jiǔ  

[táng ]   
 nián dēng gāo  xiàn běi ,jīn  zhòng zài  jiāng bīn 。
 zāo bái   xiāng fàng ,xiū jiàn huáng huā  shù xīn 。
shì luàn   jiǔ wèi  , nán yōu yōu cháng bàng rén 。
jiǔ lán què  shí nián shì ,cháng duàn  shān qīng  chén 。
zuò pǐn shǎng  
  【 zhù 】 广guǎng  yuán nián zài  zhōu zuò 。

   nián dēng gāo  xiàn běi ,jīn  zhòng zài  jiāng bīn ①。 zāo bái   xiāng fàng ②,xiū jiàn huáng huā  shù xīn ③。shì luàn   jiǔ wèi  , nán yōu yōu cháng bàng rén 。jiǔ lán què  shí nián shì ,cháng duàn  shān qīng  chén ④。

  (gōng zài  zhōu , tàn liǎng  chóng jiǔ  。shàng  jiǔ  qíng shì ,xià   zhōng gǎn 怀huái 。bái  、huáng huā ,běn shǔ cháng jǐng ,zhǐ tiān shù   ,  便biàn xīn 。shì luàn ér jiǔ wèi  , zēng   。 nán ér zhǎng bàng rén ,bèi jué yōu yōu 。liǎng  zhōng ,hán duō shǎo bēi shāng 。jiǔ lán  hòu ,   shān wǎng shì ,gài tàn míng huáng huāng yóu   , zhì shì luàn  nán  。 zuò tuī yuán huò běn ,fāng yǒu guān  ,ruò  shuō zhuī  shèng shì ,shī  fǎn qiǎn  。)

  ① yuē : zhōu zhì  xiàn 。《shuǐ jīng 》: jiāng shuǐ dōng nán  shè jiāng ,shè jiāng zài  zhōu 。【 zhù 】 jiāng zài  xiàn 西 èr bǎi  ,  chéng xiàn dōng nán liú  xiàn jiè 。② xiāng fàng ,wèi  ráo rén 。③《yuè lìng 》:“ qiū zhī yuè , yǒu huáng huá 。”④《  》:tiān bǎo shí  nián dōng ,gōng  jīng shī guī fèng xiān , jīng  shān ,xuán zōng fāng xìng huá qīng gōng ,ān  shān fǎn ,rán hòu hái jīng ,zhì  shí nián  ,suǒ   zhī ér cháng duàn  。qīng  chén ,niǎn chū ér qīng dào  。《huá  chuán 》:“  jiǔ lán ,tái zūn   。”
-----------chóu zhào áo  《 shī xiáng zhù 》-----------
dǐng  
返回标鸽