/ zhōng qiū wén  

shuí jiā héng  nòng qīng qīng ,huàn   rén zhěn shàng qíng 。
 shì duàn cháng tīng   ,fēi gàn chuī chū duàn cháng shēng 。
zuò pǐn shǎng  
[zhū shū zhēn  ] zuò 《zhōng qiū wén  》
xiào 】[ ]《qiān jiā shī xuǎn 》zuò [ ]。
------[zhū shū zhēn  ]
dǐng  
返回标鸽