sòng bié 

[nán běi cháo ] fàn yún 
dōng fēng liǔ 线xiàn zhǎng ,
sòng láng shàng  liáng 。
wèi jǐn zūn qián jiǔ ,
qiè lèi  qiān xíng 。
 chóu shū nán  ,
dàn kǒng bìn jiāng shuāng 。
kōng 怀huái bái shǒu yuē ,
jiāng shàng zǎo guī háng 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:

dǐng  
返回标鸽