yùn kǒng wén zhòng tuī guān jiàn zèng 

[sòng ]  shì 
 běn  鹿 xìng ,liàng fēi  yuán 姿 。
jūn  hàn xuè  ,zuò   quán  。
   dào zhōng ,bìng dài luán biāo chí 。
wén shēng  jué zhòu ,  shòu zhí wéi 。
wèi jūn cháo  yàn , chǔ  wèi  。
yún  zhōng dào zhǐ ,lián jiǎn  luó suí 。
jīn ān mào cuì jǐn ,  chuí qīng  。
páng guān xìn měi  , chuāi liáng yàn zhī 。
jūn wéi rén suǒ láo ,  lòu yán  。
jūn kàn  zhàng  , gǎn míng qiě kuī 。
diào  kùn biān chuí ,jǐn cún    。
rén shēng  yǒu zhì , lùn  jiǔ chí 。
 rén wén dìng xiào ,liáo     。
kōng zhāi    ,bìng  fán chēng zhī 。
qiū cǎo shàng yuán qiáng ,shuāng  míng jiē chí 。
mén qián    ,gǎn zuò yáng xióng huī 。
hòu  bào jūn lái , jié jiāng zhī méi 。
 duì gāo rén tán ,shāo wàng   bēi 。
jīn zhāo wǎng shī  ,càn  fèng lái  。
shàng shān jué  dèng ,duò hǎi  jīn  。
lián   gǎo zhì ,jiè rùn shēng huá  。
kěn xiào shì  rén , guā qiú bān  。
xián míng  dēng yòng ,qīng miào    。
  xué zhǎng qīng , zuò fēng shàn  。
dǐng  
返回标鸽