xīn mǎo zhòng dōng  zhōng zuò (èr shǒu )

[míng ] liú  
jiāng chéng  yīn chóu xuán dōng ,qiān jiā wàn jiā yún shuǐ zhōng 。
  huáng hūn yàn jiào  , jiǎo cǎn dàn chóu bēi fēng 。
qīng dēng  guāng yǎn guān zuò , shǔ xiāng xián  guò  。
  cán shū yǒu suǒ  ,dòng  fēi fēi lèi jiāo duò 。¤
dǐng  
返回标鸽