wáng  shì suǒ cáng wáng yǒu huà táo xìng huā èr shǒu 

líng yún  xiào jiàn táo huā ,sān shí nián lái shǐ dào jiā 。
cóng  chūn fēng chūn  hòu ,luàn suí liú shuǐ dào tiān  。
dǐng  
返回标鸽