duì lián 

xīn chūn duì lián  quán (dài héng  )!

 nián   chūn cháng zài  wàn  qiān hóng yǒng kāi huā  héng  : yíng xīn chūn  chūn mǎn rén jiān bǎi huā  yàn   lín xiǎo yuàn   cháng ān  héng  :huān  ...

liù ge   chūn jié duì lián 

ào  gāo fēng liàng jié  hóng méi cuì zhú qīng sōng  bái  tóng xié qiān suì  hóng xīn gòng yìng chūn qiū  bái xuě hóng méi bào   huáng yīng  yàn yíng chūn  bǎi huā shēng xiāng  ...

niú nián chūn lián  quán 

jīn niú  suì   shǔ huí gōng    yíng chūn jiào  qiān niú jiē  lái  cǎo  huáng niú   chūn xīn  yàn   cǎo 绿 huáng niú ...

 nián chūn lián  quán 

chán gōng jiàng    tíng yuàn zhàn hóng méi  dīng nián  shèng shì  mǎo  耀yào zhōng huá  gēng tián néng huò bǎo  yǎng   shǒu zhū  hóng méi ...

shé nián chūn lián  quán 

jīn lóng shù zhí  yín shé bào chūn  lóng fēi shé   yàn  yīng   shēng píng suì   chén  shèng shì chūn yíng      lóng shé ...

yáng nián chūn lián  quán 

 chí wàn   yáng liàn qiān shān  yáng féi  zhuàng  guó  mín fēng  yáng yíng    suì  yǒng kāng  yún biān yàn duàn  lǒng shàng ...

 nián chūn lián  quán 

dān fèng lái   jīn  bào xiǎo  hóu suì chéng xiáng   nián     míng xiǎo dàn  yàn  yáng chūn  què sòng  bào   chuán ...

zhū nián chūn lián  quán 

bào zhú chuán     méi bào xīn chūn  hài shí kàn    zhū suì  yíng mén  zhū wèi liù chù shǒu  nóng nǎi bǎi     shèng ...

 nián chūn lián  quán 

lóng téng  xiào   jìn chūn huí  gāo    xiào  máo   lóng fēi   xiào fēng shēng yuǎn  lóng téng hǎi làng gāo  lóng yǐn qiān jiāng ...

lóng nián chūn lián  quán 

cáng lóng    rén jié  líng  kuàng féng lóng suì  jué shèng péng   lóng téng fān  làng   xiào dòng chūn léi  wàn zhòng  gǎi   ...

 nián chūn lián  quán 

bǎi huā  fàng  wàn  bēn téng  cǎi yún zhuī yuè  jùn  yíng chūn  xiǎo lóng  suì  jùn  yíng chūn  zhú méi pǐn   lóng  ...

hóu nián chūn lián  quán 

hóu sǎo yāo fēn  suì  zhēn xiáng  hóu táo xiàn 寿shòu  niǎo  yíng chūn  bǎi  nóng wèi běn  wàn líng hóu zhàn xiān  jīn hóu fāng  suì  ...

gǒu nián chūn lián  quán 

jīn  bào xiǎo  shén quǎn  xié  wén     fàng quǎn    jīn   guó tài   quǎn bào mín ān  jīn  jiāo hǎo juǎn  ...

shǔ nián chūn lián  quán 

bǐng huī ruì yīng  zi shù fēng dēng  bǐng míng shì     kǎi xuán  bǐng nián chūn mǎn    dēng hóng  bǐng nián fèng     ...

qiān  jué duì  quán 

1.  hán chuāng kōng shǒu guǎ   jùn qiào jiā rén bàn líng dīng  2.绿 shuǐ běn  yōu , yīn fēng zhòu miàn   qīng shān yuán  lǎo , wèi xuě bái tóu 。 ...

chūn  jié hūn duì lián  quán 

chūn róng huā bìng    nuǎn shù jiāo   liǔ  méi jiān zhǎn  méi huā  shàng shēng  liǔ  xiān méi 绿  chūn jiāng  jìng yán  yáng huā ...

xià  jié hūn duì lián  quán 

 kāi bìng   sháo jié shuāng huā  hóng zhú yìng hóng   bái lián bìng bái tóu  lián huā kāi bìng   lán dài jié tóng xīn  liú kāi yìng  shuǐ ...

qiū  jié hūn duì lián  quán 

 wàng jīn  fàng   yíng xīn rén lái  xīn  hóng    huá táng yǒu qín zhāng  bǎi  xiāng chē yíng shū   zhōng qiū lǎng yuè zhào bīn péng  ...

dōng  jié hūn duì lián  quán 

fèng zhèn shuāng fēi   méi kāi bìng  huā  hóng méi kāi bìng   xuě zhú zhào shuāng huā  xuě  hóng méi fàng  mén qián xīn rén lái  xuě piāo shuāng ...

jié hūn duì lián héng   quán 

ài  yǒng   ài qíng yǒng   bái tóu xié lǎo  bǎi nián hǎo   bǎi nián jiā ǒu  bǎi nián xié lǎo    ...
dǐng  
返回标鸽