yuán shí 

rén xīn    shén zhōu ,xiù  yān xiá shèng shí zhōu 。
 liǔ gāo lái   àn ,fēi dǎo shí xià bàng qīng zhōu 。
fēng yáo  làng cáng   ,yuán shí zhū yīng mǎn shù tóu 。
 chàng xīn shēng shuāng jiē diào ,huā qián bié shì  bān liú 。
xuān shān zhěng  kāi jīn  ,yuán yuè kāi gōng shè bái ōu 。
yún  shān lián héng wèi bái ,chūn shēng xià zhǎng  zhī qiū 。
sān tiān de   xiān  ,bǎi  yíng  cóng miǎn liú 。
 běn hán líng jiē  huà , píng shèng shì zòng áo yóu 。
dǐng  
返回标鸽