xióng zhì 

[xiān qín ] shī jīng 
xióng zhì  fēi ,xiè xiè   。 zhī 怀huái  ,    。

xióng zhì  fēi ,xià shàng  yīn 。zhǎn  jūn  ,shí láo  xīn 。

zhān   yuè ,yōu yōu   。dào zhī yún yuǎn , yún néng lái ?

bǎi ěr jūn  , zhī  xíng ? zhì  qiú , yòng  zāng ?
fēn lèi biāo qiān :  niàn shī 
zuò pǐn shǎng  
 shī qián èr zhāng dōu shì  xióng zhì  xìng 。“xìng ”jiù shì jiàn jǐng shēng qíng :kàn dào piào liàng  xióng   zài kōng zhōng  yóu  zài  fēi ,huān kuài  de  míng jiào ,zhè   shǒu kōng fáng   rén xīn zhōng hěn  shì  wèi 。xióng zhì jiù zài yǎn qián ,néng jiàn dào  shū chàng  pāi chì bǎng ,néng tīng dào     jiào shēng 。ér zhàng  jiǔ  ,  néng jiàn  rén ,  néng wén  shēng 。xiān shì 怀huái xiǎng ,hòu shì láo xīn ,   gǎn qíng céng céng dié  。 èr zhāng zhǐ  xióng zhì , yán shuāng fēi ,zhèng dào chū  bié ,yǐn chū xià wén “怀huái ”“láo ” qíng  ,xiě xióng zhì ,yòu shì cóng “fēi ”zhè  dòng tài  miáo xiě   shén qíng (“xiè xiè   ”) shēng yīn (“xià shàng  yīn ”), chū  fǎn   zhǐ , zài  zhàng  jiǔ    ,  怀huái xiǎng   。
 sān zhāng   yuè  dié lái dié wǎng ,lái xìng zhàng  jiǔ   guī 。tóng shí ,  yuè jiǔ cháng lái     yōu yōu   。ér guān    ,chàng wèn zhàng  guī lái   ,  jiàn   怀huái niàn zhī qiè 。 zhāng zhōng  “zhān ” hán gài   suǒ jiàn 。   suǒ jiàn   yuè gòu chéng  xiàng kōng jiān ,  chū     zhèng zài zhù  yáo wàng  qíng jǐng ,jiā  qián wén suǒ jiàn xióng zhì  diǎn rǎn ,便biàn chuán  chū qiáng liè  huà miàn gǎn 。“dào zhī yún yuǎn ”    shì 线xiàn zhǐ xiàng  jiǔ   zhàng  ,    zhāng “    ”xiāng chéng wèi  ,fēn bié cóng kōng jiān    (“yuǎn ”) kōng jiān  jiàn duàn (“ ”)lái shuō  。“ yún néng lái ”,shì duì   “yōu yōu   ” xiàn shí huí  , shì   zhān wàng   rán jié guǒ 。dào yuǎn   ,zhàng    huí lái ,zhè  shēn shēn tòu lòu chū duì dāng shí xiàn shí   nài 。
  zhāng    zhuǎn ,yōu  zhàng  shì  luàn shì , wàng  shàn néng zhōu quán , jiàn  shēn  zhì ài zhī  。chuán shuō zhì shì gěng jiè zhī niǎo ,jiù  pǐn xìng   jūn  ,《wáng fēng · yuán 》“zhì   luó ”,  jūn  zāo zuì 。 zhāng “ zhī  xíng ”cóng fǎn miàn shēn    ,jiù  pǐn xìng lái fěng quàn jūn  。
quán shī qián sān zhāng      guī  wèi    : niàn 。 zhǔ rén gōng  niàn yuǎn zài tiān biān cóng   zhàng  ,  nèi xīn  sàng , néng pái jiě 。měi tiān kàn zhe  shēng  luò ,yuè yuán yuè quē , rén xīn zhōng   niàn   zhè  yuè  yàng yōu cháng 。zuì hòu  zhāng      guī  wèi    : pàn 。 zhǔ rén gōng zhǐ  nèi xiē guì  jūn  men ,shì  men  tān  zào chéng le   fēn   bēi  。qián sān zhāng   niàn shì wèi hòu  zhāng   píng  shì ;ér  zhāng duì zài wèi jūn    pàn ,   rén  qíng ,使shǐ shī   jìng jiè  shēng le   gāo  。
dǐng  
返回标鸽