táo yāo 

[xiān qín ] shī jīng 
táo zhī yāo yāo ,zhuó zhuó  huá 。
zhī   guī ,  shì jiā 。

táo zhī yāo yāo ,yǒu fén  shí 。
zhī   guī ,  jiā shì 。

táo zhī yāo yāo ,  zhēn zhēn 。
zhī   guī ,  jiā rén 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:

[1]yāo yāo : shǎo shèng mào 
[2] guī :zhǐ  niáng chū jià 
[3]:yīn fén ,guǒ shí jiāng shú  yàng zi 

táo yāo .hòu fēi zhī suǒ zhì  .   . nán   zhèng .hūn yīn  shí .guó  guān mín  .
dǐng  
返回标鸽