jīng 》zài 线xiàn yuè  

 jīng ”zhǐ  shì 《shī 》《shū 》《 》《 》《chūn qiū 》,zhè   shū shì  guó bǎo cún zhì jīn  zuì   wén xiàn , shì  guó  dài  jiā  zhǔ yào jīng diǎn 。《shī 》yòu chēng 《shī jīng 》,shì  guó zuì zǎo    shī  ,xiàn cún 305piān ,yóu fēng 、 、sòng sān  fèn  chéng 。fēng bāo kuò shí  guó fēng ,gòng 160piān ; fēn    xiǎo  ,gòng 105piān ;sòng fēn zhōu sòng 、 sòng 、shāng sòng ,gòng 40piān 。 piān  chuàng zuò nián dài ,  fèn    què zhī 。gēn   fèn shī piān kǎo zhā ,zuì zǎo  yuē zuò chéng  西 zhōu chū nián ,zuì wǎn  yuē zuò chéng  chūn qiū zhōng  。quán shū shì jīng guò  、liù bǎi nián shí jiān   lěi 、bìng jīng guò sōu  zhě  jiā gōng  rùn  ér chéng  。
dǐng  
返回标鸽