shī shí jiǔ shǒu 

shēng nián  mǎn bǎi ,
cháng 怀huái qiān suì yōu 。
zhòu duǎn   zhǎng ,
  bǐng zhú yóu !
wéi  dāng  shí ,
 néng dài lái  ?
 zhě ài  fèi ,
dàn wèi hòu shì chī 。
xiān rén wáng  qiáo ,
nán   děng  。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
chū  《 shī shí jiǔ shǒu 》zhī shí  。

rén shēng jià zhí  怀huái  ,  cháng shì yīn le shēng huó   mèn 。zài  mèn zhōng kàn rén shēng , duō chuán tǒng  guān niàn ,dōu huì zài 怀huái    guāng zhōng hōng rán dǎo  。zhè shǒu shī   sōng kuài  kuàng  zhī  ,gěi shì jiān  liǎng lèi zhuī qiú zhě ,dōu tóu jiāo le  tǒng lěng shuǐ 。

shǒu xiān shì duì lìn   cái  “ fèi ”zhě  cháo fěng ,   zhàn le quán shī  zhǔ yào piān  。zhè lèi rén zhèng  《shī jīng ·táng fēng 》“shān yǒu shū ” shī suǒ    :“zi yǒu  shang ,   lóu (穿chuān guǒ zhe );zi yǒu chē  , chí   。wǎn    , rén shì  ”---zhǐ guǎn     liǎn cái huò ,jiù  zhī dào  shí xiǎng shòu 。 men suǒ yōu   , fēi shì  sūn hòu dài  shēng  。zhè zài shī rén kàn lái ,jiǎn zhí  chǔn  xiào :“shēng nián  mǎn bǎi ,cháng 怀huái qiān suì yōu ”----zòng rán  néng huó shàng bǎi nián , zhǐ néng wéi  sūn 怀huái yōu bǎi suì ,zhè shì lián xiǎo hái dōu míng bái  cháng shí ; kuàng  hái wèi  huó  le bǎi nián ,piān piān xiǎng yōu  “qiān suì ” , fēi     !kāi piān luò  , “bǎi nián ”、“qiān nián ” huāng miù duì jiē ,jiē shì nèi xiē huó  lìn   “ fèi ” zhě   xiào qíng tài ,zhēn shì miào   yán 。jiē zhe liǎng  gèng  :“zhòu duǎn   zhǎng ,  bǐng zhú yóu ”!“yóu ”zhě ,fàng qíng yóu   。 shēng mìng  bái zhòu ,jìn shù chén jìn zài fàng qíng yóu  zhī zhōng , gòu sǒng rén tīng wén  le ,shī rén què hái “ ” bái zhòu tài “duǎn ”,jìng  xiǎng tiān kāi ,quàn rén   wǎn    shí jiān , dōu yòng lái xíng  ,zhēn kuī  xiǎng  chū lái ! wǎn hēi dēng xiā huǒ ,jiù   bài le yóu xìng ?shī rén què zǎo bèi liáng  : jiù gān cuì shǒu chí zhú huǒ ér yóu !―― fàng qíng xíng  zhī  ,biǎo shù    chì luǒ ér  yán  cán ,zhè  jǐn zài hàn dài shī tán shàng ,jiù shì zài zhěng   dài shī  shǐ shàng ,kǒng  dōu suàn de shàng jīng shì hài  zhī yīn le 。zhì  nèi xiē   zhuī suǒ  cáng jīn yáo yín  shǒu cái  ,tīng le  gēng yào chēng   shé ?zhèi xiē shì bèi hòu shì shī lùn jiā tàn wèi  “ qíng  xiǎng , shì zhēng róng ” kāi piān   (fāng dōng shù 《zhāo mèi zhān yán 》)。 men  fǎn  zhèng , zhōng shēng yōu   fàng qíng yóu   rén shēng tài  ,xiān míng  duì   lái 。

shī rén   zǎo jiù liào dào , chuī zhè yàng  fàng dàng zhī  , huì zāo dào shì   fēi  。 bìng fēi  xiǎng xiǎng shòu ,zhǐ shì  men cháng bào zhe  “ jìn gān lái ” zhé xué , rén shēng yǒu xiàn  xiǎng  ,tuī yán dào yáo yuǎn  wèi lái 。shī rén  duàn rán fǒu dìng zhè zhǒng zhé xué :xiǎng yào xíng  jiù   “ shí ”, néng zǒng děng dài lái nián ?wèi   néng děng dài lái nián ?shī zhōng méi yǒu shuō 。 xián wài zhī yīn ,què ràng 《 shī shí jiǔ shǒu 》 lìng  shǒu diǎn zháo le :“rén shēng    ,寿shòu  jīn shí  ”――ān zhī  “lái  ” huì yǒu  sān cháng liǎng duǎn , rán chéng le  “qián mèi huáng quán xià ,qiān zǎi yǒng   ”  “chén  rén ”(《 chē shàng dōng mén 》)? shí zài  xiǎng  , fēi wǎn  !zhè jiù shì zài shī rén shì jiān  “ shí ”xíng   kuàng  zhī  hòu miàn ,suǒ bāo hán zhe   duō rén shēng  tòng   yàn 。cóng zhè  diǎn kàn , " fèi "zhě  zhōng     huān ,zhǐ xiǎng zhe wèi  sūn zǎn diǎn cái  ,便biàn xiǎn de  wài  chǔn le 。yīn wèi  men shēng shí   “ fèi ”, fēi yǎng  le   yóu shǒu hào xián   sūn 。 dāng zhèi xiē  xiào  sūn huī huò   zhī  ,nán dào huì gǎn   shàng    ?   men dào huì zài bèi   ,chī xiào  xiān   huì xiǎng   ! “ zhě ài  fèi ,dàn wèi hòu shì chī ”èr  ,zhèng  fāng tíng  suǒ shuō : “zhí   bēi lěng shuǐ ,jiāo cái  zhī bèi ”(《wén xuǎn  chéng 》)。 cháo fěng   zhī jiān  ,què yǒu duì  zhě  què liáng  “huàn xǐng zuì mèng ”zhī  。

quán shī shū xiě zhì  , fēng shǐ zhōng hái dōu zhēn duì zhuó   “ fèi ”zhě 。zhǐ shì dào liǎo jié wěi ,cái  rán  “dǎo juàn fǎn diào ”,zhǐ xiàng le rén shì  lìng  lèi zhuī qiú :yǎng  chéng xiān zhě 。duì  shén xiān   xiàn ,cóng qín shǐ huáng dào hàn   ,dōu gàn guò  duō chǔn shì 。jiù shì hàn dài  píng mín ,yòu  cháng jīn jīn  dào  wáng  qiáo bèi shén  dào shì jiē shàng sōng shān 、zhōng  chéng  chéng xiān  chuán shuō ?zài hàn yuè  zhōng ,yīn  liú xià le “wáng  qiáo ,cān jià bái 鹿 yún zhōng áo 。xià yóu lái ,wáng  qiáo ”  qiè  huàn 。dàn zhè zhǒng   shén xiān   dài ,dào le  mèn  hàn  , zhōng  bèi  xiàn zhǐ shì  cháng kōng mèng (jiàn 《 chē shàng dōng mén 》:“ shí qiú shén xiān ,duō wèi yào suǒ  。  yǐn měi jiǔ ,bèi  wán   ”)。suǒ  ,duì  nèi xiē hái zài zuò zhe zhè lèi “chéng xiān ”mèng  rén ,shī rén 便biàn   duō fèi   ,zhǐ shì jiè zhe cháo fěng “ fèi ”zhě   shì ,shùn shǒu   ,便biàn jiù shōu shù :“xiān rén wáng  qiáo ,nán   děng  ”!zhè jié  zài quán shī    chū le zhǔ zhǐ , xià  chà dào le “xiān rén ”shēn shàng ,dàn shī rén zhī běn  , shí hái zài “huàn xǐng ”nèi xiē “ fèi ”zhě , zhū yún 《 shī shí jiǔ shǒu shuō 》zhǐ chū  :“xiān   xué , zhī  fèi zhī     ”。zhǐ qīng qīng   , 使shǐ  xiān zhě wèi zhī jǐng liáng ,yòu zhào yìng le qián wén “wéi  dāng  shí ”zhī  :shōu jié   rán shì kuàng  ér qiǎo miào  。

zhè yàng  shǒu  fàng làng zhī  shū xiě “ shí xíng  ”    qíng zhī zuò ,  què  jiāng  duō rén men  rén shēng  mèng “huàn xǐng ”;yǒu xiē yán jiū zhě yīn  jiāng zhè lèi shī zuò ,shì wéi hàn dài “rén xìng jué xǐng ” biāo zhì 。dàn   xiǎng lái ,“cháng 怀huái qiān suì yōu ” “ fèi ”zhě  rán  chǔn ;dàn yào shuō rén shēng  jià zhí jiù zài   shí mǎn     zòng qíng xiǎng  ,kǒng   wèi  shì  zhǒng qīng xǐng  rén shēng tài  。shí  shang ,zhè zhǒng tài  ,  shì duì  hàn  shè huì dòng dàng  ān 、rén mìng wēi qiǎn   mèn shēng huó    kàng  。cóng háo  chū   xià céng rén lái shuō ,yòu  guò shì cóng  duō  mèng (zhū  “gōng  ”、“míng  ”zhī lèi )zhōng xǐng lái hòu ,suǒ zuò  yòu    mèng ér  --- men  cháng zhēn néng guò shàng “bèi  wán   ”、“  bǐng zhú yóu ” xiǎng  shēng huó ?suǒ  ,  shuō zhè lèi shī biǎo xiàn le “rén xìng zhī jué xǐng ”,  shuō shì  kuàng  kuáng fàng zhī  ,biǎo xiàn le rén shēng háo  chū   tòng  。zhǐ yào kàn  kàn wén rén shāo yǒu chū   jiàn ān shí dài ,zhè zhǒng  shí xíng   yín tàn ,hěn kuài yòu wèi mǐn shāng mín shēng   、 shí jiàn gōng    kāng kǎi zhī yīn suǒ  dài ,jiù   míng bái zhè  diǎn 。 (pān xiào lóng )

 ----yǐn  "guó xué wǎng zhàn "http://www.guoxue.com
xiāng guān shī  
1
[xiān qín ]
shī jīng 

shān yǒu shū 》

shān yǒu shū , yǒu  。zi yǒu  shang ,   lóu 。
zi yǒu chē  , chí   。wǎn    , rén shì  。
zhǎn kāi quán wén 
shān yǒu kǎo , yǒu chǒu 。zi yǒu tíng nèi ,   sào 。
zi yǒu zhōng  ,   kǎo 。wǎn    , rén shì bǎo 。
shān yǒu  , yǒu  。zi yǒu jiǔ shí ,     ?
qiě    ,qiě  yǒng  。wǎn    , rén  shì 。
shōu  
dǐng  
返回标鸽