qiū  bǎn qiáo  fàn yuè  zhuó 怀huái xiè tiǎo 

[táng ]  bái 
tiān shàng  suǒ yǒu ,tiáo tiáo bái  shéng 。xié  jiàn zhāng quē ,gěng gěng duì jīn líng 。
hàn shuǐ jiù  liàn ,shuāng jiāng  qīng chéng 。cháng chuān xiè luò yuè ,zhōu zhǔ xiǎo hán níng 。
 zhuó bǎn qiáo  , rén shuí  zhēng 。xuán huī nán zài  , jiǔ  tián yīng 。
fēn lèi biāo qiān : 怀huái cái   
dǐng  
返回标鸽