yán shī ·  wén 

[xiàn dài ] máo  dōng 
    , rán ér  。
寿shòu  shí sān ,shēng yǒu   。
   sān , dōng mín tán 。
    ,èr  èr nán 。
  xiōng  ,jiān xīn bèi  。
cuī shé zuò  ,yīn  gòu  。
zhōng jiān wàn wàn ,jiē shāng xīn shǐ 。
 rěn  shū ,dài  wēn  。
jīn   yán ,zhǐ yǒu liǎng duān :
  shèng  ,  hèn piān 。
  gāo fēng ,shǒu tuī  ài 。
yuǎn jìn qīn shū , jiē  zài 。
kǎi   xiáng ,gǎn dòng shù huì 。
ài  suǒ  ,yuán běn zhēn chéng 。
 zuò kuáng yán , cún  xīn 。
zhěng chì chéng xìng ,   guǐ 。
shǒu  suǒ jīng ,jiē yǒu tiáo  。
tóu nǎo jīng  ,bāi  fēn qíng 。
shì   suàn ,  dùn xíng 。
jié jìng zhī fēng ,chuán biàn   。
 rǎn  chén ,shēn xīn biǎo  。
  luò luò ,nǎi   duān 。
  rén  , zài shàng yān 。
hèn piān suǒ zài ,sān gāng zhī  。
yǒu zhì wèi shēn ,yǒu qiú  huò 。
jīng shén tòng  ,  wéi zhuō 。
tiān  rén  ,qīng   jiǎo 。
  ér bèi , zhī chéng háng 。
 guǒ wèi shú ,jiè zài qīng huáng 。
bìng shí lǎn shǒu ,suān xīn jié cháng 。
dàn  ér bèi ,  wèi liáng 。
yòu  suǒ 怀huái ,hǎo qīn zhì ài 。
huò shǔ  ēn ,huò duō láo cuì 。
 xiǎo qīn shū ,jūn dài bào  。
zǒng  suǒ shù ,shèng  suǒ huī 。
 bǐng kǔn chén , xiào  wéi 。
zhì  suǒ hèn ,   quē 。
niàn  zài  , xīn  yuè 。
yǎng  shēn ēn ,chūn huī cháo ǎi 。
bào zhī  shí ,jīng qín  hǎi 。
    , zhōng wèi  。
 qiào suī huī ,líng  wàn  。
yǒu shēng   ,jiē bào ēn shí 。
yǒu shēng   ,jiē bàn qīn shí 。
jīn  yán zhǎng ,shí   duǎn 。
wéi qiè  duān ,zhì   qiǎn 。
 shí jiā diàn ,jǐn   shāng 。
hòu yǒu yán chén ,   zhǎng 。
zuò pǐn shǎng  
1919nián 10yuè 8 
dǐng  
返回标鸽