi jīng guò jiù   。
ān zhī fēng ( zuò cén ) jīn lái biàn 。
dāng shí zhī   shān shēn 。
qīng    ( zuò  )dào yún lín 。
chūn lái biàn shì táo huā shuǐ 。
 biàn xiān yuán  chù xún 。
shōu  
[jìn dài ]
 màn shū 

 广guǎng zhōu huì gōng 》

 wén lín  yàn yáng  ,nán guó shī rén jìn ruò  ?
  shù xíng xiāng wèn xùn ,luò huā   luàn chóu duō 。
[táng ]
cuī hào 

huáng  lóu 》

 rén  chéng huáng   ,  kòng  huáng  lóu 。
huáng      fǎn ,bái yún qiān zǎi kōng yōu yōu 。
zhǎn kāi quán wén 
qíng chuān   hàn yáng shù ,fāng cǎo   yīng  zhōu 。
  xiāng guān  chǔ shì ?yān  jiāng shàng 使shǐ rén chóu 。
shōu  

chūn xuě 》

fēi xuě dài chūn fēng ,péi huí luàn rào kōng 。jūn kàn  huā chù ,piān zài luò yáng dōng 。
[sòng ]
shǐ zhù 

cán  》

jié  fēng chóu dié  zhī ,lěng xiāng xiāo jǐn wǎn fēng chuī 。
suì jīn láng   kān zhāi 。kōng zuò zhǔ rén chóu chàng shī 。
[xiān qín ]
shī jīng 

xiǎo  ·cǎi wēi 》

cǎi wēi cǎi wēi ,wēi  zuò zhǐ 。
yuē guī yuē guī ,suì   zhǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì  jiā ,xiǎn yǔn zhī  。
 huáng   ,xiǎn yǔn zhī  。
cǎi wēi cǎi wēi ,wēi  róu zhǐ 。
yuē guī yuē guī ,xīn  yōu zhǐ 。
yōu xīn liè liè ,zài  zài  。
 shù wèi dìng , 使shǐ guī pìn 。
cǎi wēi cǎi wēi ,wēi  gāng zhǐ 。
yuē guī yuē guī ,suì  yáng zhǐ 。
wáng shì   , huáng  chǔ 。
yōu xīn kǒng jiù , xíng  lái 。
 ěr wéi  ,wéi cháng zhī huá 。
    ,jūn  zhī chē 。
róng chē  jià ,    。
 gǎn dìng  , yuè sān jié 。
jià    ,  kuí kuí 。
jūn  suǒ  ,xiǎo rén suǒ féi 。
    ,xiàng    。
   jiè ,xiǎn yǔn kǒng  。
  wǎng  ,yáng liǔ   。
jīn  lái  , xuě fēi fēi 。
háng dào chí chí ,zài  zài  。
 xīn shāng bēi , zhī  āi 。
shōu  
[táng ]
zhāng  

shān zhōng liú  》

shān guāng  tài nòng chūn huī , wèi qīng yīn 便biàn  guī 。
zòng 使shǐ qíng míng    , yún shēn chù  zhān  。

shū 怀huái gǎn shì  méi shèng  》

xiāng bié shǐ  suì ,yōu yōu yǒu bǎi duān 。
nǎi zhī  shì zhōng ,shǎo  duō bēi huàn 。
zhǎn kāi quán wén 
měi  shào nián  ,wèi zhī rén shì jiān 。
diān kuáng  suǒ  ,luò tuò  ◇qiān 。
sān yuè  luò yáng ,chūn shēn huā wèi cán 。
lóng mén cuì   , shuǐ qīng chán chán 。
féng jūn  shuǐ pàn , jiàn  kāi yán 。
 xiá   yǐn ,xiāng xié  xiāng shān 。
  qiè suǒ shì ,便biàn ruò tóu shān yuán 。
   wén shì ,xiàng gōng fāng hǎo xián 。
 shēn hǎo fēng  ,jiǒng chū fēng chén jiān 。
shī  xīn lěi luò ,gāo tán   xuān 。
zi jiàn kǒu ruò  ,sòng shū zuò qiān yán 。
yàn guó shàn yǐn jiǔ ,bǎi zhǎn yán wèi dān 。
 dào shì xián yuǎn ,fēng liú  xiè ān 。
zi cōng zuò cān jūn ,cháng kuà   jiān 。
zi  nǎi  wēng , nòng shí tuō guān 。
 gōng cái kuàng  ,wáng  chí  duān 。
shèng  shàn yín é ,gòng cháo wèi láng xiān 。
wéi  hào  lǎo ,zuì   zhāng diān 。
luò yáng  jùn  ,wàn  měi fēng yān 。
huāng liáng jiàn gōng què ,biǎo  zhuàng  shān 。
xiāng jiāng   shì ,shàng  ruò 鸿hóng piān 。
chū mén jǐn chuí liǔ ,xìn   míng yuán 。
nèn tuò yún fěn àn , chí píng jǐn fān 。
cán huā luò jiǔ miàn ,fēi   guī ān 。
xún jǐn shuǐ  zhú ,  sōng fēng diān 。
qīng cāng 绿 wàn rèn ,yǎo ǎi wàng sān chuān 。
huā cǎo kuī jiàn dòu ,  xún shí quán 。
jūn yín  shù  , zuì  yún mián 。
zi cōng   jìn ,wèi ruò shǒu  pān 。
gòng  sān zuì shí ,liú zài  xiān tán 。
shuǐ yún xīn  juàn ,guī zuò zhèng bēi pán 。
fēi qióng shǐ shí  ,yāo miào yóu shuāng huán 。
hán huáng nuǎn fèng zuǐ ,yín jiǎ diào yàn xián 。
 zhì bái yún  ,shǐ sòng huáng jīn chuán 。
zhū lián juǎn míng yuè ,   chūn yān 。
dēng huā nòng fěn  ,jiǔ hóng shēng liǎn lián 。
dōng táng liú huā hǎo ,diǎn zhuì qún yāo xiān 。
chā huā yún  shàng ,zhǎn diàn 绿 yīn qián 。
 shì    ,hān  biàn wéi tàn 。
zhào shū zǒu dōng xià ,chéng xiàng  nán qiān 。
sòng zhī  shuǐ tóu ,xiāng  lèi shān shān 。
 yuè xiàng gōng  ,jūn suí  chūn guān 。
sòng jūn bái   ,  dōng shàng mén 。
  shuí tóng zài ,xīn nián  wèi hái 。
dāng shí zuò   ,wén zhě   rán 。
shōu  

nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng yǒu 怀huái 》

 chǔ wàng shén zhōu ,mǎn yǎn fēng guāng běi  lóu 。
qiān  xīng wáng duō shǎo shì ,
zhǎn kāi quán wén 
yōu yōu , jìn cháng jiāng gǔn gǔn liú 。
nián shào wàn dōu móu ,zuò duàn dōng nán zhàn wèi xiū 。
tiān xià yīng xióng shuí  shǒu ?
cáo liú ,shēng  dāng  sūn zhòng móu 。
shōu  
[xiàn dài ]
máo  dōng 

 yán shī ·jǐng 》

tiān jǐng   fāng ,zhōu wéi shì gāo qiáng 。
qīng qīng jiàn luǎn shí ,xiǎo  yòu zhōng yāng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhǐ  jǐng  shuǐ ,yǒng yuǎn yǎng  zhǎng 。
shōu  
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

yǐn jiǔ    》

shuāi róng  dìng zài ,  gèng gòng zhī 。
shào shēng guā tián zhōng ,níng shì dōng líng shí !
zhǎn kāi quán wén 
hán shǔ yǒu dài xiè ,rén dào měi   。
 rén jiě  huì ,shì jiāng    ;
   zūn jiǔ ,  huān xiāng chí 。
shōu  
[táng ]
jiǎ dǎo 

xún yǐn zhě   》

sōng xià wèn tóng  ,yán shī cǎi yào  。
zhī zài  shān zhōng ,yún shēn  zhī chù 。
[táng ]
 bái 

 xuān chéng shàn niàng  sǒu 》

 sǒu huáng quán  ,hái yīng niàng lǎo chūn 。
 tái  xiǎo  , jiǔ   rén 。

nán   ·lǎn  yuān yāng zhěn 》

lǎn  yuān yāng zhěn ,
xiū fèng fěi cuì qún 。
zhǎn kāi quán wén 
luó zhàng   xūn 。
jìn lái xīn gèng qiè ,wèi  jūn 。
shōu  
[táng ]
wéi zhuāng 

  mán ·rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo 》

rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo ,yóu rén zhǐ  jiāng nán lǎo 。chūn shuǐ   tiān ,huà chuán tīng 
 mián 。 biān rén shì yuè ,hào wàn níng shuāng xuě 。wèi lǎo  huán xiāng ,huán xiāng  duàn 
zhǎn kāi quán wén 
cháng 。
shōu  

míng fēi  》

míng fēi chū chū hàn gōng shí ,lèi 湿shī chūn fēng bìn jiǎo chuí 。
 huí  yǐng  yán  ,shàng  jūn wáng   chí 。
zhǎn kāi quán wén 
guī lái què guài dān qīng shǒu , yǎn píng shēng  céng yǒu ;
 tài yóu lái huà  chéng ,dāng shí wǎng shā máo yán 寿shòu 。
  xīn zhī gèng  guī , lián zhe jǐn hàn gōng  ;
 shēng  wèn sāi nán shì ,zhǐ yǒu nián nián 鸿hóng yàn fēi 。
jiā rén wàn  chuán xiāo  ,hǎo zài zhān chéng  xiāng  ;
jūn  jiàn zhǐ chǐ cháng mén  ā jiāo ,rén shēng shī   nán běi 。
shōu  

ǒu chéng èr shǒu 》

怀huái bào nán kāi zuì  xǐng ,xiǎo  bēi zhuàng dòng qiū chéng 。
nián guāng duàn sòng zhū yán  ,shì shì zāi péi bái  shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
sān  wèi chéng yōu chù zhái , shēn hái zhú zhòng rén xíng 。
 lián  jiǎo néng duō shǎo ,    chù shì zhēng 。
shōu  

gǎn  》

lán  chūn wēi ruí ,guì huá qiū jiǎo jié 。
xīn xīn  shēng  , ěr wèi jiā jié 。
zhǎn kāi quán wén 
shéi zhī lín  zhě ,wén fēng zuò xiāng yuè 。
cǎo  yǒu běn xīn , qiú měi rén zhé !
shōu  
[táng ]
 bái 

 fēng  èr shí  》

 chē yáng fēi chén ,tíng  àn qiān  。
zhōng guì duō huáng jīn ,lián yún kāi jiǎ zhái 。
zhǎn kāi quán wén 
 féng dòu  zhě ,guān gài  huī  。
  gàn hóng  ,xíng rén jiē chù  。
shì   ěr wēng ,shéi zhī yáo  zhí !
shōu  
[sòng ]
zhāng lūn 

zhè  tiān · shàn tiān yìng  寿shòu  》

 shàn tiān yìng  寿shòu  。rén shēng  shí  lái  。
 wēng gèng yǒu 椿chūn líng zài , qìng táng qián  shù huī 。
zhǎn kāi quán wén 
chuán shì  ,zhǎng sūn zhī 。pěng bēi huān jiàn lǎo lái  。
 yáng jiàn jìn mén duō  ,bǎi  zhēng yíng hǎo shì guī 。
shōu  
[xiàn dài ]
máo  dōng 

 suàn  ·yǒng méi 》

fēng  sòng chūn guī ,
fēi xuě yíng chūn dào 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì xuán  bǎi zhàng bīng ,
yóu yǒu huā zhī qiào 。
qiào   zhēng chūn ,
zhǐ  chūn lái bào 。
dài dào shān huā làn màn shí ,
 zài cóng zhōng xiào 。
shōu  
[táng ]
hán shān 

yǎo yǎo hán shān dào 》

yǎo yǎo hán shān dào ,luò luò lěng jiàn bīn 。
jiū jiū cháng yǒu niǎo ,  gèng  rén 。
zhǎn kāi quán wén 
  fēng chuī miàn ,fēn fēn xuě  shēn 。
zhāo zhāo  jiàn  ,suì suì  zhī chūn 。
shōu  

zǎo  》

zǎo  qīng hán shàng jiá  ,fàn  chūn  mǎn xíng  。
chūn  绿 chù chūn cǎo  ,xiǎo  nóng shí xiǎo   。
zhǎn kāi quán wén 
táo  nián nián chūn  guì ,sāng  shì shì dào jīng wēi 。
shī qíng  zài huǒ  pàn ,fēng xuě  qiáo yān jǐng guī 。
shōu  

làng táo shā · jiǔ zhù dōng fēng 》

 jiǔ zhù dōng fēng ,qiě gòng cóng róng 。
chuí yáng   luò chéng dōng 。
zhǎn kāi quán wén 
zǒng shì dāng shí xié shǒu chù ,yóu biàn fāng cóng 。
 sàn  cōng cōng , hèn  qióng 。
jīn nián huā shèng  nián hóng 。
  míng nián huā gèng hǎo ,zhī  shuí tóng ?
shōu  
[xiàn dài ]
   

mǎn jiāng hóng ·sān bǎi nián lái 》

sān bǎi nián lái , huá xià wēi fēng jiǔ xiē 。
yǒu   , gōng chéng jiù ,fēng gōng chuán liè 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiàn guāng hán  kòu dǎn , yún shǒu zhǐ tiān xīn yuè 。
dào  jīn , bǐng  dōng zhēng ,mín 怀huái qiè 。
kuài  chǐ ,zhōng  xuě 。
chǔ sān  ,jiào qín miè 。
yuàn yīng líng ,yǒng bǎo jīn ōu  quē 。
tái pàn bān shī hān zuì shí ,tíng biān  zi bēi  xuè 。
xiàng cháng kōng , lèi lèi qiān bēi ,péng lái quē 。
shōu  
[sòng ]
chén shēn 

sòng fàn zhú suǒ   jiāng xué zhí 》

duō shì chéng shí chū ,xiǎng  zhì lái yōu 。
míng jiā  jiù xué ,wén zhì zuǒ xīn zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
liù yuè jiāng  lěng ,sān shān fēng  qiū 。
yīng 怀huái  yuè  ,luò  wàng piān zhōu 。
shōu  
[táng ]
 lún 

 zhāng   sāi xià  liù shǒu 》

jiù líng jīn   ,yàn wěi xiù máo  。
  yáng xīn lìng ,qiān yíng gòng   。
zhǎn kāi quán wén 
lín àn cǎo jīng fēng ,jiāng jūn  yǐn gōng 。
píng míng xún bái  ,méi zài shí léng zhōng 。
yuè hēi yàn fēi gāo ,chán   dùn táo 。
 jiāng qīng  zhú , xuě mǎn gōng dāo 。
  chǎng qióng yán ,qiāng róng  láo xuán 。
zuì  jīn jiǎ  ,léi  dòng shān chuān 。
diào jiàn yòu  yīng , wén chū shì néng 。
bēn  jiāng bèng zhì ,sǎo jǐn  qiū líng 。
tíng tíng   guì ,dàng dàng   qīng 。
   lín  ,wéi yīng   míng 。
shōu  
[xiàn dài ]
máo  dōng 

 měi rén ·zhěn shàng 》

duī lái zhěn shàng chóu  zhuàng ,jiāng hǎi fān  làng 。
 cháng tiān  zǒng nán míng ,     zuò shù hán xīng 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo lái bǎi niàn dōu huī jǐn ,shèng yǒu  rén yǐng 。
 gōu cán yuè xiàng 西 liú ,duì   pāo yǎn lèi   yóu 。
shōu  
[sòng ]
yáng shí 

bìng zhōng zuò 》

 shēn  huàn bìng  shāng ,bái   rén jǐng  zhǎng 。
 ào nán chuāng róng   ,shí shí fēi mèng dào  huáng 。

quàn xué 》

sān gēng dēng huǒ  gēng  ,zhèng shì nán ér  shū shí 。
hēi   zhī qín xué zǎo ,bái shǒu fāng huǐ  shū chí 。

dié liàn huā ·mèng  jiāng nán yān shuǐ  》

mèng  jiāng nán yān shuǐ  ,
xíng jǐn jiāng nán ,   rén  。
zhǎn kāi quán wén 
shuì  xiāo hún  shuō chù ,jué lái chóu chàng xiāo hún  。
 jǐn  qíng shū chǐ  ,
 yàn chén  ,zhōng liǎo  píng  。
què  huǎn xián  bié  ,duàn cháng   qín zhēng zhù 。
shōu  
[sòng ]
chén  

guò xiàng  miào 》

 qiān    tóu  , zhàng yóu wén yuàn chǔ  。
xué  wàn rén chéng  shì ,    fàn zēng duō 。
[táng ]
  

wàng yuè 》

dài zōng    ,  qīng wèi liǎo 。
zào huà zhōng shén xiù ,yīn yáng  hūn xiǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
dàng xiōng shēng zēng yún ,jué   guī niǎo 。
huì dāng líng jué dǐng , lǎn zhòng shān xiǎo 。
shōu  

 rén jiāo ·hòu tíng méi huā kāi yǒu gǎn 》

 shòu xiāng nóng ,tán shēn xuě sàn 。
jīn nián hèn 、tàn méi yòu wǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng lóu chǔ guǎn ,yún xián shuǐ yuǎn 。
qīng zhòu yǒng ,píng lán cuì lián  juǎn 。
zuò shàng  lái ,zūn qián jiǔ mǎn 。
 shēng gòng 、shuǐ liú yún duàn 。
nán zhī  chā ,gèng  pín jiǎn 。
 zhí dài 西 lóu 、shù shēng qiāng guǎn 。
shōu  
[suí ]
 míng 

shào xīng cháo huì shí sān shǒu 》

bǎi  wáng , shèng zhì 。
 yáng  ,xiào shū zhǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
 lún yuān 。cāng hǎi qīng 。
yīng qiān qiū ,qiáo  xíng 。
shōu  
[xiàn dài ]
 suí 

dié liàn huā   dēng běi hǎi bái  》

 ài tiān biān chū èr yuè 。
 zhe chū sān ,nòng yǐng huán qīng jué 。
zhǎn kāi quán wén 
  róu hén jūn  shuō ,méi wān xiān  yán cāng bái 。
xiū pàn chéng yuán xiū hèn quē 。
 yàng qīng guāng ,yuán quē  fēn bié 。
shàng jiàn  tiān xīng   ,xià kàn   piāo líng  。
shōu  
[táng ]
 bái 

qīng  xíng  (  zuò xuān zhōu qīng   )》

qīng  qīng  xīn ,shuǐ   zhū shuǐ 。
jiè wèn xīn ān jiāng ,jiàn     。
zhǎn kāi quán wén 
rén xíng míng jìng zhōng ,niǎo  píng fēng  。
xiàng wǎn xīng xīng  ,kōng bēi yuǎn yóu  。
shōu  
[míng ]
gāo  

yuè lín qīng yǐng 》

shū lín dòu míng yuè ,sǎn luàn chéng qīng yǐng 。
liú zǎo   hán ,jīng qiú xiáng  lěng 。
zhǎn kāi quán wén 
yún lái shāo   ,fēng dòng fēn nán zhěng 。
yuán   西 qīng ,chóu kàn duò kōng jìng 。
shōu  

 mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu 》

zuó   shū fēng zhòu ,nóng shuì  xiāo cán jiǔ ,shì wèn juàn lián rén ,què dào hǎi táng  jiù 。zhī fǒu ,zhī fǒu ,yìng shì 绿 féi hóng shòu 。
tuī jiàn zuò zhě 
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽