guān cāng hǎi 

[wèi jìn ] cáo cāo 
dōng lín jié shí , guān cāng hǎi 。
shuǐ  dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì 。
shù  cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。
qiū fēng xiāo  ,hóng  yǒng  。
 yuè zhī xíng ,ruò chū  zhōng ;
xīng hàn càn làn ,ruò chū   。
xìng shèn zhì zāi ,  yǒng zhì 。
fēn lèi biāo qiān : chū zhōng 
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:

 chū xià mén xíng 》,yòu míng 《lǒng 西 xíng 》,shǔ  yuè  《xiàng   · diào  》。“ xià mén ” yuán shì luò yáng běi miàn 西 tóu  chéng mén ,hàn dài chēng xià mén ,wèi jìn chēng  xià mén 。  jǐn cún “shì cháo rén  ,qiān suì  píng ”èr  (jiàn 《wén xuǎn 》 shàn zhù )。《yuè  shī  lìng    “xié jìng guò kōng  ” piān ,xiě shēng xiān  dào zhī shì 。cáo cāo  piān ,《sòng shū  ·  zhì 》guī  《  》, zuò 《jié shí  chū xià mén xíng 》。cóng shī  nèi róng kàn ,   liǎo  guān  , jiàn ,zhǐ shì jiè   xiě shí shì  le 。shī kāi tóu yǒu “yàn ” (  ),xià fēn 《guān cāng hǎi 》、《dōng shí yuè 》、《  tóng 》、 《guī suī 寿shòu 》 jiě (zhāng )。dàng zuò  jiàn ān shí èr nián (207)běi zhēng  huán  shèng huí shī  zhōng 。

 hàn  nián ,zhèng dāng jūn  zhú 鹿 zhōng yuán zhī shí , zhù zài liáo 西  dài   huán qiáng shèng  lái , men nán xià gōng chéng lüě  ,chéng wéi  běi  dài  yán zhòng biān huàn 。jiàn ān shí nián (205),cáo cāo cuī huǐ le yuán shào zài  běi 
 tǒng zhì gēn  ,yuán shào ǒu xuè ér  , zi yuán tán 、yuán shàng táo dào  huán ,gōu jié  huán guì  duō   sāi wéi hài 。dāng shí ,cáo cāo chǔ  nán běi jiā     jìng  :nán yǒu pán  jīng xiāng  liú biǎo 、liú bèi ,běi yǒu yuán shì xiōng    huán 。wèi le bǎi tuō bèi dòng  miàn ,cáo cāo cǎi yòng móu shì guō jiā   jiàn , jiàn ān shí èr nián xià  shī běi zhēng , yuè zhì  zhōng ,qiū  yuè   shuǐ ,bàng hǎi  dào  tōng ,hòu jiē shòu tián chóu jiàn  ,duàn rán gǎi dào ,jīng   shān ,chū  lóng sāi ,zhí zhǐ liǔ chéng , zhàn gào jié 。jiǔ yuè ,shèng  huí shī , jīng jié shí děng  ,jiè yuè  《 chū xià mén xíng 》jiù  ,xiě le zhè  yǒu míng   shī 。shī zhōng miáo xiě  shuò  dài  fēng  jǐng  ,shū   rén  xióng xīn zhuàng zhì ,fǎn yìng le shī rén chóu chú mǎn zhì 、chì zhà fēng yún  yīng xióng  gài 。

guān  cáo cāo dōng lín jié shí ,guò  duō  wéi shì běi zhēng  huán  shí  shì , shí ,zhè zhǒng kàn   shǐ shí   ,  zhì xìn 。 men yòng 《sān guó zhì 》《   》 《tián chóu chuán 》  zǎi lái  duì ,cáo cāo dāng shí shì zài běi zhēng  huán  guī  zhōng dēng shàng jié shí  ,yīn wèi  shí féng  shuǐ ,bàng hǎi  dào  tōng , zhǐ hǎo gǎi dào zǒu   shān  tiáo xiǎo  qián wǎng liáo 西 。“jiǔ yuè ,gōng yǐn  liǔ chéng hái ,……shí  yǒu zhì  shuǐ ”, yīng zài zhè nián (207)jiǔ yuè huò shí yuè chū “lín jié shí ”、“guān cāng hǎi ”。zhì  jié shí shān wèi  xiàn jīn  chǔ , qián xué shù jiè shàng yǒu zhēng  ,huò  wéi  shān  chén  xiàn jīn  běi shěng  tíng xiàn jìng   hǎi zhōng ,huò  wéi jiù shì xiàn jīn  běi shěng chāng  xiàn běi  jié shí shān 。 guǎn zěn yàng ,zài cáo cāo dēng lín shí , yìng shì bàng hǎi  dài jiào gāo  shí shān 。

dōng lín jié shí , guān cāng hǎi 。shuǐ  dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì ”,tóu èr  diǎn míng “guān cāng hǎi ” wèi zhì :shī rén dēng shàng jié shí shān dǐng , gāo lín hǎi ,shì  liáo kuò , hǎi  zhuàng kuò jǐng xiàng jìn shōu yǎn  。 xià shí 
 miáo xiě ,gài yóu  tuò zhǎn ér lái 。“shuǐ  dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì ”shì wàng hǎi chū    zhì yìn xiàng ,yǒu diǎn xiàng huì huà   线xiàn tiáo 。“dàn dàn ”,xíng róng  hǎi shuǐ miàn hào miǎo  yàng zi ;“ ”,  ,jīn yán “duō me ”,shì tàn měi zhī  。“dàn dàn ”ér jiā tàn měi , cāng hǎi  liáo kuò cāng máng  xiàng 便biàn  xiǎng ér zhī liǎo 。 zài zhè shuǐ  “dàn dàn ” hǎi shàng ,zuì xiān yìng  yǎn lián  shì    sǒng   shān dǎo ,  men diǎn zhuì zài píng kuò  hǎi miàn shàng ,使shǐ  hǎi xiǎn de shén  zhuàng guān 。zhè liǎng  xiě chū le  hǎi yuǎn jǐng   bān lún kuò ,xià miàn zài céng céng shēn  miáo xiě 。

shù  cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。qiū fēng xiāo  ,hóng  yǒng  。” qián èr    xiě sǒng zhì  shān dǎo :suī rán  dào qiū fēng xiāo  ,cǎo  yáo luò   jié ,dàn dǎo shàng shù  fán mào ,bǎi cǎo fēng měi ,gěi rén shēng  àng rán 
zhī gǎn 。hòu èr   shì duì “shuǐ  dàn dàn ”   jìn  céng miáo xiě :dìng shén  kàn ,zài qiū fēng xiāo  zhōng  hǎi miàn jìng shì hóng   lán ,xiōng yǒng   。zhè ér ,suī shì qiū tiān  diǎn xíng huán jìng ,què  bàn diǎn xiāo   liáng  
bēi qiū   。zài  guó wén xué shǐ shàng ,yóu  zuò jiā  shì jiè guān  chǔ jìng děng zhǒng zhǒng yuán yīn , sòng  jiǔ biàn 》kāi bēi qiū wén xué  xiān shēng zhī hòu ,duō shǎo sāo rén   yīn qiū fēng ér lín fēng  lèi ,jiàn luò  ér chù jǐng shāng qíng !rán ér ,cáo cāo què néng miàn duì xiāo  qiū fēng , xiě  hǎi  liáo kuò zhuàng měi :zài qiū fēng xiāo  zhōng , hǎi xiōng yǒng péng pài ,hào miǎo jiē tiān ;shān dǎo gāo sǒng tǐng  ,cǎo  fán mào ,méi yǒu  háo diāo shuāi gǎn shāng  qíng diào 。zhè zhǒng xīn  jìng jiè ,xīn   diào ,zhèng fǎn yìng le  “lǎo    ,zhì zài qiān  ” “liè shì ”xiōng jīn 。

 yuè zhī xíng ,ruò chū  zhōng ;xīng hàn càn làn ,ruò chū   。”qián miàn  miáo xiě ,shì cóng hǎi  píng miàn  guān chá  ,zhè    lián  kuò luò  yín   zhòu ,zòng  dàng kāi   ,jiāng  hǎi   shì  wēi  tuō 
xiàn zài  zhě miàn qián :máng máng  hǎi  tiān xiàng jiē ,kōng méng hún róng ;zài zhè xióng  zhuàng    hǎi miàn qián , 、yuè 、xīng 、hàn (yín  )dōu xiǎn de miǎo xiǎo le , men  yùn xíng ,  dōu yóu  hǎi  yóu   。shī rén zài zhè  miáo xiě   hǎi , shì yǎn qián shí jǐng ,yòu róng jìn le    xiǎng xiàng  kuā zhāng ,zhǎn xiàn chū  pài tūn   zhòu  hóng wěi  xiàng , yǒu “ yuè  fāng cùn ” shì tài 。zhè zhǒng “lóng gài tūn   xiàng ”shì shī rén “yǎn zhōng ”jǐng  “xiōng zhōng ”qíng jiāo róng ér chéng   shù jìng jiè 。(cān jiàn 《 shī guī 》juǎn  zhōng xīng píng  )yán wéi xīn shēng , guǒ shī rén méi yǒu hóng wěi  zhèng zhì bào  ,méi yǒu jiàn gōng    xióng xīn zhuàng zhì ,méi yǒu duì qián  chōng mǎn xìn xīn   guān   , shi  lùn    xiě  chū zhè yàng zhuàng   shī jìng lái  。guò  yǒu rén shuō cáo cāo shī  “shí    ”(chén  qián  ),zhǐ  jiù shì 《guān cāng hǎi 》zhè lèi zuò pǐn 。“  ”dāng rán shì  píng ,dàn  guǒ jiāng “  ” jiě wèi tǒng  zhōng guó  xióng xīn , me ,zhè zhǒng  shù jiàn shǎng  yǎn guāng hái shì    。

xìng shèn zhì zāi ,  yǒng zhì 。”zhè shì   shí  tào  , shī  nèi róng  guān ,jiù    shuō le 。

guān cāng hǎi 》zhè shǒu shī ,cóng  miàn kàn ,hǎi shuǐ 、shān dǎo 、cǎo  、qiū fēng ,nǎi zhì  yuè xīng hàn ,quán shì yǎn qián jǐng  ,zhè yàng chún xiě  rán jǐng   shī  ,zài  guó wén xué shǐ shàng ,cáo cāo  qián shì hái  céng yǒu guò 。  dàn tōng piān xiě jǐng ,ér qiě     ,kān chēng zhōng guó shān shuǐ shī  zuì zǎo jiā zuò , bié shòu dào wén xué shǐ jiā  hòu ài 。zhí de zhǐ chū  shì : guān  rán jǐng  fǎn yìng dào shī rén tóu nǎo zhōng , rán jīng guò shī rén zhǔ guān  guò  
-- jiě 、róng huì 、 shě 、qiáng diào ,rán hòu xíng chéng  shù  chǎn pǐn 。zhè zhǒng chǎn pǐn , shì  guān shì jiè  fǎn yìng , shì shī rén zhǔ guān jīng shén  níng jié 。zhè shǒu shī xiě qiū tiān   hǎi ,néng gòu   bēi qiū  gǎn shāng qíng diào ,xiě  chén xióng jiàn shuǎng , xiàng zhuàng kuò ,zhè  cáo cāo    、pǐn  nǎi zhì měi xué qíng  dōu shì jǐn  xiāng guān  ,yīn  , 使shǐ shì chún shǔ xiě jǐng zhī zuò 。yīn zuò , 使shǐ shì chún shǔ xiě jǐng zhī zuò ,   néng shì chún  guān  zhào xiàng shì zhì zuò 。

lìng wài ,cáo cāo xiàn cún èr shí  shǒu shī ,suī rán yòng  dōu shì yuè  jiù  ,dàn nèi róng què shì quán xīn  。chén  qián zhǐ chū :“jiè  yuè  xiě shí shì ,shǐ  cáo gōng 。”(《 shī yuán 》juǎn  )zhè zài  guó wén xué shǐ 
shàng , shì    dǎn    。zhè zhǒng zhòng shì fǎn yìng xiàn shí shēng huó , shòu jiù    shù   xīn zuò fēng ,  tuī jìn le  guó wén xué xiàn shí zhǔ  jīng shén   yáng 。cáo cāo zhè  gōng  , shì zhí de kěn dìng  zàn yáng  。

 wén chū )
----yǐn  "guó xué wǎng zhàn "http://www.guoxue.com

gāi shī xiě  dōng hàn jiàn ān shí èr nián (207)qiū 。dāng nián  xià  yuè shī rén  jūn běi zhēng  huán , yuè chū  lóng sāi  ,jiǔ yuè  huò quán shèng 。bān shī  zhōng jīng guò jié shí shān ,shī rén dēng gāo wàng hǎi ,liú xià le zhè qiān  chuán sòng  míng piān 。
   hǎi  jié shí shān gāo gāo sǒng  ,jié lìng suī shì wǎn qiū ,shān shàng què shēng  àng rán ,shù  cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。qiū fēng chuī lái ,lín  shān huàn ,cǎo  gòng míng hǎi zhōng   tāo  xiào fān téng ,shàng  jiē tiān ,fēng zhù làng shì ,làng zhuàng fēng  。cóng “shuǐ  dàn dàn ”dào “hóng  yǒng  ”liáo liáo shù  ,便biàn gōu  chū   zhuàng měi  hǎi shān qiū   ,mǐn ruì  guān chá ,kāi kuò  shì  ,,tǒng lǎn quán   móu piān ,xiǎn shì chū zuò zhě chāo rén  zhì huì  fēi fán  xué shí 。
fēng chuī làng  ,jié shí shān 岿kuī rán  dòng 。shān gāo fēng  ,  shī rén dēng gāo guān hǎi  wàn zhàng háo qíng 。zhè háo qíng zhōng yùn cáng zhe shī rén biāo lǐng  shǐ cháo liú ,gǎn zuò gǎn wéi ,gāo zhān yuǎn zhǔ  zhèng zhì jiā pǐn  níng zhù zhe shī rén   jiān nán xiǎn  ,ào shì qún xióng ,jiān  cóng róng  jūn shì jiā fēng cǎi 。mǎn shān fán mào  cǎo  ,ràng shī rén kàn dào le  zhōng jūn zhàng nèi zhòng duō  xián néng zhī shì ,yǒng měng zhī jiāng ;kàn dào le  huī xià cuī   xiǔ  bǎi wàn xióng shī ;kàn dào le tún tián cūn luò  jūn mín huān qìng fēng shōu   nào chǎng miàn 。   qiū fēng ,shì zhàn  liè liè piāo xiǎng ;yǒng   hóng  ,shì zhàn lüè jué zhàn  de shèng  shí ,jiàng shì men chōng  dào dào  jūn fáng 线xiàn  zhuàng guān chǎng jǐng 。kàn zhe 、xiǎng zhe ,nán zhēng běi zhàn  jiān xīn zhàn luàn  zhǐ ,bǎi xìng wèi ān ,tiān xià shàng wèi tǒng   yōu     zuò wéi réng yǒu rén fēi nàn 、 náo   fèn ……zhè shí  yǒng shàng xīn tóu ,shī rén    zěn néng  xiàng  hǎi  yàng xiōng yǒng péng pài 、huí dàng  liè ne ?
xiě wán yǎn qián  shān hǎi ,shī rén  zǒu   ,  tóng shí kōng duàn nèi cāng hǎi tuō   yuè xīng hàn  zhuàng  jǐng xiàng qiē huàn guò lái ,使shǐ zhè hǎi shān qiū   píng tiān chū   hào dàng páng    shì 。zhè shì shī rén yīng  zhuàng kuò xiōng 怀huái  jìn   tuò zhǎn 。tài yáng 、yuè liàng gěi rén lèi sòng lái wēn nuǎn huo guāng míng ,shì shī rén zhěng jiù cāng shēng  shuǐ shēn huǒ  zhī zhōng 、 tǒng tiān xià hóng  zhèng zhì bào   zhēn qiè   ;càn làn  yín   shì shī rén wén  jiān bèi 、xióng cái  lüè  shēng dòng xiě zhào 。
wǎn qiū shí jié  jié shí shān shàng cǎo  zhēng róng 、shēng   piàn ,   fēng hòu  shuǐ  bǎo chí 。 yuè áo xíng tài kōng 、yín  zòng héng tiān  ,zhè zhì  zhì gāng 、 qiáng    wěi   liàng lái   bāo róng wàn   cāng hǎi 。shān ,xióng wěi  shī líng xiù ;hǎi ,zhuàng kuò  shī hòu zhòng 。gāng róu xiāng  、 wēi bìng  zhèng zhì móu lüè  shī zhǎn ,“wéi cái shì  ”zhèng   tuī xíng ,  zhèng  zhè shān 、zhè hǎi me 。yǒu shān  yàng  pǐn  ,yǒu hǎi  yàng  xiōng 怀huái , dìng shì “zhōu gōng   ,tiān xià guī xīn ”。
zhěng shǒu shī cóng  miàn shàng kàn dōu shì zài xiě  rán jǐng  , qíng shū 怀huái  jiàn zōng  。zhè  fǎn yìng le shī rén “shān  yàn gāo ,shuǐ  yàn shēn ”“táo   yán ,xià  chéng  ” zhèng zhì jiā fēng fàn , fǎn yìng chū   “  ”huà shēng “ yǒu ” jìng  gāo miào  shù shǒu  。
hǎi shān qiū   lìng rén xīn xiàng shén wǎng ,《guān cāng hǎi 》shī gèng lìng rén sòng zhī nán wàng 。
(shān dōng cāng shān  zhōng  jiāo zi dòng )
xiāng guān shī  
1
[wèi jìn ]
cáo cāo 

duǎn  xíng 》

duì jiǔ dāng  ,rén shēng   !  zhāo  ,   duō 。
kǎi dāng  kāng ,yōu  nán wàng 。  jiě yōu ?wéi yǒu  kāng 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng qīng  jīn ,yōu yōu  xīn 。dàn wèi jūn  ,chén yín zhì jīn 。
yōu yōu 鹿 míng ,shí  zhī píng 。 yǒu jiā bīn ,  chuī shēng 。
míng míng  yuè , shí  duō ?yōu cóng zhōng lái ,  duàn jué 。
yuè   qiān ,wǎng yòng xiāng cún 。 kuò tán yàn ,xīn niàn jiù ēn 。
yuè míng xīng  , què nán fēi 。rào shù sān  , zhī   ?
shān  yàn gāo ,hǎi  yàn shēn 。zhōu gōng   ,tiān xià guī xīn 。
shōu  
2
[wèi jìn ]
cáo cāo 

guī suī 寿shòu 》

shén guī suī 寿shòu ,yóu yǒu jìng shí 。
téng shé chéng  ,zhōng wèi  huī 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo    ,zhì zài qiān  。
liè shì  nián ,zhuàng xīn   。
yíng suō zhī  , dàn zài tiān ;
yǎng  zhī  ,  yǒng nián 。
xìng shèn zhì zāi ,  yǒng zhì 。
shōu  
3
[wèi jìn ]
cáo cāo 

 chū xià mén xíng    tóng 》

xiāng   tóng , shuò lóng dōng 。
liú   piāo ,zhōu chuán xíng nán 。
zhǎn kāi quán wén 
zhuī    ,fēng (fēng)lài (lài)shēn ào 。
shuǐ jié  liú ,bīng jiān  dǎo 。
shì yǐn zhě pín ,yǒng xiá qīng fēi 。
xīn cháng tàn yuàn ,  duō bēi 。
xìng shèn zhì zāi !  yǒng zhì 。
shōu  
dǐng  
返回标鸽