yǎn  xiǎo shuō 》zài 线xiàn yuè  

 shì xiǎo shuō  cái zhī  ,shì zhōng guó  dài xiǎo shuō zhòng yào xíng shì zhī  ,yóu sòng dài  jiǎng shǐ huà běn  zhǎn ér lái ,yuán  míng chū chū xiàn zhè  míng chēng 。“jiǎng shǐ ”yuán shì sòng dài shuō huà  jiā zhī  , shuō jiǎng  shǐ  shì wèi   diǎn 。 piān  jiào cháng ,huò  cái zhèng shǐ ér zuò  tóng chéng    gòu ,huò  cái  shǐ chuán shuō 。 shì nèi róng  zhòng  cháo dài xīng wáng  zhèng zhì jūn shì dòu zhēng 。
dǐng  
返回标鸽