duān  tiě   èr shí shǒu · wēn chéng huáng hòu   shǒu 

  jié  jiù nián guāng ,rén  huā kāi   shāng 。
shèng zhǔ cōng míng   huò ,  西 fēng fǎn hún xiāng 。
ōu yáng xiū    zuò pǐn 
dǐng  
返回标鸽