zhēng rén yuàn 

suì suì jīn    guān ,zhāo zhāo    dāo huán 。
sān chūn bái xuě guī qīng zhǒng ,wàn  huáng  rào hēi shān 。
fēn lèi biāo qiān : táng shī sān bǎi shǒu 
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
jīn  : hēi  ,yuán chū nèi měng  ,zhù  huáng  。hēi shān :zài jīn nèi měng   zhì  。

jiǎn  】:
  zhè shì  shǒu chuán sòng  广guǎng  biān sài shī 。shī zhōng xiě dào  jīn  、qīng zhǒng 、hēi shān ,dōu zài jīn nèi měng   zhì  jìng nèi ,táng shí shǔ chán     。yóu    tuī duàn ,zhè shǒu shī xiě  shì    shǔ  chán      zhēng rén  yuàn qíng 。quán shī   ,   jǐng ,biǎo miàn shàng    xiāng lián shǔ ,shí  shang què tǒng   “zhēng rén ” xíng xiàng ,dōu wéi rào zhe   “yuàn ”  kāi 。

  qián liǎng  jiù shí  shì ,shuō  shì :nián   nián ,dōng 西 bēn  ,wǎng lái biān chéng ;    ,yuè  héng dāo ,zhēng zhàn  xiū 。“jīn  ”,  hēi  ,zài jīn nèi měng    hào  shì nán 。“ guān ”, gān   mén guān 。jīn  zài dōng ér  mén guān zài 西 ,xiāng  hěn yuǎn ,dàn dōu shì biān chuí qián 线xiàn 。“  ”,  biān 。“dāo huán ”,dāo bǐng shàng  tóng huán 。  、dāo huán suī xiǎo ér wēi ,rán ér duì  biǎo xiàn jūn zhōng shēng huó lái shuō què yǒu diǎn xíng xìng ,  yǐn  duì zhēng shù zhī shì    liè  lián xiǎng 。zhè liǎng  “suì suì ”、“zhāo zhāo ”xiāng duì ,“jīn  ”、“ guān ”,“  ”、“dāo huán ”bìng  ,yòu jiā  “ ” 、“ ” ,gěi rén  dān diào kùn  、 jìn  qióng zhī gǎn ,yuàn qíng  rán tòu chū 。

  qián liǎng  cóng “suì suì ”shuō dào “zhāo zhāo ”,   jīng  huà shuō jǐn 。rán ér duì  mǎn 怀huái yuàn qíng  zhēng rén lái shuō ,zhè zhǐ shì shuō zhe le  miàn 。  jǐn cóng   xiū zhǐ  shí jiān zhōng gǎn dào yuàn  zhī  shí  zài ,ér qiě hái cóng   suǒ jiàn  jǐng xiàng zhōng gǎn dào yuàn  zhī  chǔ  yǒu , shì yòu yǒu sān 、  zhī zuò 。

  “qīng zhǒng ”shì 西 hàn shí wáng zhāo jūn  fén  ,zài jīn   hào  shì jìng nèi ,dāng shí bèi rèn wéi shì yuǎn  zhōng yuán   chù   yuǎn huāng liáng   fāng 。chuán shuō sài wài cǎo bái ,wéi  zhāo jūn  shàng cǎo   qīng , chēng qīng zhǒng 。shí jiè  chūn ,zài  hán  sài wài què “chūn  wèi zēng kàn ”,suǒ jiàn zhě wéi yǒu bái xuě luò xiàng qīng zhǒng ér  。xiāo shā   ,zěn  lìng rén  jué ?  xiě biān sài  shān chuān xíng shì :tāo tāo huáng  ,rào guò chén chén hēi shān , yòu bēn téng xiàng qián 。huáng   hēi shān xiāng  shén yuǎn ,zhè    zuò shí  jiě 。shàng  shuō qīng zhǒng ,zhè   rán xiǎng  qīng zhǒng  jìn  hēi shān ,bìng yòng   “rào ” qiān  ,  mián mián yuàn qíng 。zhè liǎng  xiě jǐng ,shì  shī   guān , shí dōu shì zhēng rén cháng jiàn zhī jǐng ,cháng  zhī  ,yīn ér cóng bái xuě qīng zhǒng  huáng  hēi shān zhè liǎng   huà  , men  jǐn kàn dào zhēng shù zhī   hán   huāng liáng ,   gǎn shòu dào zhēng rén zhuǎn zhàn  shè   xīn 。shī suī  zhí jiē  wèi yuàn  ,ér yùn    zhōng  yuàn hèn zhī qíng   使shǐ rén huí cháng dàng  。

  tōng piān  zháo   “yuàn ” ,què yòu chǔ chù  màn zhe yuàn qíng 。shī rén zhuā zhù chǎn shēng yuàn qíng  yuán yóu ,cóng shí jiān  kōng jiān liǎng fāng miàn luò  ,ràng “suì suì ”、“zhāo zhāo ” róng  shēng    “sān chūn bái xuě ” “huáng  ”、“hēi shān ”  rán jǐng xiàng  xiàn shēn shuō  ,shōu dào le “ zháo   ,jǐn  fēng liú ”  shù xiào guǒ 。ér zhè shǒu shī  jǐn yán gōng zhěng   lái wéi rén chēng dào 。shī  jǐn měi   duì ( shǒu  zhōng  “jīn  ”duì “ guān ”),yòu liǎng lián   chéng duì 。hòu  lián  duì zhàng yóu  jiǎng jiū :shù  duì (“sān ”、“wàn ”) yán  duì (“bái ”、“qīng ”、“huáng ”、“hēi ”)tóng shí chū xiàn zài  lián zhī zhōng ;yán  duì zhōng , zhǒng  cǎi jiāo xiāng huī yìng ,使shǐ shī  xíng xiàng     zhī měi ;dòng  “guī ”、“rào ”duì  ,lüè dài  rén  cǎi ,xiǎn de bié  qíng yùn 。zhè yàng jīng gōng  jué  ,què shì  duō jiàn  。

  (chén zhì míng )
shàng  shǒu 
méi yǒu le 
dǐng  
返回标鸽