zhāo jūn yuàn  jīn shān sòng liǔ zi  

[sòng ]  shì 
shuí zuò huán  sān nòng 。jīng  绿 chuāng yōu mèng 。xīn yuè  chóu yān 。mǎn jiāng tiān 。  yòu hái   。míng  luò huā fēi  。fēi  sòng xíng zhōu 。shuǐ dōng liú 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
zhè shǒu  zuò   níng  nián (1074)èr yuè ,shì zuò zhě wèi sòng bié liǔ zi  (míng jǐn )ér zuò 。zi  shì rùn zhōu dān  rén , dōng   jiān  yǒu 。 níng liù nián (1073)shí  yuè , shì shí rèn háng zhōu tōng pàn , cháng zhōu 、rùn zhōu  dài zhèn  ,zi   怀huái shǒu zhī líng xiān guān ,èr rén jié bàn ér xíng 。 nián èr yuè , shì zài jīn shān (zài rùn zhōu 西 běi cháng jiāng zhōng )sòng bié   ,suì zuò    zèng 。
shàng què xiě  bié shí  qíng jǐng 。shǒu èr   jìn rén huán  wèi wáng huī zhī chuī zòu sān ge  diào  diǎn  ,  wèn  xíng shì  chū  wèn : shēn rén jìng shí ,shì shuí chuī zòu yǒu míng    ,jiāng rén men cóng mèng zhōng huàn xǐng ? èr  àn xiě  bié 。 èr  róng qíng  jǐng ,tōng guò xīn yuè 、yān yún 、tiān kōng 、jiāng miàn děng jǐng ,jiāng zhěng  sòng bié qíng jǐng  pán tuō chū 。
xià què yáo xiǎng “ míng   ”fēn bié  qíng jǐng  。“  yòu hái   ”,dào le qiān wàn shēng zhēn zhòng ,dàn chí chí méi yǒu chéng háng 。èr yuè chūn shēn ,jiāng shì “luò huā fēi  ” shí jié ,jǐng xiàng   , shí bié qíng gèng 使shǐ rén àn rán 。“fēi  sòng xíng zhōu ,shuǐ dōng liú 。”shè xiǎng  bié  rén zhōng  zǒu le ,chuán ér  kāi jiāng àn jiàn jiàn 西   。sòng bié  rén zhàn  jiāng biān ,yǐn jǐng yuǎn wàng , yuàn  kāi ,zhǐ yǒu  duō qíng  liǔ  ,xiàng shì míng bái rén  xīn yuàn ,zhuī zhú zhe xíng zhōu  ,dài  rén sòng xíng 。ér tāo tāo jiāng shuǐ ,quán   jiě rén  xīn qíng , jiù dōng liú  hǎi 。 “liú shuǐ  qíng ”fǎn chèn rén zhī yǒu qíng ,yòu jiè “fēi  sòng xíng zhōu ”biǎo  rén  shēn hòu qíng  ,jié shù quán  ,fèn wài hán  juàn yǒng  。 suǒ wèi míng  sòng xíng zhōu ,wèi   wèi zuò     èr  kāi chuán , zuò shāo wéi kuān fàn   jiě 。
  shàng piàn xiě sòng bié qíng jǐng  , jǐng  zuò wéi  shēng  bèi jǐng ,qíng jǐng jiāo róng  xuàn rǎn chū sòng bié shí  gǎn shāng fēn wéi 。xià piàn yùn yòng dié  zào jìng chuán qíng ,xiǎng xiàng   fēn bié  qíng jǐng ,  kuò zhǎn le  qíng bié   kōng jiān 。   shí jié  ,xuàn rǎn chū  zhǒng qiáng liè  qíng gǎn fēn wéi ,使shǐ  zhě shòu dào  qiáng   shù gǎn rǎn 。
xiāng guān shī  
1
[sòng ]
 shì 

shuǐ lóng yín · lái yún hǎi máng máng 》

 lái yún hǎi máng máng ,dào shān jiàng quē zhī  chǔ 。rén jiān  yǒu ,chì chéng  shì ,lóng pán fèng  。qīng jìng  wéi ,zuò wàng  zhào , piān   。xiàng  xiāo dōng wàng ,péng lái àn ǎi ,yǒu yún jià 、cān fēng  。xíng jǐn jiǔ zhōu  hǎi ,xiào fēn fēn 、luò huā fēi  。lín jiāng  jiàn ,zhé xiān fēng cǎi , yán xīn  。 biǎo shén yóu ,hào rán xiāng duì ,jiǔ hān   。dài chuí tiān  jiù , jīng  wěn ,yuē xiāng jiāng  。
dǐng  
返回标鸽