yǐng chuān 

[sòng ] zhāng lěi 
 chāng  míng dōu , xiàng liáng wèi  。
 zi yuǎn dào lái ,chén āi mǎn jīn kuài 。
huáng hūn zào  驿 ,mǎi fàn niè   。
tíng kuān chán chú gāo ,shuāng  chè hán bèi 。
lài xié zhū  bēi ,   fàn fèi 。
 rén quàn  zhuó ,  bàn  zuì 。
shēng xiāo shuí jiā lóu , xiào yuè zhōng shì 。
 rén  xíng  ,ér    lèi 。
 zhǎng gēng lòu  ,fēng    shǐ 。
tiān míng juǎn   ,xíng zhǐ suí suǒ zhí 。
dǐng  
返回标鸽