méi lǐng sān zhāng 

[xiàn dài ] chén  
duàn tóu jīn     ?chuàng  jiān nán bǎi zhàn duō 。
  quán tái zhāo jiù  ,jīng  shí wàn zhǎn yán luó 。

nán guó fēng yān zhèng shí nián , tóu  xiàng guó mén xuán 。
hòu  zhū jūn duō   ,jié bào fēi lái dāng zhǐ qián 。

tóu shēn  mìng  wéi jiā ,xuè  xīng fēng yīng yǒu  。
  chéng rén jīn  shì ,rén jiān biàn zhǒng  yóu huā 。
zuò pǐn shǎng  
yuán  zhù :
 jiǔ sān liù nián dōng ,méi shān bèi wéi 。 shāng bìng  cóng mǎng jiān èr shí   ,   tuō , shī sān shǒu liú   。xuán wéi jiě 。
biǎo xiàn le shī rén duì   mìng  zhōng zhēn .wéi guó wéi mín  xiōng 怀huái  tāo tiān  háo qíng !shì 1936nián dōng tiān zhōng guó gòng chǎn dǎng rén chén  zài méi lǐng bèi guó mín dǎng  shí liù shī wéi kùn shí xiě xià  sān shǒu shī 。chén  suī rán chǔ zài wēi nàn zhī  ,dàn xiàn shēn  mìng  jué xīn  duì  mìng  shèng  xìn xīn què shǐ zhì   。   mìng  guān zhǔ  jīng shén ,chéng wéi zhōng huá mín   bǎo guì jīng shén cái  ,  zhe  dài yòu  dài huá xià hòu rén wéi zhōng huá mín   wěi   xīng jiān  chuàng  ,yǒng wǎng zhí qián ,chéng wéi ài guó zhǔ  jiào    mìng chuán tǒng jiào   shēng dòng jiào cái 。《méi lǐng sān zhāng 》shī bēi jiàn    xiàn méi guān xiāng méi shān cūn huáng kēng běi  shān  shàng ,广guǎng dōng nán xióng méi guān  驿 dào  zhōng duàn páng   yǒu  kuài 《méi lǐng sān zhāng 》shǒu  shī bēi 
(ào fēng   jiāo )
shàng  shǒu 
méi yǒu le 
dǐng  
返回标鸽