xiāng yáng  

[táng ]  bái 
luò   méi xiàn shān 西 ,dào zhe jiē  huā xià  。xiāng yáng xiǎo ér  pāi shǒu ,
lán jiē zhēng chàng bái tóng  。bàng rén jiè wèn xiào  shì ,xiào shā shān wēng zuì shì  。
  biāo ,yīng  bēi 。bǎi nián sān wàn liù qiān  ,   qīng sān bǎi bēi 。
yáo kàn hàn shuǐ  tóu 绿 ,qià   táo chū  pēi 。 jiāng ruò biàn zuò chūn jiǔ ,
lěi  便biàn zhù zāo qiū tái 。qiān jīn jùn  huàn xiǎo qiè ,xiào zuò diāo ān  luò méi 。
chē bàng  guà   jiǔ ,fèng shēng lóng guǎn xíng xiāng cuī 。xián yáng shì zhōng tàn huáng quǎn ,
  yuè xià qīng jīn léi 。jūn  jiàn jìn cháo yáng gōng  piàn shí ,
guī tóu  luò shēng méi tái 。lèi   néng wéi zhī duò ,xīn   néng wéi zhī āi 。
qīng fēng lǎng yuè  yòng  qián mǎi , shān  dào fēi rén tuī 。shū zhōu biāo , shì dāng ,
 bái  ěr tóng  shēng 。xiāng wáng yún  jīn ān zài ,jiāng shuǐ dōng liú yuán  shēng 。
dǐng  
返回标鸽