èr shí  shǐ 》zài 线xiàn yuè  

èr shí  shǐ ,zhōng guó  dài  cháo zhuàn xiě  èr shí   shǐ shū  zǒng chēng ,shì bèi  lái  cháo dài  wèi zhèng tǒng  shǐ shū , yòu chēng “zhèng shǐ ”。 shàng  chuán shuō zhōng  huáng  (yuē qián 2550nián ),zhǐ  míng cháo chóng zhēn shí  nián (1644nián ), 3213juǎn ,yuē 4000wàn  ,yòng tǒng   yǒu běn  、liè zhuàn   chuán  biān xiě 。1921nián ,zhōng huá mín guó  zǒng tǒng  shì chāng xià lìng jiāng 《xīn yuán shǐ 》liè  zhèng shǐ , “èr shí  shǐ ” chēng wéi “èr shí  shǐ ”,ér duō shù  fāng  jiāng xīn yuán shǐ liè  ,ér gǎi jiāng 《qīng shǐ 稿gǎo 》liè wéi èr shí  shǐ zhī  ,huò zhě jiāng liǎng shū dōu liè  zhèng shǐ , xíng chéng le “èr shí liù shǐ ”。
dǐng  
返回标鸽