qiū xìng 

宿 yǒu qīng xiá yuàn ,wéi yīng bái  zhī 。
fēng yān liáo wǎn wàng ,shān shuǐ  qiū  。
lǎo  hái duō bìng ,pín zhōng què shèng shī 。
làng chóu   zài ,huì  yǒu liáng shí 。
dǐng  
返回标鸽