shàng sāng 

 chū dōng nán  ,zhào  西 běi lóu 。
luó  guì jiā  ,   mén shū 。
xìng   cán zuò ,cǎi sāng nán  tóu 。
shàng zhī jié lóng  ,xià zhī guà lóng gōu 。
duò   liáo rào ,yán     。
xiāng  wéi xià qún ,  wèi shàng  。
xíng zhě jiàn luó  ,xià dān  chóu móu 。
shào nián jiàn luó  ,tǎn  chū  liáo 。
lái guī xiāng yuàn  ,qiě  zuò   。
使shǐ jūn  nán lái ,zhù    chē 。
qiǎn  qián zhì wèn ,wéi shì shuí jiā shū ?luó  xiǎo jiā  ,qín shì yǒu gāo lóu 。
西 lín jiāo zhòng qīng ,lán zhī duì dào  。
luó  nián   ,shí  wéi rén  。
jià   nián  , sāng  zuò  。
shú  使shǐ jūn  ?使shǐ jūn  wèi shuí ?cán sāng suǒ   ,xiǎo   suǒ wèi 。
使shǐ jūn    :“luó   rén  ,使shǐ jūn  rén  。
dōng fāng qiān   , 婿  shàng tou 。
zuǒ yòu sān  zhǎng ,  wèi xiān  。
 yòng shí  婿 ,fēi gài suí gāo chē 。
xiàng  wèi chē zhěn ,guì shù wèi lún  。
bái  wèi shàng xiāng ,liǎng cān jiē   。
qīng  wèi  yǐn ,huáng jīn wèi pèi tóu 。
yāo zhōng qiān jīn jiàn , míng wéi 鹿  。
 jiā  xiǎo  ,bài wèi cháo dài  。
shāo qiān jùn tài shǒu ,chū  zhuān chéng  。
yuè shuò cháo jīng shī ,guān zhě yíng   。
wéi rén  bái  ,lián lián yǒu   。
 shí shàng   ,sān shí  yǒu  。
zuò zhōng shù qiān rén ,jiē yán  婿 shū 。
dǐng  
返回标鸽