tiān jìng shā  dōng 

[yuán ] bái  
 shēng huà jiǎo qiáo mén ,fēng tíng xīn yuè huáng hūn ,
xuě  shān qián shuǐ bīn 。zhú  máo shè ,dàn yān shuāi cǎo  cūn 。
fēn lèi biāo qiān : miáo xiě dōng tiān    
dǐng  
返回标鸽