chén shī 

[wèi jìn ] liú kūn 
è yùn chū gòu 。
yáng yáo zài liù 。
gàn xiàng dòng qīng 。
kūn  zhōu  。
héng  jiū fēn 。
qún yāo jìng zhú 。
huǒ liǎo shén zhōu 。
hóng liú huá  。
 shǔ   。
    。
āi  huáng jìn 。
tòng xīn zài  。

tiān   xīn 。
wàn  tóng  。
huò yín  yàn 。
 shàn   。
 yǒu quán  。
  wán dōu 。
yīng ruǐ xià luò 。
 huì dōng  。
  guī  。
yùn  huǐ zhū 。
chú gǒu zhī tán 。
 zuì   。

  ruǎn ruò 。
    。
qiān xìn réng zhāng 。
róng chǒng  jiā 。
wēi zhī  jiàn 。
huò yán xiōng  。
zhōng yǔn  guó 。
xiào qiān  jiā 。
 zuì zhī  。
  shān  。
 xìn zhī shēn 。
zhōng  néng  。

  jiù yīn 。
嬿yàn wǎn xīn hūn 。
   bài 。
wéi  shì dūn 。
guǒ liáng xié ruò 。
  xīng bēn 。
wèi chuò ěr jià 。
 huī  mén 。
èr  xié  。
sān niè bìng gēn 。
zhǎng cán jiù  。
yǒng  yuān hún 。

tíng tíng  gàn 。
 shēng  bàn 。
绿  fán  。
róu tiáo xiū hǎn 。
cháo cǎi ěr shí 。
  ěr 竿gān 。
竿gān cuì fēng xún 。
 zhū yíng wǎn 。
shí xiāo  yōu 。
yōu  yòng huǎn 。
shì jiāng   。
tíng  qíng mǎn 。

 mǎn   。
lán guì  zhí 。
mào  chūn lín 。
cuì  qiū  。
yǒu niǎo fān fēi 。
 huáng xiū  。
fěi tóng   。
fěi zhú  shí 。
yǒng  dōng  。
hàn  西  。
 zhī jìng zhī 。
fèi huān chuò zhí 。

yīn  shǎng zòu 。
wèi  shū zhēn 。
wén  míng yán 。
yán  chàng shén 。
zhī  zhī wǎng 。
 měi  zhēn 。
chéng láo  shāng 。
 zhú shēng chén 。
 juǎn   。
  tán bīn 。
    。
yòu quē  lín 。

guāng guāng jiǎ shēng 。
chū yōu qiān qiáo 。
 zhōng  xìn 。
 liè wén zhāo 。
jīng gōng xīng xīng 。
  qiào qiào 。
nǎi fèn zhǎng  。
shì pèi shì biāo 。
  zèng zhī 。
jié xīn gōng cháo 。
   怀huái 。
yǐn lǐng zhǎng yáo 。
zuò pǐn shǎng  
yuán  :
kūn dùn shǒu 。sǔn shì  shī 。bèi xīn suān zhī  yán 。chàng jīng tōng zhī yuǎn zhǐ 。zhí wán fǎn  。 néng shì shǒu 。kǎi rán  bēi 。huān rán   。 zài shào zhuàng 。wèi cháng jiǎn kuò 。yuǎn  lǎo zhuāng zhī   。jìn jiā ruǎn shēng zhī fàng kuàng 。guài hòu   cóng ér shēng 。āi yuè  yóu ér zhì 。 qǐng zhōu zhāng 。kùn   luàn 。guó  jiā wáng 。qīn yǒu diāo cán 。kuài rán  zuò 。 āi fèn  zhì 。shí  xiāng   shāng duì  。  wéi xiào 。pái zhōng shēn zhī  cǎn 。qiú shù  zhī zàn huān 。 yóu  chèn  nián 。ér   wán xiāo zhī 。    。 cái shēng  shì 。shì shí  cái 。 shì zhī  。yān   yào  yǐng  。 guāng zhī zhū 。  zhuān wán  suí zhǎng 。tiān xià zhī bǎo 。 dāng  tiān xià zhēn zhī 。dàn fēn  zhī  。 néng  chàng hèn ěr 。rán hòu zhī dān zhōu zhī wèi  dàn 。 zōng zhī wèi wàng    ér zhī  qín 。     。jīn jūn  zhī  。 zhī ér  。  zhǔ   wén 。èr shí  nián  。jiǔ fèi    。xiǎng     fǎn 。 chēng zhǐ sòng  piān 。shì   zhāng lái shī zhī  měi ěr 。kūn dùn shǒu dùn shǒu 。
dǐng  
返回标鸽