mǐn nóng 

[táng ]  shēn 
chūn zhòng    ,qiū shōu wàn  zi 。
 hǎi  xián tián ,nóng  yóu 饿è  。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
[1] : miáo 。
[2] dāng  :tài yáng dāng tóu zhí shài  shí hòu ,zhǐ zhōng  。
[3]cān :fàn 。
[4]jiē :dōu shì 。
[5]qiū chéng wàn  zi : zuò 「qiū shōu wàn  zi 」。

  zhè shǒu mǐn nóng shī ,xiě chū le nóng mín láo dòng  jiān xīn  duì làng fèi liáng shí  fèn kǎi 。zài shèng xià  zhèng  ,nóng mín dǐng zháo huǒ    tài yáng chú  ,hàn shuǐ tǎng  zài zhuāng jià   。 shì shuí yòu zhī dào ,wǎn zhōng  měi   fàn dōu bāo hán zhe nóng mín  xīn  a !

   shēn  gōng chuí 。  jǐn shì zhōng táng shí  xīn yuè  yùn dòng  chàng dǎo zhě zhī  ,ér qiě shì xiě xīn yuè  shī  zuì zǎo shí jiàn zhě 。yuán zhěn céng shuō guò :「 yǒu  gōng chuí ,kuàng  yuè  xīn  èr shí shǒu 。 yǒu suǒ wèi ,  wéi wén 。   bìng shí zhī yóu  zhě ,liè ér  zhī ,gài shí èr ér  。」yuán zhěn  le shí èr shǒu ,bái   yòu xiě le  shí shǒu ,bìng gǎi míng 《xīn yuè  》。 jiàn  shēn chuàng zuò  《xīn  yuè  》duì  men  yǐng xiǎng 。suǒ wèi 「  wéi wén 」,  jiù hán yǒu 「wén zhāng  wéi shí ér zhe , shī  wéi shì ér zuò 」   ma ?   shì  shēn xiě  《xīn yuè  》èr shí shǒu jīn   chuán , guò , zǎo nián suǒ xiě  《mǐn nóng èr shǒu 》( chēng 《 fēng èr shǒu 》),    xiàn 「  wéi wén 」 jīng shén 。

  shī    shǒu  kāi tóu ,jiù  「   」huà wéi 「wàn  zi 」  ér xíng xiàng  miáo huì le fēng shōu ,yòng 「zhǒng 」 「shōu 」zàn měi le nóng mín  láo dòng 。 sān  zài tuī ér 广guǎng zhī ,zhǎn xiàn chū  hǎi zhī nèi ,huāng  biàn liáng tián ,zhè  qián liǎng  lián  lái ,便biàn gòu chéng le dào chù shuò guǒ léi léi ,biàn  「huáng jīn 」 shēng dòng jǐng xiàng 。「yǐn mǎn 」shì wèi le gèng yǒu   「 」,zhè sān  shī rén yòng céng céng  jìn    ,biǎo xiàn chū láo dòng rén mín    gòng xiàn   qióng  chuàng zào  ,zhè jiù 使shǐ xià wén  fǎn jié biàn de gèng wéi níng zhòng ,gèng wéi chén tòng 。「jǐn dào fēng nián ruì ,fēng nián shì ruò  ?」(luó yǐn xuě 》)shì  ,fēng shōu le yòu zěn yàng ne ?「nóng  yóu 饿è  」,  jǐn 使shǐ qián hòu  nèi róng lián guàn  lái le ,  wèn   chū chū lái le 。qín láo  nóng mín   men  shuāng shǒu huò  le fēng shōu ,ér  men   ne ,hái shì liǎng shǒu kōng kōng ,cǎn zāo 饿è  。shī  使shǐ rén men    dài zhe chén zhòng  xīn qíng   suǒ :shì shuí zhì zào le zhè rén jiān  bēi  ? àn shì hěn qīng chǔ  。shī rén  zhè  qiè fàng zài  hòu ,ràng  zhě  xún zhǎo ,  suǒ 。yào  zhè liǎng fāng zōng   lái , jiù zhèng     suǒ shuō  :「láo dòng   zhě shēng chǎn le jīng rén zuò pǐn (  ),rán ér ,láo dòng  láo dòng zhě shēng chǎn le chì pín 。láo dòng shēng chǎn le gōng 殿diàn ,dàn shì  láo dòng zhě shēng chǎn le dòng  。láo dòng shēng chǎn le měi ,dàn shì gěi láo dòng zhě shēng chǎn le  xíng 。」

   èr shǒu shī , kāi tóu jiù miáo huì zài liè  dāng kōng  zhèng  ,nóng mín  rán zài tián  láo zuò ,     hàn zhū , zài zhuó     shàng 。zhè jiù   chū yóu 「   」dào 「wàn  zi 」,dào 「 hǎi  xián tián 」,nǎi shì qiān qiān wàn wàn  nóng mín yòng xuè hàn jiāo guàn  lái  ;zhè  wéi xià miàn 「  jiē xīn  」xié  le zuì  yǒu diǎn xíng    xíng xiàng , wèi   dāng shí 。 gài kuò  biǎo xiàn le nóng mín   yán hán  shǔ 、 xuě fēng shuāng ,zhōng nián xīn qín láo dòng  shēng huó 。běn lái   liáng shí   hàn ,chú liǎo  dǒng shì  hái zi ,shuí dōu yīng gāi zhī dào  。dàn shì ,xiàn shí yòu shì zěn yàng ne ?shī rén méi yǒu míng shuō ,rán ér , zhě zhǐ yào shāo jiā  suǒ ,jiù huì  xiàn xiàn shí  lìng  miàn : 「shuǐ  luó  zhēn 」 「rén ròu  yán yàn 」,  shù  liáng shí 「shū  guān cāng huà wéi  」 zuì è   「chuán zhōng yǎng quǎn zhǎng shí ròu 」 jiāo shē 。 jiàn ,「shéi zhī pán zhōng cān ,  jiē xīn  」, shì kōng dòng  shuō jiào , shì  bìng  shēn yín ; jìn  yùn  shēn yuǎn   yán ,dàn yòu  jǐn    shuō    shèng ,ér qiě hái yóu  zài zhè  shēn chén  kǎi tàn zhī zhōng ,níng  le shī rén  xiàn  fèn mèn  zhēn zhì  tóng qíng 。

   shēn dāng rán  dǒng de jiē     jiē   xuē  dào  ,dàn shì , men cóng  shí nián zhī hòu táng  nóng mín    「tiān  píng jūn 」 kǒu hào zhōng ,便biàn  nán kàn chū zhè liǎng shǒu shī zài  guān shàng shì chù  dào le fēng jiàn shè huì  zhǔ yào máo dùn  。

  《mǐn nóng èr shǒu 》 shì tōng guò duì  bié  rén  、shì jiàn  miáo xiě  xiàn   zhǔ  ,ér shì  zhěng   nóng mín shēng huó 、mìng yùn ,  nèi xiē     xiàn shí zuò wéi shū xiě  duì xiàng 。zhè duì  liǎng shǒu xiǎo shī lái shuō ,shì hěn róng  zǒu xiàng gài niàn huà 、 bān huà  ,rán ér shī piān què méi yǒu gěi rén zhè zhǒng gǎn jué ,zhè shì yīn wèi zuò zhě xuǎn  le  jiào diǎn xíng  shēng huó  jié  rén men shú zhī  shì shí , zhōng   huà le    xíng shè huì  máo dùn ,shuō chū le rén men xiǎng yào shuō  huà 。suǒ  , qīn qiè gǎn rén ,gài kuò ér  chōu xiàng 。

  shī rén hái yòng  shí jié  、xiāng  duì  、qián hòu yìng chèn  shǒu  ,zēng qiáng le shī  biǎo xiàn  。yīn   suī rán shì  me tōng  míng bái ,què  dān diào qiǎn  zhī  ,néng 使shǐ rén cháng  cháng xīn 。zài shēng yùn fāng miàn shī rén  hěn jiǎng jiū , cǎi yòng   píng    jué xíng shì ,zhè  fāng miàn 便biàn   yóu  shū xiě ;lìng  fāng miàn  使shǐ shī  yǒu  zhǒng  nèi róng xiāng chèn  jiǎn piáo hòu zhòng  fēng  。liǎng shǒu shī dōu xuǎn yòng duǎn    shēng yùn , lái gěi rén  zhǒng  qiè bēi fèn ér yòu  jié nán shēn  gǎn jué ,gèng zēng qiáng le shī   shù gǎn rǎn  。

  (zhào  jūn )
xiāng guān shī  
1
[táng ]
 shēn 

mǐn nóng 》

chú   dāng  ,hàn   xià  。
shéi zhī pán zhōng cān ,  jiē xīn  。
2
[táng ]
luó yǐn 

xuě 》

jǐn dào fēng nián ruì ,fēng nián shì ruò  。
cháng ān yǒu pín zhě ,wèi ruì   duō 。
3
[táng ]
bái   

qīng féi 》

  jiāo mǎn  ,ān  guāng zhào chén 。
jiè wèn  wéi zhě ,rén chēng shì nèi chén 。
zhǎn kāi quán wén 
zhū  jiē dài  , shòu huò jiāng jūn 。
kuā  jūn zhōng yàn ,zǒu    yún 。
zūn léi  jiǔ yùn ,shuǐ  luó  zhēn 。
guǒ bāi dòng tíng  ,kuài qiè tiān chí lín 。
shí bǎo xīn  ruò ,jiǔ hān   zhèn 。
shì suì jiāng nán hàn , zhōu rén shí rén !
shōu  
 shēn    zuò pǐn 
dǐng  
返回标鸽