héng jiāng   èr 

[táng ]  bái 
hǎi cháo nán  guò xún yáng 。
niú zhǔ yóu lái xiǎn  dāng 。
héng jiāng   fēng  è 。
 shuǐ qiān chóu wàn  cháng 。
fēn lèi biāo qiān : shān shuǐ shī 
dǐng  
返回标鸽