nín  wèi zhì :shǒu   > gōng lüè 

yuán shén 》  zhāng    jīng biàn zěn me wán chéng 

2020-09-16 11:47:19 biān  : 5798

zài yuán shén yóu  zhōng ,xiǎo huǒ bàn men  guǒ xiǎng yào wán chéng  shén rèn   yào  men wán chéng jīng biàn rèn  , me yuán shén   zhāng    jīng biàn zěn me wán chéng ne ?hái  qīng chǔ  xiǎo huǒ bàn men kuài lái   kàn kàn yuán shén   zhāng    jīng biàn wán chéng liú chéng  lǎn ba 。

《原神》第一章第一幕惊变怎么完成

yuán shén   zhāng    jīng biàn wán chéng liú chéng  lǎn 

一、任务概述

qián zhì rèn  】:qǐng xiān 

 shǐ NPC】:xuē yuè zhù yáng zhēn jūn 

jié shù NPC】:xuē yuè zhù yáng zhēn jūn 

hòu  rèn  】:wàng shū 

二、任务过程

1.jué yún jiān  xiān 

2.xiān rén jiā chí xià  zhàn dòu 

三、任务奖励

1.mào xiǎn jiā  jīng yàn *6

2.yuán shí *50

3.  *26500

4.mào xiǎn yuè  *475

四、剧情对话

(dào  jué yún jiān )

???:ěr shì  rén ,yīn  shàn chuǎng 「jué yún jiān 」?

 xíng zhě : shòu rén zhī tuō …/qǐng nín kàn kàn zhè  …

???:「bǎi  jìn   」duō nián  jiàn zhè dōng 西 le ,yuán lái fán rén shǒu zhōng hái yǒu cán  。

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : nǎi sān yǎn  xiǎn xiān rén ,xuē yuè zhù yáng zhēn jūn 。 zhě ,shuō chū   lái  。

pài méng : shí …

qiān yán jūn jiào tóu :shì   ! men  rán qián táo dào le zhè  !

qiān yán jūn shì bīng :tou er , men  jīng tài shēn  「jué yún jiān 」le …

qiān yán jūn jiào tóu :shì zhè …méi   ,zhuō    shì tóu děng  shì ,yìng zhe tóu   yào shàng a !

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn :… rǎo qīng jìng 。

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn :sòng zǒu  men , yào shā shēng 。

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : me ,zhòng guī zhèng  —— zhě ,shuō chū   lái  。

pài méng : shí …

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : yǒu   …

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : yǒu   !!!

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : yuè  xīng …shí zài lìng rén shī wàng 。

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn :「qǐng xiān diǎn  」shàng ,  néng yǒu rén xíng   jūn …

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : jūn   zhī hòu …yòu   néng jiāng xián  tuī gěi guān  fán mín ?

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn :……

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : zhě , shòu  wèi    yuān qíng ,   rán zhī xiǎo 。

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : shì  xīn  yǒu pàn duàn 。rán   duàn ,huò yǒu chā cuò ,shàng  zhī huì zhòng xiān 。

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : ba 。 zhe   「bǎi  jìn   」,wèi   chuán kǒu xìn 。

 xíng zhě : gāi  zhǎo shuí ne ?/ gāi    ne ?

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn : shuǐ dié shān zhēn jūn 、liú yún jiè fēng zhēn jūn ,zhè liǎng wèi cháng zài  jiān ,dàn  wèi  yǒu yuán xiāng  ——suí yuán   。

xuē yuè zhù yáng zhēn jūn :hái yǒu  wèi xiáng   shèng 、   chā 。 wǎng 「wàng shū  zhàn 」,huò    zōng  。

 shàng jiù shì guān  yuán shén   zhāng    jīng biàn wán chéng liú chéng  lǎn  quán  nèi róng fēn xiǎng la ,xiǎo huǒ bàn men  guǒ hái méi zuò  huà   gēn   shàng fāng  jìn xíng ó , wàng duì  jiā yǒu suǒ bāng zhù 。

 •  mén gōng lüè 
 • zuì xīn gōng lüè 
zuì xīn yóu  
 • IQ加油站lèi xíng :xiū xián  zhì 
   xiǎo :0KB

  今天小编为大家带来IQ加油站游戏下载,这是一个非常有趣的益智猜谜游戏。游戏中精心收集了许多棘手的冷知识题库。玩家将开始一段心灵和大脑滥用的回答问题的旅程。各种各样的魔术问题级别等着

 • 来单挑啊lèi xíng :dòng zuò jìng  
   xiǎo :0KB

  今天小编为大家带来来单挑啊游戏下载,这是一款神奇的对抗减压休闲游戏,输出全靠手绘,让你挥挥指尖,体验爆笑打斗的乐趣。在游戏中,玩家需要通过在绘制区域绘制轨迹来控制你的橡胶人的战斗轨

 • 唯美线条连一连lèi xíng :xiū xián  zhì 
   xiǎo :0KB

  今天小编为大家带来唯美线条连一连游戏下载,这是一个非常简单的连接游戏,用漂亮的线条连接成一排。这个游戏玩家需要连接相同的颜色,并感受简单和容易的方式来玩关卡。游戏后期会有更简单有趣

 • 皇家冲冲冲lèi xíng :xiū xián  zhì 
   xiǎo :0KB

  今天小编为大家带来皇家冲冲冲游戏下载,这是一个休闲的竞争游戏,玩家可以收集强大的英雄卡为战斗。皇家红包版包含多种竞争模式。无论是PVP还是团队对战,都非常吸引玩家,让玩家充分体验游

 • 潮流三国lèi xíng : pái  lüè 
   xiǎo :0KB

  今天小编为大家带来潮流三国游戏下载,一款改编自三国主题的战略卡牌手机游戏。在游戏中,玩家可以根据每个将军的独特技能和属性进行培养和升级,创造出一套自己最喜欢和最强的阵容,或者根据战

// xià zǎi pái háng 

lián  QQ:2672138300

jìn ICPbèi 20006382hào -1

返回标鸽