[xiān qín ] shī jīng 
   tāng ,yǒng yuè yòng bīng 。 guó chéng cáo ,  nán xíng 。

cóng sūn zi zhòng ,píng chén  sòng 。   guī ,yōu xīn yǒu chōng 。

yuán  yuán chù ?yuán sàng   ?  qiú zhī ? lín zhī xià 。

 shēng  kuò , zi chéng shuō 。zhí zi zhī shǒu , zi xié lǎo 。

 jiē kuò  ,  huó  。 jiē xún  ,  xìn  。
fēn lèi biāo qiān : zhàn zhēng shī 
zuò pǐn shǎng  
zhè shì  piān diǎn xíng  zhàn zhēng shī 。shī rén  tǎn   shēn  zhǔ liú  shí  bèi  ,xuān xiè   duì zhàn zhēng   chù qíng  。zuò pǐn zài duì rén lèi zhàn zhēng běn xiàng  tòu shì zhōng , huàn  shì duì   shēng mìng   cún zài  zūn zhòng  shēng huó  jié xìng   huò  。zhè zhǒng lái  xīn líng shēn chù zhēn shí ér     chàng ,shì duì rén zhī cún zài  zuì  rén wén guān  怀huái  chǎn shì ,shì xiān mín men wèi hòu shì  wén xué zuò pǐn shù     zuò rén xìng gāo biāo 。
  zhāng zǒng yán wèi rén jiù chén ,píng chén sòng zhī nán , wèi rén zhī yuàn 。jié yún “  nán xíng ”zhě ,shī běn  shū xiě  rén fèn mèn wéi zhǔ ,zhè shì quán shī  线xiàn suǒ 。shī   sān  yán “ guó chéng cáo ”zhě ,《yōng fēng ·dìng zhī fāng zhōng 》máo shī  yún :“wèi wèi  suǒ miè ,dōng    ,  cáo  , huán gōng rǎng   ér fēng zhī 。wén gōng   chǔ qiū ,shǐ jiàn chéng shì ér yíng gōng shì 。”wén gōng yíng chǔ qiū ,zhè jiù shì shī suǒ wèi “ guó ”,dào le  gōng ,yòu wèi cáo  zhù chéng , shī yòu yuē “chéng cáo ”。“ guó chéng cáo ”suī rán  shì láo  ,yóu zài guó jìng  nèi ,nán xíng jiù chén , jiān  jiù gèng shén le 。
 èr zhāng “cóng sūn zi zhòng ,píng chén  sòng ”,chéng “  nán xíng ”wèi shuō 。jiǎ 使shǐ nán xíng  jiǔ  fǎn ,yóu zhī   。shī zhī  liǎng  yún “   guī ,yōu xīn yǒu chōng ”, shì gèng xiàng qián tuī jìn ,  jiāo  xīn ,使shǐ rén suān  。
 sān zhāng xiě ān jiā shī  ,  shì  wài chā  , shí wén xīn zuì  。《zhuāng zi 》shuō :“yóu   ér chí  。”hǎo  shì  shòu  shù 、ài chí chěng  ;zhēng rén shì  yuàn jiǔ  、xiǎng guī jiā  。zhè   jié ,zhēn xiě  yìng dài rén qíng 。máo chuán jiě shì  èr  wèi :“yǒu  hái zhě ,yǒu wáng   zhě 。” “yuán ”jiě shì wèi “huò ”,zuò wéi dài  , liǎng  tōng  yíng zhōng  rén 。 shí quán shī jiē shū shī rén   zhī qíng ,suǒ   、 liǎng zhāng wén qíng āi  ,gèng wéi dòng rén 。
  zhāng “ shēng  kuò ”,máo chuán  “ kuò ”wèi “qín  ”shì cuò   。huáng shēng 《  》 wéi “ ,  ;kuò ,  ;  shēng duì yán ”shì zhèng què  。zhì    jiě shì quán zhāng shī  。  wèi le  xié yùn biàn chéng cóng AABBshì ,  yǒu diān dǎo ,qián rén què wèi cháng yán  。jīn àn  zhāng  yuán  ,  yīng gāi shì :zhí zi zhī shǒu , zi chéng shuō ; shēng  kuò , zi xié lǎo 。
zhè yàng shī  yùn jiǎo ,jiù chéng wéi ABBAshì le 。běn lái “ shēng  kuò , zi xié lǎo ”,shì “chéng shuō ” nèi róng ,shì fēn shǒu shí  xìn shì 。shī wèi le  “kuò ” “shuō ”xié yùn ,“shǒu ” “lǎo ”xié yùn ,yùn jiǎo gèng wéi jǐn còu ,shī qíng gèng wéi  liè ,suǒ  zuò zhě    gǎi wéi zhè    。
  zhāng “ jiē kuò  ” “kuò ”,jiù shì shàng zhāng “ kuò ” “kuò ”。“  huó  ” “huó ”,yīng gāi shì shàng zhāng “ kuò ” “ ”。suǒ  “huó ”shì “huó ” jiǎ jiè ,“huó ,huì  。”“ jiē xún  ” “xún ”,yīng gāi shì “yuǎn ” jiǎ jiè ,suǒ  zhǐ  shì “ kuò ” “kuò ”。“  xìn  ” “xìn ”,yīng gāi shì “xìn shì dàn dàn ” “xìn shì ”,chéng shàng zhāng “chéng shuō ”ér yán  。liǎng zhāng  xiāng jǐn kòu ,   lòu 。
yuàn ”shì 《bèi fēng ·  》 shī  zǒng   diào   xiǎng qīng xiàng 。cóng zhèng miàn yán ,shī rén yuàn zhàn zhēng  jiàng lín ,yuàn zhēng   guī  ,yuàn zhàn zhēng zhōng     xiāng guān  diǎn  xìng   quē shī ,shèn zhì zhěng  shēng mìng  diū shī 。cóng fǎn miàn yán ,shī zuò zài   xīn  ,xíng wéi     yāo qiú   duàn bèi  zhōng ,zài   shēng mìng cún zài  guó jiā zhàn shì   duàn kàng héng zhōng ,zài xiǎo   zhēn shí xìng  duì zhàn zhēng  cán    duàn diān  zhōng ,liú xiǎn chū  fèn cóng xīn  ér lái  yàn zhàn qíng  。zhè  qiāng  liè  yàn zhàn zhī yán ,yào zhēng   shì duì   shēng mìng cún zài  zūn zhòng ,shì shēng huó  jié zhōng  qiè shí xìng  。
zhè shǒu shī zài jié gòu  shǒu  shàng yǒu  shǎo  dào zhī chù 。jié gòu shàng ,  běn àn shí jiān shùn  ,xiě chū   bèi  nán zhēng  bīng shì zài chū zhēng qián 、chū zhēng shí  chū zhēng hòu    xīn   xíng wéi , zhōng yòu chā rén huí  ,xíng chéng wǎng shì  xiàn shí  qiáng liè duì  ,zài jié gòu shàng xíng chéng dùn dàng 。tóng shí ,zài  shì zhī zhōng yòu jiān  shū qíng ,zài qíng gǎn shàng yòu xíng chéng  lán 。yóu  shì zuì hòu  céng ,wán quán shì zhí shū  qíng bìng jiē  “ ” jié wěi ,仿fǎng     liú mǎn miàn  zhēng  zài  xiāng    shàng ,duì zhe cāng tiān  shēng  hǎn ,duì zhe yuǎn fāng  qīn rén  shuō zhe nèi xīn   liàn   tòng 。
dǐng  
返回标鸽