zhōng nán shān 

[táng ] wáng wéi 
tài  jìn tiān  ,lián shān dào hǎi  。
bái yún huí wàng  ,qīng ǎi  kàn  。
fēn  zhōng fēng biàn ,yīn qíng zhòng  shū 。
 tóu rén chù 宿 , shuǐ wèn qiáo  。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
zhōng nán shān :yòu míng zhōng nán shān huò nán shān , qín lǐng ,西  gān  shěng tiān shuǐ ,dōng zhì  nán shěng shǎn xiàn ,mián gèn qiān   。tài  :zhōng nán shān  zhǔ fēng , wèi zhōng nán shān bié míng 。fēn  : guó  dài tiān wén xué jiā  tiān shàng  xīng 宿xiù   shàng    lián   lái , shàng  mǒu    dōu huà dìng zài xīng kōng  mǒu  fàn wéi zhī nèi ,chēng wéi fēn  。zhōng fēng :zhǐ zhǔ fēng tài  。zhè  zhǐ  tài  wèi biāo zhì ,dōng 西 liǎng biān jiù fēn shǔ  tóng xīng 宿xiù  fēn  le 。

jiǎn  】:
quán shī miáo huì le zhōng nán shān  wēi é zhuàng  、bái yún qīng ǎi  wàn qiān  xiàng ,“ shuǐ wèn qiáo   bié  yǒu dòng gǎn ,nǎi diǎn jīng zhī  。

[ wén ]zhōng nán shān jiē jìn jīng chéng cháng ān ,chóng shān jùn lǐng xiāng lián  zhí dào hǎi biān 。 biān guān wàng ,bái yún liáo rào ,   sàn ;yuǎn chù qīng qīng  yān yún ,jiē jìn hòu yòu kàn  jiàn le 。   fēn  zài zhǔ fēng chéng wéi fēn jiè ,xiàng yáng bèi yīn  shān fēng shān  yīn qíng   xiāng tóng 。xiǎng dào yǒu rén  zhù   fāng tóu 宿 , zhe liú shuǐ xún wèn kǎn chái  qiáo  。


 shù chuàng zuò ,guì zài   bié xiǎn shì  bān ,  quán qiú quán ,liú xié suǒ wèi “ shǎo zǒng duō ”, dài huà lùn jiā suǒ wèi “   xiàng ”,dōu shì zhè    .。zuò wéi shī rén jiān huà jiā  wáng wéi hěn dǒng de  zhōng ào  ,yīn ér néng yòng zhǐ yǒu  shí     shǒu  yán  shī ,wèi ruò   zuò zhōng nán shān chuán shén xiě zhào 。
  shǒu lián “tài  jìn tiān  ,lián shān jiē hǎi  ”,xiān yòng kuā zhāng shǒu  gōu huà le zhōng nán shān  zǒng lún kuò 。zhè  zǒng lún kuò ,zhǐ néng  zhī  yáo tiào ,ér  néng  zhī   shì 。suǒ  ,zhè  lián xiǎn rán shì xiě yuǎn jǐng 。
  “tài  ”shì zhōng nán shān  bié chēng 。zhōng nán suī gāo , tiān shén yáo ,shuō  “jìn tiān  ”,dāng rán shì  shù kuā zhāng 。dàn zhè shì xiě yuǎn jǐng ,cóng píng  yáo wàng zhōng nán , dǐng fēng  què  tiān lián jiē ,yīn ér shuō  “jìn tiān  ”,zhèng shì  kuā zhāng xiě zhēn shí 。“lián shān jiē hǎi  ” shì zhè yàng 。zhōng nán shān 西  gān  tiān shuǐ ,dōng zhǐ  nán shǎn xiàn ,yuǎn yuǎn wèi dào hǎi  。shuō  “jiē hǎi  ”, rán   shì shí ,shuō  “  shān lián jiē  duàn ,zhí dào hǎi  ”,yòu  cháng   shì shí ?rán ér zhè shì xiě yuǎn jǐng ,cóng cháng ān yáo wàng zhōng nán ,西 biān wàng  dào tóu ,dōng biān wàng  dào wěi 。yòng “lián shān jiē hǎi  ”xiě zhōng nán yuǎn jǐng ,suī kuā zhāng ér  jiàn zhēn shí 。
   lián xiě jìn jǐng ,“bái yún huí wàng  ”  ,“huí wàng ”  xià  “ kàn ”duì ǒu ,   wèi “huí tóu wàng ”,wáng wéi xiě  shì  zhōng nán shān ér “huí wàng ”,wàng  shì gāng zǒu guò   。shī rén shēn zài zhōng nán shān zhōng ,cháo qián kàn ,bái yún  màn ,kàn  jiàn  , kàn  jiàn   jǐng  ,仿fǎng  zài zǒu   ,jiù    yóu  bái yún  hǎi yáng ;rán ér   qián jìn ,bái yún què   fēn xiàng liǎng biān , wàng ér    ;huí tóu kàn ,fēn xiàng liǎng biān  bái yún yòu  lǒng lái ,huì chéng máng máng yún hǎi 。zhè zhǒng  miào  jìng jiè ,fán yǒu yóu shān jīng yàn  rén dōu bìng   shēng ,ér chú le wáng wéi ,yòu yǒu shuí néng gòu zhǐ yòng    jiù biǎo xiàn    zhēn qiè ne ?
  “qīng ǎi  kàn  ”  , shàng  “bái yún huí wàng  ”shì “ wén ”, men jiāo cuò wèi yòng ,xiāng   chōng 。shī rén zǒu chū máng máng yún hǎi ,qián miàn yòu shì méng méng qīng ǎi ,仿fǎng    qián jìn ,jiù    zhe  qīng ǎi le ;rán ér zǒu le jìn  ,què  dàn   zháo ,ér qiě kàn  jiàn ;huí guò tóu  , qīng ǎi yòu  lǒng lái ,méng méng màn màn , wàng ér    。
  zhè  lián shī ,xiě yān yún biàn miè ,  huàn xíng ,  hán yùn 。  zhōng nán shān zhōng qiān yán wàn  ,cāng sōng  bǎi ,guài shí qīng quán , huā  cǎo ,zhí de guān shǎng  jǐng  hái duō , qiè dōu lǒng zhào  máng máng “bái yún ”、méng méng “qīng ǎi ”zhī zhōng ,kàn  jiàn ,kàn  zhēn qiè 。wéi    ,cái gèng lìng rén shén wǎng ,gèng   jìn   “ kàn ”。lìng  fāng miàn , jīng kàn jiàn  měi jǐng réng rán 使shǐ rén liú liàn , néng  “huí wàng ”,“huí wàng ”ér “bái yún ”、“qīng ǎi ” “ ”, gāng cái chéng xiàn  méi jié zhī qián  jǐng  huò lóng  qīng shā ,huò guǒ  bīng xiāo ,yóu qīng  ér méng lóng ,yóu méng lóng ér yǐn  ,gèng lìng rén huí wèi  qióng 。zhè  qiè ,shī rén dōu méi yǒu míng shuō ,dàn  què zài  jīng gōu huà chū lái  “xiàng ” wèi  men liú xià le chí pìn xiǎng xiàng  广guǎng kuò tiān  。
   sān lián gāo  gài kuò ,chǐ  wàn  。shǒu lián xiě chū le zhōng nán shān  gāo  cóng 西 dào dōng  yuǎn ,zhè shì cóng shān běi yáo wàng suǒ jiàn  jǐng xiàng 。zhì  zhōng nán cóng běi dào nán  kuò , shì yòng “fēn  zhōng fēng biàn ”  lái biǎo xiàn 。yóu shān ér yǒu “fēn  zhōng fēng biàn ” rèn shi , shī rén   “zhōng fēng ”,zòng   wàng zhī zhuàng     jiàn 。zhōng nán shān dōng 西 zhī mián yuǎn   ,nán běi zhī liáo kuò   ,zhǐ yǒu    “jìn tiān  ” “zhōng fēng ”,cái néng shōu quán jǐng  yǎn  ;ér “yīn qíng zhòng  shū ”,jiù shì jìn shōu yǎn   quán jǐng 。suǒ wèi “yīn qíng cóng  shū ”,dāng rán  shì zhǐ “dōng biān  chū 西 biān  ”,ér shì  yáng guāng  huò nóng huò dàn 、huò yǒu huò  lái biǎo xiàn qiān yán wàn  qiān xíng wàn tài 。
  duì  wěi lián , lái yǒu  tóng   jiě 、 tóng  píng jià 。yǒu xiē rén rèn wéi   qián sān lián  tǒng  、 xiāng chèn ,cóng ér chí fǒu dìng tài  。wáng  zhī biàn jiě shuō :“‘ tóu rén chù 宿 , shuǐ wèn qiáo  ’, shān zhī liáo kuò huāng yuǎn  zhī , shàng liù  chū   zhì ,qiě  bīn zhǔ fēn míng ,fēi  tóu  shí xuán xiāng miáo   。”(《jiāng zhāi shī huà 》juǎn èr )chén  qián  shuō :“huò wèi  èr   tōng   pèi 。jīn wán    ,jiàn shān yuǎn ér rén guǎ  ,fēi xún cháng xiě jǐng   。”(《táng shī bié cái 》juǎn jiǔ )
  zhèi xiē  jiàn dōu  cuò ,rán ér “wán    ”,  hái   lǐng huì dào gèng duō  dōng 西 。  , tóu rén chù 宿 ”zhè   zi fēn míng yǒu  shěng lüè le  zhǔ  “ ”,yīn ér yǒu    ,便biàn jiàn de “ ”zài yóu shān ,  yǒu “ ”,chǔ chù yǒu “ ”, “ ”guān  ,yīn jǐng shū qíng 。 èr ,“ tóu rén chù 宿 ”ér yào “ shuǐ wèn qiáo  ”, “ ”hái yào liú 宿 shān zhōng ,míng  zài yóu ,ér shān jǐng zhī shǎng xīn yuè  ,shī rén zhī  xuān hǎo jìng ,  nán  yán wài  zhī 。 sān ,shī rén  dào “zhōng fēng ”, “ shuǐ wèn qiáo  ” “shuǐ ”shí  shang shì shēn gōu  jiàn ; me , zěn me huì  xiàn   “qiáo  ”ne ?“qiáo  ” kǎn qiáo ,jiù  rán yǒu shù lín ,yǒu yīn xiǎng 。shī rén xún shēng biàn xiàng ,cóng “ shuǐ ” shù lín  xīn rán  xiàn qiáo   qíng jǐng , nán xiǎng jiàn 。 yǒu “qiáo  ”, zhī  tài yáo yuǎn   fāng  rán yǒu “rén chù ”,yīn ér wèn  chǔ   tóu 宿 ,“qiáo  ”kǒu  shǒu zhǐ 、shī rén  shǒu yáo wàng  qíng jǐng ,  nán xiǎng jiàn 。
  zǒng  lái kàn ,zhè shǒu shī  zhǔ yào  diǎn  yōu diǎn shì shàn  “  quán qiú quán ”,cóng ér shōu dào le “ shǎo zǒng duō ”、“   xiàng ”  shù xiào guǒ 。
huò sōng lín )
dǐng  
返回标鸽