yuán cǎo sòng bié 

  yuán shàng cǎo , suì   róng 。
 huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。
yuǎn fāng qīn  dào ,qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn  ,  mǎn bié qíng 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
yòu zuò "cǎo "
1、  :  ,fēn míng  yàng zi 。
2、yuǎn fāng :shēn zhǎn dào yuǎn chù  cǎo 。
3、  :mào shèng  yàng zi 。

yùn  】:
 yuán shàng   cǎo luàn shēng luàn zhǎng ,
měi nián chūn lái mào shèng qiū lái  huáng 。
rèn píng  huǒ fén shāo  jìn  miè ,
chūn fēng  chuī  jiù péng  shēng zhǎng 。
yuǎn chù fāng cǎo yǎn méi  lǎo 驿 dào ,
yán zhì huāng chéng  piàn cuì 绿 qīng lǎng 。
chūn 绿 cǎo zhǎng yòu sòng yóu  yuǎn  ,
  luàn cǎo   mǎn   shāng 。

píng  】:
??zhè shì yǒng  shī ,  zuò wéi  yán shī kàn 。yǒu rén rèn wéi shì   xiǎo rén  。cóng quán shī kàn ,yuán shàng cǎo suī 
yǒu suǒ zhǐ ,dàn   bìng  què dìng 。“ huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng ,”què zuò wéi  zhǒng “rèn jìn ”ér yǒu 
kǒu jiē bēi ,chéng wéi chuán zhī qiān   jué chàng 。
--yǐn  "chāo chún zhāi shī  "bookbest.163.net fān  、píng  :liú jiàn xūn 

   shī zuò  zhēn yuán sān nián (787),zuò zhě shí nián shí liù 。shī shì yìng kǎo   zuò 。àn  chǎng kǎo shì guī  ,fán zhǐ dìng 、xiàn dìng  shī  ,  qián  jiā “  ”èr  ,zuò   yǒng  xiāng lèi , jiǎo qīng   , chéng zhuǎn  yào fēn míng ,duì zhàng yào jīng gōng ,quán piān yào kōng líng hún chéng ,fāng chēng   。shù    zhī yán ,   xiàng shǎo jiā zuò 。 zài ,zuò zhě zhè nián shǐ  jiāng nán  jīng , míng shì  kuàng shí tóu xiàn  shī wén zhōng  yǒu  zuò 。 chū , kuàng kàn zhe zhè nián qīng shì  shuō :“ jià fāng guì ,    。”suī shì     míng    ,què  yǒu yán wài zhī  ,shuō jīng chéng  hǎo hùn fàn chī 。  zhì “ huǒ shāo  jìn ”èr  , jīn  wéi jiē shǎng ,dào :“dào    ,    。”bìng 广guǎng wéi yán  。(jiàn táng zhāng  yōu xián  chuī 》) jiàn  shī zài dāng shí jiù wéi rén chēng dào 。

  mìng  “ yuán cǎo sòng bié ” yǒu   。cǎo  bié qíng ,shì cóng  dài  sāo rén xiě chū “wáng sūn yóu   guī ,chūn cǎo shēng    ”(《chǔ  ·zhāo yǐn shì 》) míng   lái ,jiù jié le yuán 。dàn yào xiě chū “ yuán cǎo ”   ér jiān guān sòng bié zhī  ,yóu  shì yào xiě chū xīn  ,réng shì    。

  shǒu     miàn “ yuán cǎo ”sān  。duō me mào shèng (“  ”) yuán shàng cǎo a ,zhè huà kàn lái píng cháng ,què zhuā zhù “chūn cǎo ”shēng mìng  wàng shèng   zhēng , shuō shì cóng “chūn cǎo shēng    ”tuō huà ér  zháo  ,wèi hòu wén kāi chū hěn hǎo    。jiù “ yuán cǎo ”ér yán , cháng   kāi zuò “qiū lái shēn jìng  ”(sēng  怀huái 《yuán shì qiū cǎo 》), tōng piān  jiù jiāng shì lìng  zhǒng  xiàng le 。 cǎo shì  nián shēng zhí  ,chūn róng qiū  ,suì suì xún huán   。“ suì   róng ”  shì  guò   。rán ér xiě zuò “ ──róng ”, zuò “róng ── ”jiù    yàng 。 zuò hòu zhě ,便biàn shì qiū cǎo ,便biàn  néng shēng  chū sān 、  hǎo  lái 。liǎng  “ ”  dié ,xíng chéng yǒng tàn ,yòu xiān zhuàng chū  zhǒng shēng shēng    qíng wèi ,sān 、  jiù shuǐ dào  chéng le 。

  “ huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。”zhè shì “ róng ”èr    zhǎn ,yóu gài niàn  biàn ér wèi xíng xiàng  huà miàn 。 yuán cǎo   xìng jiù shì  yǒu wán qiáng  shēng mìng  , shì zhǎn  jìn chú  jué  ,zhǐ yào cán cún  diǎn gēn  ,lái nián huì gèng qīng gèng zhǎng ,hěn kuài màn yán yuán  。zuò zhě zhuā zhù zhè   diǎn , shuō “zhǎn  jìn chú  jué ”,ér xiě zuò “ huǒ shāo  jìn ”,便biàn zào jiù  zhǒng zhuàng liè   jìng 。 huǒ liǎo yuán ,liè yàn  wèi ,shùn  jiān , piàn  cǎo bèi shāo  jīng guāng 。ér qiáng diào huǐ miè   liàng ,huǐ miè  tòng  ,shì wéi zhe qiáng diào zài shēng   liàng ,zài shēng  huān  。liè huǒ shì néng   cǎo lián jīng dài  tǒng tǒng “shāo jǐn ” ,rán ér zuò zhě piān shuō  “shāo  jìn ”, yǒu  wèi 。yīn wèi liè huǒ zài měng ,  nài  shēn cáng    gēn  , dàn chūn fēng huà  , cǎo  shēng mìng 便biàn huì   , xùn měng  zhǎng shì ,chóng xīn  gài   ,huí  huǒ  líng nüè 。kàn  “  yuán shàng cǎo ”, shì 绿   shèng    zhì me !“chūn fēng chuī yòu shēng ”, yán  shí yǒu  ,“yòu shēng ”èr  xià  sān fēn ér hán  shí fēn 。sòng  céng 《néng gǎi zhāi màn  》shuō  liǎng  “ ruò liú zhǎng qīng chūn  shāo hén qīng ’ jiǎn ér  jǐn ”,shí wèi jiàn de 。

   èr   dàn xiě chū “yuán shàng cǎo ” xìng  ,ér qiě xiě chū  zhǒng cóng liè huǒ zhōng zài shēng   xiǎng  diǎn xíng ,  xiě  ,  xiě róng ,“shāo  jìn ” “chuī yòu shēng ”shì  děng chàng tàn yǒu wèi ,duì zhàng  gōng zhì tiān rán , zhuō jué qiān  。ér liú  mìng  suī shì ,ér yùn wèi   ,yuǎn   bái  wéi rén  dào 。

   guǒ shuō zhè liǎng  shì chéng “ yuán cǎo ”ér zhòng zài xiě “cǎo ”, me  、liù     xiě “ yuán cǎo ”ér jiāng zhòng diǎn luò dào “ yuán ”, yǐn chū “sòng bié ”  , shì  zhuǎn 。shàng  lián yòng liú shuǐ duì ,miào zài  rán ;ér  lián wèi  duì ,miào zài jīng gōng , jué biàn huà yǒu zhì 。“yuǎn fāng ”、“jīng cuì ”dōu xiě cǎo ,ér  “yuán shàng cǎo ” xiàng gèng   、shēng dòng 。fāng yuē “yuǎn ”, yuán shàng qīng xiāng  màn  xiù ;cuì yuē “qíng ”, 绿 cǎo   zhe yáng guāng ,xiù   jiàn 。“qīn ”、“jiē ”èr   “yòu shēng ”,gèng xiě chū  zhǒng màn yán kuò zhǎn zhī shì ,zài    chū  shēng cún jìng zhēng zhī qiáng zhě  cǎo  xíng xiàng 。“ dào ”、“huāng chéng ” kòu  miàn “ yuán ” qiè 。suī rán dào  chéng huāng ,qīng cǎo   shēng què 使shǐ  yuán huī  le qīng chūn 。 jiào “luàn qióng míng  qiàn ,cán  zhào huāng tái ”(sēng  怀huái 《yuán shàng qiū cǎo 》) qiū yuán ,gāi shì   shēng    !

  zuò zhě bìng fēi wéi xiě “ yuán ”ér xiě  yuán ,tóng shí yòu ān pái   sòng bié  diǎn xíng huán jìng :  chūn huí ,fāng cǎo qiān qiān   yuán jǐng xiàng    rén ,ér sòng bié zài zhè yàng  bèi jǐng shàng  shēng ,gāi shì duō me lìng rén chóu chàng ,tóng shí yòu shì duō me   shī  ā 。“wáng sūn ”èr  jiè  chǔ  chéng  ,fàn zhǐ xíng zhě 。“wáng sūn yóu   guī ,chūn cǎo shēng    ”shuō  shì kàn jiàn   fāng cǎo ér 怀huái  xíng yóu wèi guī  rén 。ér zhè  què biàn   ér yòng zhī ,xiě  shì kàn jiàn   fāng cǎo ér zēng sòng bié  chóu qíng ,  měi  piàn cǎo  dōu bǎo hán bié qíng , zhēn shì :“ hèn qià  chūn cǎo ,gēng xíng gèng yuǎn hái shēng ”(  qīng píng  》)。zhè shì duō me  wèi shēn cháng  jié wěi a !shī dào  diǎn míng “sòng bié ”,jié qīng   ,guān  quán piān ,“ yuán ”、“cǎo ”、“sòng bié ” chéng  piàn , jìng  hún chéng 。

  quán shī cuò   rán liú chàng ér yòu gōng zhěng ,suī shì mìng  zuò shī ,què néng róng  shēn qiè  shēng huó gǎn shòu ,   hán zhēn qíng ,  yǒu  wèi , dàn   ,ér qiě bié    , néng zài “   ”zhōng chēng wéi jué chàng 。

  (zhōu xiào tiān )
xiāng guān shī  
1
[táng ]
  

qīng píng  ·bié lái chūn bàn 》

bié lái chūn bàn ,
chù  róu cháng duàn 。
zhǎn kāi quán wén 
 xià luò méi  xuě luàn ,
 le  shēn hái mǎn 。
yàn lái yīn xìn  píng ,
 yáo guī mèng nán chéng 。
 hèn qià  chūn cǎo ,
gēng xíng gèng yuǎn hái shēng 。
shōu  
dǐng  
返回标鸽