chūn gōng yuàn 

zǎo bèi chán juān  , zhuāng lín jìng yōng 。
chéng ēn  zài mào ,jiào qiè ruò wéi róng 。
fēng nuǎn niǎo shēng suì , gāo huā yǐng zhòng 。
nián nián yuè   ,xiāng  cǎi  róng 。
zuò pǐn shǎng  
zhè shǒu shī shì dài gōng  shū yuàn  dài yán shī , shí  hán yǒu  tàn  rén shǎng shí zhī  。shǒu lián xiě yīn mào měi ér 
 gōng ,shòu jìn   , yuàn shū zhuāng ,hàn lián xiě  chǒng  zài róng mào ,yīn ér   zhuāng bàn le 。jǐng lián xiě jǐng ,chūn 
fēng dài dàng ,fēng    ,niǎo  huā xiāng ,jiè  hōng tuō chūn xīn shòu cán ,  kōng   qíng gǎn 。 lián xiě wǎng  zhī 
bēi  ,gèng   yuàn qíng 。“fēng nuǎn niǎo shēng suì , gāo huā yǐng zhòng ”shì  lái wéi rén suǒ tuī chóng  míng  。
??guān   shī zuò zhě , lái yǒu suǒ zhēng  。ōu yáng xiū     wéi zhōu  suǒ wéi ,ér   tiáo   yǐn 
cóng huà 》què duàn wèi  xún  suǒ zuò ,qiě yún :“ yàn yún : shī sān bǎi shǒu ,wéi zài  lián zhōng ,‘fēng nuǎn niǎo shēng 
suì , gāo huā yǐng zhòng ’shì  。”shú shì shú fēi ,yǒu dài háng jiā kǎo zhèng 。

--yǐn  "chāo chún zhāi shī  "bookbest.163.net fān  、píng  :liú jiàn xūn 

jiǎn  】:
zhè shǒu shī chuán shén  jiāng “chūn ” “gōng yuàn ”   jiàn  biǎo xiàn chū lái , jǐn biǎo  le gōng   yuàn  hèn , shì shī rén   kuàng 。

----------------------------------------
   lái xiě gōng yuàn  shī  duō  zháo “chūn ” , 使shǐ shì xiě chūn gōng zhī yuàn  , méi yǒu  shǒu néng xiàng  xún  zhè shǒu  yàng chuán shén   “chūn ” “gōng yuàn ”   jiàn  biǎo xiàn chū lái 。

  qián liǎng  shì  duān 。“chán juān ”,shì shuō róng mào měi hǎo 。gōng  zhī bèi xuǎn  gōng ,jiù yīn wèi zhǎng de hǎo kàn , gōng  hòu ,bàn zhe   què zhǐ shì     ,yīn ér niān chū   “ ” ,kǎi tàn “jīn  zài cháng mén ,cóng lái   chǒu ”( fén gōng yuàn 》)。  , zhèng duì zhe tóng jìng , yǐng  lián ,běn xiǎng shū zhuāng  bàn  fān ,dàn  xiǎng dào měi mào  rén ,yòu  miǎn chí   lái ,lǎn de dòng shǒu le 。shàng    “zǎo ” ,仿fǎng  shì cóng xīn líng shēn chù  chū   shēng shēn cháng  tàn  ,shuō míng   bèi  zhī jiǔ ;  yòng  zhuāng yòu    dòng zhǎn shì yuàn qíng  hěn   。zhè liǎng  zài píng dàn zhī zhōng  yǒu  rán 、shēn wǎn  qíng zhì 。

  sān 、  yòng  shì liú shuǐ duì ,shàng xià  wén  xiāng  , liú shuǐ zhí xiè ,  guàn zhù ,jìn   xiě chū le  zhuāng yòu    xiǎng huó dòng 。“ruò wéi róng ”shì “zěn yàng  bàn ”   ,zhè  shí  shang shì shuō  bàn méi yǒu yòng 。 rán bèi huáng shàng kàn zhòng bìng  zài  róng mào  měi hǎo , me , zài  bàn yòu yǒu shén me yòng ne ?yán wài zhī  , jué dìng zuò yòng  shì bié  fāng miàn ,  gōu xīn dòu jiǎo 、xiàn mèi yāo chǒng děng 。

   、liù   rán dàng kāi ,shī  cóng jìng qián gōng   xià  zhuǎn dào shì wài chūn jǐng :chūn fēng dài dàng ,niǎo shēng qīng suì ,  gāo zhào huā yǐng céng dié 。zhè liǎng  xiě jǐng ,   qián miàn miáo xiě gōng      xiāng lián shǔ ,shì shí shàng ,réng rán shì wéi rào zhe gōng   suǒ gǎn (“fēng nuǎn ”)、suǒ wén (“niǎo shēng ”) suǒ jiàn (“huā yǐng ”)lái xiě  。zài  zhuāng yòu     ,tòu guò lián lóng ,nuǎn fēng sòng lái le dòng tīng  niǎo shēng ,yóu  chuāng wài ,jiàn dào le “ gāo huā yǐng zhòng ” jǐng xiàng 。lín jìng  gōng  yuàn  zhī  ,  zhōng yòu  xiàn le  rán jiè  chūn tiān ,gèng huàn  le  xīn zhōng  chūn    kōng  zhī gǎn 。jǐng zhōng zhī qíng  qián miàn suǒ shū xiě  gǎn qíng shì  mài xiāng chéng  。

  “fēng nuǎn ”zhè  lián shè  nóng yàn ,《shī rén  xiè 》(juǎn sān )  guī  “  ”  。fēng shì “nuǎn ” ;niǎo shēng shì “suì ” ──suǒ wèi “suì ”,shì shuō qīng ér duō , zhā   ,yáng  zhe shēng mìng  ,gāng hǎo     jìng jiè xiāng duì  ;“ gāo ”,jiàn chū yáng guāng  míng  ;“huā yǐng zhòng ”,  xiǎng jiàn huā kāi  fán mào 。  ér miào , xiě chū le shèng chūn zhèng   diǎn xíng jǐng xiàng ,fǎn chèn le yuàn qíng ,yòu chéng shàng  xià ,yóu  yǐn chū le xīn  lián xiǎng 。

  yǎn qián shēng yīn 、guāng liàng 、 cǎi jiāo cuò róng   jǐng xiàng ,使shǐ gōng  xiǎng  le  gōng  qián měi nián zài jiā xiāng  shuǐ biān cǎi lián  huān  qíng jǐng :  、luó qún ,  cái chéng , róng shì liǎn ,liǎn shì  róng ,sān rén  duì , rén  qún , shēng chán chán ,xiào  lián lián ……“yuè  ” ruò   ,zài zhè jiāng shào xīng ,shì dāng nián 西 shī huàn shā   fāng ,zhè  jiè zhǐ gōng   jiā xiāng 。zhè liǎng   guò  duì  xiàn zài , wǎng   huān  fǎn chèn chū jīn   chóu  ,使shǐ hán ér    yuàn qíng  yǒu gèng wéi yōu yuǎn  shén yùn 。shī  hòu   suī shì  guān  xiě jǐng   shì ,rán ér jiē kāi    wéi  ,què   tīng dào gōng  yǐn wēi ér yòu   shāng tòng  chuò  zhī shēng 。

  cóng shī   jìng lái kàn ,《chūn gōng yuàn 》shì  zhǐ shì shī rén zài dài gōng   yuàn xiě hèn ,tóng shí  shì shī rén   kuàng 。rén chén zhī  chǒng zhǔ yào  shì píng zhàng cái xué ,zhè  gōng  “chéng ēn  zài mào ” chū  zhé ;gōng jìn dòu zhēng     shì   xiōng xiǎn ,yòu  miǎn 使shǐ rén chōng jǐng  mín jiān  yóu  zài  shēng huó ,zhè  gōng  xiàn  yuè   tiān zhēn  xié  shēng huó yòu bìng  èr zhì 。  jǐn shì gōng  zhī yuàn qíng ,hái yǐn  dāng shí hēi àn zhèng zhì duì rén cái  qiāng shā 。

  zhè shǒu shī  “fēng nuǎn ” lián yǐn  shī tán ,jiù quán piān ér lùn ,   shì  shǒu  jìng hún chéng  hǎo shī 。

  (chén zhì míng )
dǐng  
返回标鸽