qiū     shān yùn 

 xiào qiū lái shì zhuǎn péng ,ǒu rán fēi luò guò shān zhōng 。
 dēng yōu guǎn  huā  , zhěn xiǎo lóu   fēng 。
shè shì yōu yōu xuán   ,怀huái rén yǎo yǎo  shū 鸿hóng 。
 shēng   guāng yīn shì ,  xiāng cuī zuò lǎo wēng 。
dǐng  
返回标鸽