niǎo míng jiàn 

[táng ] wáng wéi 
rén xián guì huā luò , jìng chūn shān kōng 。
yuè chū jīng shān niǎo ,shí míng chūn jiàn zhōng 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
  guān  zhè shǒu shī zhōng  guì huā , yǒu xiē fēn   jiàn 。 zhǒng jiě shì shì guì huā yǒu chūn huā 、qiū huā 、  huā děng  tóng zhǒng lèi , chù suǒ xiě  dàng shì chūn  kāi huā   zhǒng 。lìng  zhǒng  jiàn rèn wéi wén  chuàng zuò   dìng yào zhào bān shēng huó ,chuán shuō wáng wéi huà  《yuán ān  xuě  》,zài xuě zhōng hái yǒu  绿   jiāo ,xiàn shí shēng huó zhōng   néng tóng shí chū xiàn  shì  ,zài wén  chuàng zuò zhōng shì yǔn   。 guò ,zhè shǒu shī shì wáng wéi  yǒu rén suǒ   《huáng  yuè yún     shǒu 》zhī  。 shǒu shī měi  shǒu xiě  chù fēng jǐng ,jiē jìn  fēng jǐng xiě shēng ,ér  tóng   bān  xiě  huà ,yīn  , jiě shì wèi shān zhōng  shí shí yǒu  chūn guì wèi tuǒ 。
  guì shù zhī  fán mào ,ér huā bàn  xiǎo 。huā luò ,yóu  shì zài  jiān ,bìng  róng  jué chá 。yīn  ,kāi tóu “rén xián ”èr   néng qīng  kàn guò 。“rén xián ”shuō míng zhōu wéi méi yǒu rén shì  fán rǎo ,shuō míng shī rén nèi xīn  xián jìng 。yǒu  zuò wéi qián  , wēi  guì huā cóng zhī shàng  xià ,cái bèi jué chá dào le 。shī rén néng  xiàn zhè zhǒng “luò ”,huò jǐn píng huā luò zài  jīn shàng suǒ yǐn   chù jué ,huò píng shēng xiǎng ,huò píng huā bàn piāo zhuì shí suǒ  chū     fēn fāng 。zǒng zhī ,“luò ”suǒ néng yǐng xiǎng  rén  yīn  shì hěn  wēi  。ér dāng zhè zhǒng  wēi  yīn  ,jìng néng bèi cóng zhōu wéi shì jiè zhōng míng xiǎn  gǎn jué chū lái  shí hòu ,shī rén  yòu  jīn yào wèi zhè  wǎn  jìng   yóu jìng   wài xiǎn shì chū lái  kōng  ér jīng tàn le 。zhè  ,shī rén  xīn jìng  chūn shān  huán jìng  fēn ,shì  xiāng   ér yòu  xiāng zuò yòng  。
  zài zhè chūn shān zhōng ,wàn lài dōu táo zuì zài  zhǒng    diào 、  níng jìng  le 。yīn  ,dàng yuè liàng shēng  ,gěi zhè   lǒng zhào  kōng  ,dài lái jiǎo jié yín huī  shí hòu ,jìng 使shǐ shān niǎo jīng jué  lái 。niǎo jīng ,dāng rán shì yóu   men   guàn  shān   jìng  ,  lián yuè chū  dài yǒu xīn    。dàn yuè guāng zhī míng liàng ,使shǐ yōu  qián hòu jǐng xiàng dùn shí  shēng biàn huà ,  xiǎng jiàn 。suǒ wèi “yuè míng xīng  , què nán fēi ”(cáo cāo duǎn  xíng 》)shì   gōng  men lián xiǎng  。dàn wáng wéi suǒ chǔ  shì shèng táng shí  , tóng  jiàn ān shí dài  bīng huāng  luàn ,lián niǎo shòu   miǎn huáng huáng zhī gǎn 。wáng wéi  “yuè chū jīng shān niǎo ”, bèi jǐng shì ān dìng tǒng   shèng táng shè huì ,niǎo suī jīng ,dàn jué  shì “rào shù sān  , zhī   ”。 men bìng  fēi  chūn jiàn ,shèn zhì gēn běn méi yǒu  fēi ,zhǐ shì zài lín  jiān ǒu ér  chū jiào shēng 。“shí míng chūn jiàn zhōng ”, men   shuō shì “jīng ”,  shuō shì duì yuè chū gǎn dào xīn xiān 。yīn ér , guǒ duì zhào cáo cāo  《duǎn  xíng 》, men zài wáng wéi zhè shǒu shī zhōng ,dào  jǐn   kàn dào chūn shān yóu míng yuè 、luò huā 、niǎo míng suǒ diǎn zhuì   yàng  zhǒng  rén  huán jìng ,ér qiě hái néng gǎn shòu dào shèng táng shí dài  píng ān dìng  shè huì  fēn 。
  wáng wéi zài   shān shuǐ shī  , huān chuàng zào jìng    jìng ,zhè shǒu shī  shì zhè yàng 。dàn shī zhōng suǒ xiě  què shì huā luò 、yuè chū 、niǎo míng ,zhèi xiē dòng  jǐng  , 使shǐ shī xiǎn de  yǒu shēng  ér    ,tóng shí yòu tōng guò dòng ,gèng jiā  chū  xiǎn shì le chūn jiàn  yōu jìng 。dòng  jǐng  fǎn ér néng  de jìng  xiào guǒ ,zhè shì yīn wèi shì  máo dùn zhe  shuāng fāng ,zǒng shì  xiāng  cún  。zài  dìng tiáo jiàn xià ,dòng zhī suǒ  néng gòu  shēng ,huò zhě néng gòu wéi rén men suǒ zhù  ,zhèng shì  jìng wèi qián   。“niǎo míng shān gèng yōu ”,zhè  miàn shì bāo hán zhe  shù biàn zhèng   。
  
 shù chéng )
xiāng guān shī  
1
[wèi jìn ]
cáo cāo 

duǎn  xíng 》

duì jiǔ dāng  ,rén shēng   !  zhāo  ,   duō 。
kǎi dāng  kāng ,yōu  nán wàng 。  jiě yōu ?wéi yǒu  kāng 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng qīng  jīn ,yōu yōu  xīn 。dàn wèi jūn  ,chén yín zhì jīn 。
yōu yōu 鹿 míng ,shí  zhī píng 。 yǒu jiā bīn ,  chuī shēng 。
míng míng  yuè , shí  duō ?yōu cóng zhōng lái ,  duàn jué 。
yuè   qiān ,wǎng yòng xiāng cún 。 kuò tán yàn ,xīn niàn jiù ēn 。
yuè míng xīng  , què nán fēi 。rào shù sān  , zhī   ?
shān  yàn gāo ,hǎi  yàn shēn 。zhōu gōng   ,tiān xià guī xīn 。
shōu  
dǐng  
返回标鸽