ér  chún   hài ,  běi cáo   nán ,tóng guān 

gèng néng xiāo 、 fān fēng  ,cōng cōng chūn yòu guī  。
 chūn zhǎng  huā kāi zǎo , kuàng luò hóng  shù !
chūn qiě zhù 。
jiàn shuō dào ,tiān  fāng cǎo  guī  。
yuàn chūn   。
suàn zhǐ yǒu yīn qín ,huà yán zhū wǎng ,jǐn   fēi  。

cháng mén shì ,zhǔn  jiā  yòu  。
é méi céng yǒu rén  。
qiān jīn zòng mǎi xiàng   ,   qíng shuí  ?
jūn   。
jūn  jiàn , huán fēi yàn jiē chén  !
xián chóu zuì  。
xiū   wēi lán ,xié yáng zhèng zài ,yān liǔ duàn cháng chù 。
fēn lèi biāo qiān : sòng  sān bǎi shǒu 
zuò pǐn shǎng  
yuán  :chún   hài ,  běi cáo   nán ,tóng guān wáng zhèng zhī zhì jiǔ xiǎo shān tíng ,wèi  
zhù shì 】

chún   hài :sòng xiào zōng chún  liù nián (1179)。
cáo :zhuǎn yùn 使shǐ  jiǎn chēng 。
jiàn shuō dào :tīng shuō 。
huà yán zhū wǎng ,jǐn   fēi  : xiǎo rén  guó 。
cháng mén :hàn dài gōng míng 。hàn   zhī chén huáng hòu ,shī chǒng zhù zài cháng mén gōng 。céng sòng huáng jīn bǎi jīn gěi   xiàng  
qǐng  dài xiě  piān  sòng gěi hàn   ,chén huáng hòu yīn ér chóng xīn  chǒng 。hòu shì suí  “cháng mén ”zuò wéi shī chǒng hòu fēi  
chù  zhuān yòng míng  。
é méi :jiè zhǐ měi rén 。
 huán :táng xuán zōng guì fēi yáng shì  xiǎo  。fēi yàn ,xìng zhào ,hàn chéng   huáng hòu 。liǎng rén dōu  chǒng qiě shàn  
 。

píng jiě 】

zhè shì xīn    zuò zhōng  shū qíng míng piān 。quán piān yòng  xīng shǒu  ,shū     yōu guó zhī qíng 。shàng piàn xiě  
chūn shí jié , fān fēng  ,luò hóng  shù ,àn  nán sòng cháo tíng shuāi bài  zhèng  ,biǎo  zuò zhě shōu  zhōng yuán  zhuàng zhì  
 shí xiàn  gǎn kǎi 。xià piàn yòng hàn   shí chén huáng hòu shī chǒng  diǎn  ,shū xiě   zāo shòu tóu xiáng pài pái  、 hèn  
fèn mèn , liú lòu chū duì nán sòng cháo tíng   mǎn qíng  。
quán  “ gāng jiàn  ē nuó zhī zhōng ,xíng qiú jìng  wǎn mèi zhī nèi ”。cuī gāng wéi róu , wǎn yuē zhī zhōng yáng  zhe ài 
guó  qíng ,xíng chéng le     shù   。
apíng  btáng guī zhāng 《táng sòng  jiǎn shì 》: shǒu  tài bái shī  ,xiě zhōng ài zhī chén ,wǎn zhuǎn yuàn  ,jǐn tài  
yán 。 chù    chū lái , qiè  píng 。“ chūn ”liǎng  , huā  chūn 。
chūn qiě zhù ”liǎng  ,liú chūn 。“yuàn chūn ”sān  ,yīn liú chūn  zhù , yuàn chūn 。zhèng rén qiū wèi “huà yán zhū 
wǎng ,zhǐ zhāng jùn 、qín huì  liú rén ”,shì  。xià piàn ,jìng yán běn  。“cháng mén ”liǎng  ,yán zài xìng  wàng ,ér 
suǒ   wàng zhě , yīn yǒu rén   。“qiān jīn ”liǎng  ,gēng shēn  céng ,yán zòng yǒu xiàng  zhī  ,réng shǔ  wàng 。
  shuí  ,“yuàn chūn   ”xiāng yìng 。
jūn   ”liǎng  dùn cuò ,yán  chǒng zhī rén huà wéi chén  ,  shāng gǎn 。“xián chóu ”sān  ,zòng  yán jīn 
qíng ,dàn  jǐng zhōng  qíng ,hán    wǎn 。
xià chéng dào 《táng sòng  xīn shǎng 》:  háo fàng  áng  zuò pǐn  rán zhèn fèn rén xīn ,ér wǎn yuē hán    tóng yàng 
chū  dòng rén 。 《  ér 》 《qīng  àn ·yuán  》jiù shì 。
yòu yún běn  “gān cháng shì huǒ , mào  huā ”。
chén tíng chāo 《bái  zhāi  huà 》:jià xuān “gèng néng xiāo  fān fēng  ” zhāng ,  shū yuàn ,rán 姿 tài fēi dòng ,
 chén  dùn cuò zhī zhì 。
yòu yún :jià xuān  , xióng mǎng zhōng bié ráo juàn wèi 。……“xiū   wēi lán ,xié yáng zhèng zài ,yān liǔ duàn cháng chù ”,
duō shǎo  zhé ,jīng léi  tāo zhōng shí jiàn  fēng nuǎn  ,suǒ   jué  jīn , róng rén xué  。
xiāng guān shī  
1
[sòng ]
xīn   

  ér ·gèng néng xiāo 》

gèng néng xiāo , fān fēng  ?cōng cōng chūn yòu guī  。
 chūn zhǎng  huā kāi zǎo , kuàng luò hóng  shù 。
zhǎn kāi quán wén 
chūn qiě zhù ,jiàn shuō dào ,tiān  fāng cǎo  guī  。
yuàn chūn   ,suàn zhǐ yǒu yīn qín ,huà yán zhū wǎng ,jǐn   fēi  。
cháng mén shì ,zhǔn  jiā  yòu  ,é méi céng yǒu rén  。
qiān jīn zòng mǎi xiàng   ,   qíng shuí  ?
jūn   ,jūn  jiàn , huán fēi yàn jiē chén  。
xián chóu zuì  ,xiū   wēi lán ,xié yáng zhèng zài ,yān liǔ duàn cháng chù 。
shōu  
xīn      zuò pǐn 
dǐng  
返回标鸽