lóng wáng jià   

xiǎo lóng  chūn  lóng nǎo ,hǎi tián  luò chéng shā pào 。
tiān  bāi shān chéng hǎi dào ,lín chē   fēn lái dào 。
míng qiào shēng yǐn pèi qiāng láng ,qióng    táo huā zhuāng 。
bèi gōng měi rén  shí  ,xīn jià nán shān bái shí láng 。
西 lái tài yíng qìng chūn 婿 ,jié  pán táo  lùn suì 。
qiū shēn    lóng  ,lán fān miào xià  shuāng  。
dǐng  
返回标鸽