sòng sān shí shǒu 

shàn zhě duō    jīn ,    zhǐ kōng xīn 。
xīn   jué qiān chéng zéi ,xīn  huí tóu 便biàn shě jīn 。
 guài  xīn xīn  zéi ,zéi xīn duì miàn  nán xún 。
sān    yīn   ,fèng bào  fáng rén  rén 。
 shì dào rén xiān zhù jiǎo ,miǎn  lái   chén yín 。
 nián sān bǎi liù shí  ,mèng xiǎng diān dǎo  céng  。
ěr wén yǎn jiàn shàn ān míng ,gèng   yán xuān   。
 liang shēng   jīng shén ,wéi le běn xīn chēng   。
zàn shí  tīng běn  xīn ,jiě tuō chén lún qiān wàn 亿 。
  zhū rén  dǎo  ,gōu lán  wěn  shāo  。
 lìng duò  shēn kēng xià ,wèi miǎn xiān dāng shuō   。
lái wǎng rèn guān xīn  zhù ,shēng xiāng wèi chù qiě suí shí 。
 fēng   shuí wèi bàn ,chén shì máng rán  dào  。
dǐng  
返回标鸽