dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán   

[sòng ] yàn shū 
kǎn  chóu yān lán   ,[1]
luó  qīng hán ,[2]
yàn zi shuāng fēi  。
míng yuè  ān  hèn  ,
xié guāng dào xiǎo 穿chuān zhū  。[3]

zuó  西 fēng diāo  shù ,
 shàng gāo lóu ,
wàng jǐn tiān   。
  cǎi jiān jiān chǐ  ,[4]
shān cháng shuǐ kuò zhī  chǔ 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
[1]kǎn :lán gān 。
[2]luó  : luó  wéi  , guì rén jiā suǒ yòng 。
[3]zhū  :yóu yán zhū mén ,zhǐ   rén jiā 。
[4]chǐ  :shū xìn  dài chēng 。 rén xiě xìn yòng  juàn ,tōng cháng zhǎng yuē  chǐ , chēng chǐ  , chū 《 shī 》“ cóng yuǎn fāng lái   shuāng   。 ér pēng   ,zhōng yǒu chǐ  shū ”。

    jīng shū dàn    、wēn wǎn   diào 、jǐn yán  zhāng  ,chuán  chū zuò zhě   qiū 怀huái rén zhī qíng 。
  shàng piàn yóu yuàn zhōng jǐng    。“kǎn  chóu yān lán   ”,kāi piān  tuī chū zhè   zhēn  huàn yōu   jué   xiě jìng tóu ,zhèng wèi xiě zhào shū qíng zhǔ rén gōng bēi liáng 、  ér yòu    xīn tài 。“luó  qīng hán ”èr  jiāng  chù yóu yuàn zhōng zhé huí shì nèi 。“qīng hán ”, shì zuò zhě shēn zhī suǒ gǎn , shì zuò zhě xīn zhī suǒ gǎn 。“yàn zi yòu fēi  ”, jǐn shì dài yǒu xiān míng   jié  zhēng  jǐng  ,ér qiě ,yàn zhī “shuāng fēi ”gèng chèn chū rén zhī “  ”。
   nán xiǎng xiàng ,dàng zuò zhě  sòng shí ér rǎo liáng  nán 、shí ér 穿chuān lián zhuī zhú  shuāng yàn xiāng suí ér  zhī  ,gāi 怀huái zhe zěn yàng  fèn jié rán    chàng wǎng 。“míng yuè  ān ”èr  yǐn lái míng yuè zuò jìn    hōng tuō  yìng chèn 。qián rén wǎng wǎng shì míng yuè wèi liáo  xiāng  怀huái bào  duō qíng zhī  。 zhāng jiǔ líng wàng yuè 怀huái yuǎn 》:“hǎi shàng shēng míng yuè ,tiān  gòng  shí ” mèng jiāo  yuàn bié 》:“bié hòu wéi suǒ  , tiān  gòng míng yuè ” 。zhāng   rén 》便biàn jìng zhí zàn tàn míng yuè duō qíng :“duō qíng zhǐ yǒu chūn tíng yuè ,yóu wèi  rén zhào luò huā ”。ér zuò zhě què chēn guài “míng yuè  ān  hèn  ”,dàng shì cóng lìng  jiǎo  jiā  shēng  ——yuè  yuán ér rén wèi yuán ,zuò zhě duì  hào jié  yuè guāng xiàn  shēng  、lüè zhì wēi  ,  shì qíng  zhōng  shì ma ?hòu lái , shì zài 《shuǐ diào  tóu 》zhōng  chàng wèn :“ yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ”,zhèng shì cóng tóng  fāng xiàng   jué míng yuè zhè   xiàng  fēng ráo ér    nèi yùn 。
  xià piàn xiě dēng lóu wàng yuǎn 。“zuó  西 fēng ” ,使shǐ  yǒu  cǎn dàn 、   fēn yòu zēng tiān le  fēn xiāo  、 fēn lǐn liè ?西 fēng fāng liè , shù jǐn diāo ; yóu   ,rén   kān ——yóu  chí chěng xiǎng xiàng ,zuò zhě  dàng shì zhū yán jǐn gǎi 。ér cóng jié gòu shàng kàn , shù jǐn diāo , wài cái néng biàn de  wài kōng kuàng ,zuò zhě  cái néng chěng  yuǎn tiào 。zhè yàng ,“diāo  shù ”yòu shì duì xià wén “wàng jǐn tiān   ”  zhǒng  yào   diàn 。“ shàng 西 lóu ”,zhèng miàn diǎn chū “ ” , shàng piàn  “shuāng fēi ”yáo xiāng zhào yìng ,shì zhāng  jǐn yán  yòu  shí  。“wàng jǐng , biǎo míng  tiào wàng zhī yuǎn , jiàn chū  níng móu zhī jiǔ ,cóng shí kōng liǎng fāng miàn tuò zhǎn le  jìng 。dàn “wàng jǐn tiān   ”, jiàn tiān  rén 。 rán   , jiù zhǐ yǒu  shū   le 。  shì dòu chū xiē pāi ,“  cǎi jiān ” èr  。“cǎi jiān ” “chǐ  ”dōu shì zhǐ dài shū xìn 。èr  chóng dié 使shǐ yòng ,  shì biǎo shì  shū  yuàn zhī  qiè ,èr  biǎo shì  shū nèi róng zhī fán  。“shān cháng shuǐ kuò zhī  chǔ ”,   nài   chàng wèn zuò jié ,gěi rén qíng  yōu yōu 、hèn  yōu yōu zhī gǎn 。zuò zhě lìng  yǒu  :“dāng shí qīng bié  zhōng rén ,shān cháng shuǐ yuǎn zhī  chǔ ?”(《 suō xíng 》)lìng shī  yǒu  :“ shū    yóu  ,shān yuǎn shuǐ zhǎng chǔ chù tóng 。”(《  》)cuò  xiāng jìn ,ér    èr   wèi shēn cháng 。

 píng 】

  mín 《 dài míng jiā  shǎng  》:zuò zhě gōng    ,liàn  jīng qiǎo ,shàn  jiāng zhǔ guān gǎn qíng róng  jǐng  
miáo xiě zhī zhōng 。 chóu 、lán  、 hán 、yàn fēi 、shù diāo 、西 fēng 、 yuǎn 、shān cháng 、shuǐ kuò ,zhè  qiè jǐng  dōu 
chōng mǎn le  chǔ 、lěng  、huāng yuǎn   fēn ,cóng ér hěn hǎo  biǎo  le  chóu bié hèn  zhǔ  。cóng   zhāng  jié gòu 
lái jiǎng , shí jiān biàn huà wéi jīng 线xiàn , kōng jiān zhuǎn  wèi wěi 线xiàn ,céng  jǐng rán ,  shēn  。
sòng  míng piān shǎng  》:zhè shǒu 《dié liàn huā 》xiě chū le guī zhōng rén qiū  怀huái rén   fēn ,ér méi yǒu duī jīn duǒ 
 , pái jǐn xiù 。shì  shēn wǎn hán  、“fēng liú yùn jiè ”(wáng zhuó   màn zhì 》) fēng   shǒu dài biǎo zuò 。
wáng guó wéi rén jiān  huà 》:yàn tóng shū zhī “zuó  西 fēng diāo  shù , shàng gāo lóu ,wàng jǐn tiān   ”,shì 
 jīn zhī chéng  shì   xué wèn zhě ”,  jīng guò  sān zhǒng jìng jiè zhōng  “  jìng ”。(àn :zhè shì yòng lái 
zuò   ,shuō duì   shì   xué wèn , yǒu bǎi zhé  náo  jīng shén ,cái néng yǒu suǒ chéng jiù 。)
------------------------------------
 wèi yàn shū xiě guī   míng piān 。 zhī shàng piàn yùn yòng  qíng  jǐng  shǒu  ,xuǎn  yǎn qián  jǐng  ,zhù  zhǔ rén gōng  gǎn qíng ,diǎn chū  hèn ;xià piàn chéng  hèn ér lái ,tōng guò gāo lóu  wàng  zhǔ rén gōng wàng yǎn  穿chuān  shén tài shēng dòng  biǎo xiàn chū lái 。wáng guó wéi zài 《rén jiān  huà 》zhōng    “zuó  西 fēng ”sān   ōu yáng xiū xīn         zuò zhì xué  sān zhǒng jìng jiè , jiàn běn  zhī  shèng míng 。quán  shēn wǎn zhōng jiàn hán  ,广guǎng yuǎn zhōng yǒu yùn hán 。
  xiě qiū xiǎo tíng  zhōng  jǐng  。 huā lǒng zhào zhe  céng qīng yān   ,kàn shang qu   zài   hán chóu ;lán huā shàng zhān yǒu  zhū ,kàn  lái yòu xiàng zài   yǐn  。lán   běn jiù hán yǒu mǒu zhǒng xiàng   cǎi (xiàng  pǐn   yōu jié ),zhè  yòng “chóu yān ”、“  ”jiāng  men rén  huà ,jiāng zhǔ guān gǎn qíng    guān jǐng  ,tòu   zhǔ rén gōng    āi chóu 。“ chóu  ”、“ ”èr  , huà hén  jiào xiǎn ,  yàn  zhū yuán  rùn   yán fēng  yǒu suǒ  tóng ,dàn zài jiè wài  shū xiě xīn qíng 、xuàn rǎn  fēn 、 zào zhǔ rén gōng xíng xiàng fāng miàn  yǒu  zuò yòng 。
  “luó  qīng hán ,yàn zi shuāng fēi   。”xiě xīn qiū qīng chén ,luó  zhī jiān dàng yàng zhe   qīng hán ,yàn zi shuāng shuāng 穿chuān guò lián  fēi zǒu le 。
zhè liǎng zhǒng xiàn xiàng zhī jiān běn   dìng cún zài lián   ,dàn zài chōng mǎn āi chóu 、duì jié hòu  bié mǐn gǎn  zhǔ rén gōng yǎn zhōng , yàn zi   shì yīn wèi  nài luó  qīng hán ér fēi   。zhè  ,  shuō shì xiě yàn zi  gǎn jué ,  shuō shì xiě lián  zhōng rén  gǎn shòu ,ér qiě  zhǐ shì zài shēng  shàng gǎn dào chū qiū  qīng hán ,ér qiě zài xīn  shàng  dàng yàng zhe yīn  jié   ér yǐn   hán  。yàn  shuāng fēi ,gèng fǎn tuō chū rén    。zhè liǎng  chún xiě  guān  xiàng ,biǎo qíng fēi cháng wēi wǎn hán  。jiē xià lái liǎng  “míng yuè  ān  hèn   ,xié guāng dào xiǎo 穿chuān zhū   。”cóng jīn chén huí  zuó  ,míng diǎn “ hèn ”,qíng gǎn  cóng yǐn wēi zhuǎn wéi qiáng liè 。míng yuè běn shì  zhī   rán  ,  liǎo jiě  hèn zhī  ,ér zhǐ  guāng zhào zhū  ,yuán hěn  rán ;   ,   yīng yuàn hèn  ,dàn què piān yào yuàn 。zhè zhǒng 仿fǎng  shì    mán yuàn ,què yǒu   biǎo xiàn le  zhǔ rén gōng zài  hèn  jiān áo zhōng duì yuè chè   mián  qíng jǐng  wài jiè shì  suǒ yǐn   chàng chù 。
zuó  西 fēng diāo  shù , shàng gāo lóu ,wàng jǐn tiān   。”guò piàn chéng shàng “dào xiǎo ”,zhé huí xiě jīn chén dēng gāo wàng yuǎn 。“ shàng ”yīng shàng “ hèn ”,fǎn zhào “shuāng fēi ”,ér “wàng jǐn tiān  ”zhèng cóng    mián shēng chū ,mài    。“西 fēng diāo  shù ”, jǐn shì dēng lóu   suǒ jiàn ,ér qiě bāo hán yǒu zuó  tōng xiāo  mèi  tīng 西 fēng luò   huí  。 shù yīn   西 fēng ér jǐn diāo , jiàn 西 fēng zhī jìn   shā ,“diāo ” zhèng zhuàn chū zhè   rán jiè  xiǎn zhù biàn huà   zhǔ rén gōng  qiáng liè gǎn shòu 。jǐng  xiāo suǒ ,rén yòu   ,zài   yán jǐn  qíng kuàng xià ,zuò zhě yòu chū rén  liào  zhǎn xiàn chū  piàn  xiàn 广guǎng yuǎn liáo kuò  jìng jiè :“ shàng gāo lóu ,wàng jǐn tiān   。”zhè   rán yǒu píng gāo wàng yuǎn  cāng máng zhī gǎn , yǒu  jiàn suǒ   kōng  chàng wǎng ,dàn zhè suǒ xiàng kōng kuò 、háo  zhì ài  jìng jiè què yòu gěi zhǔ rén gōng  zhǒng jīng shén shàng  mǎn  ,使shǐ  cóng xiá xiǎo  lián  tíng yuàn  yōu shāng chóu mèn zhuǎn xiàng duì 广guǎng yuǎn jìng jiè  chěng wàng ,zhè shì cóng “wàng jǐn ”  zhōng    wèi chū lái  。zhè sān  jǐn guǎn bāo hán wàng ér  jiàn  shāng    ,dàn gǎn qíng shì bēi zhuàng   ,méi yǒu xiān róu tuí     ; yán   jìng qiān huá ,chún yòng bái miáo 。zhè sān  shì běn  zhōng liú chuán qiān   jiā  。
gāo lóu chěng wàng , jiàn suǒ  ,yīn ér xiǎng dào yīn shū  yuǎn :“  cǎi jiān jiān chǐ  ,shān cháng shuǐ kuò zhī  chǔ !”cǎi jiān ,zhè  zhǐ  shī  shī jiān ;chǐ  ,zhǐ shū xìn 。liǎng   zòng  shōu ,jiāng zhǔ rén gōng yīn shū  yuǎn  qiáng liè yuàn wàng  yīn shū     bēi xiàn shí duì zhào  lái xiě ,gèng jiā  chū le “mǎn  shān  kōng niàn yuǎn ” bēi kǎi ,  jiù zài zhè miǎo máng  zhuó luò  chàng wǎng zhōng jié shù 。“shān cháng shuǐ kuò ” “wàng jǐn tiān   ”xiāng yìng  ,zài   zhǎn shì le lìng rén shén wǎng  jìng jiè ,ér “zhī  chǔ ” kǎi tàn  gèng zēng jiā yáo   jìn  qíng zhì 。
zài wǎn yuē pài  rén  duō shāng  怀huái yuǎn zhī zuò zhōng ,zhè shì  shǒu   shèng míng   。  jǐn  yǒu qíng zhì shēn wǎn  gòng tóng  diǎn ,ér qiě  yǒu  bān wǎn yuē  shǎo jiàn  liáo kuò gāo yuǎn    。   wǎn yuē  ,què yòu zài mǒu xiē fāng miàn chāo yuè le wǎn yuē  。
xiāng guān shī  
1
[táng ]
zhāng  

 rén 》

bié mèng   dào xiè jiā ,xiǎo láng huí   lán xié 。
duō qíng zhǐ yǒu chūn tíng yuè ,yóu wèi  rén zhào luò huā 。
2
[sòng ]
yàn shū 

  》

yóu  xiāng chē  zài féng ,xiá yún   rèn 西 dōng 。
 huā yuàn luò róng róng yuè ,liǔ  chí táng dàn dàn fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
   liáo shāng jiǔ hòu , fān xiāo suǒ jìn yān zhōng 。
 shū    yóu  ,shuǐ yuǎn shān cháng chǔ chù tóng 。
shōu  
3
[táng ]
zhāng jiǔ líng 

wàng yuè 怀huái yuǎn 》

hǎi shàng shēng míng yuè ,tiān  gòng  shí 。
qíng rén yuàn yáo  ,jìng   xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
miè zhú lián guāng mǎn ,  jué   。
 kān yíng shǒu zèng ,hái qǐn mèng jiā  。
shōu  
4
[sòng ]
 shì 

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 》

míng yuè  shí yǒu , jiǔ wèn qīng tiān 。
 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián ?
zhǎn kāi quán wén 
  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,
gāo chù  shèng hán 。
  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān !
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。
 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?
rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,
 shì  nán quán 。
dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。
shōu  
5
[sòng ]
yàn shū 

huàn  shā 》

 xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn ,
děng xián  bié  xiāo hún 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ yán     pín 。
mǎn  shān  kōng niàn yuǎn ,
luò huā fēng  gèng shāng chūn 。
  lián  yǎn qián rén 。
shōu  
6
[sòng ]
yàn shū 

 suō xíng · hǎi   》

 hǎi   ,yáo tái yǒu  。 liang 便biàn  shuāng fēi  。dāng shí qīng bié  zhōng rén ,shān cháng shuǐ yuǎn zhī  chǔ 。  níng chén ,xiāng guī yǎn  。hóng jiān xiǎo  píng shuí  。gāo lóu  jǐn  huáng hūn , tóng  shàng xiāo xiāo  。
7
[táng ]
mèng jiāo 

 yuàn bié 》

  qiū fēng shēng ,chóu rén yuàn  bié 。hán qíng liǎng xiāng xiàng ,   xiān yàn 。
xīn  qiān wàn duān ,bēi lái què nán shuō 。bié hòu wéi suǒ  ,tiān  gòng míng yuè 。
dǐng  
返回标鸽